Asema-alueen esteettömät opasteet

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 1.2024

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Asema-alueen esteettömät opasteet


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISET MÄÄREET
2. OPASTETTAVAT KOHTEET
3. ESTEETTÖMÄN REITIN OPASTUS
4. OPASTEIDEN SIJOITTELU
5. OPASTEEN FYYSISET OMINAISUUDET
6. OPASTETYYPIT
7. VALAISTUS


LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen tilojen ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteisille. (A01)
 • Tilojen ja yhdenvertaisuuden kannalta riittävän osan niiden kiinteistä kalusteista, varusteista ja laitteista on sovelluttava mitoituksen, havaittavuuden ja käytettävyyden kannalta myös liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Kiinteitä varusteita ovat esimerkiksi opasteet, painikkeet, kytkimet, ja säätimet. (B01)
 • Selkeä ja loogisesti etenevä opastus auttaa selviytymään tiloissa itsenäisesti. (B01)
 • Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvan kulkuväylän havainnoinnin tehostamiskeinoja ovat esimerkiksi valaistuksen kohdistaminen, opastus ja näkövammaisille henkilöille tarkoitetut äänimerkit, kuten esimerkiksi äänimajakat. (B01)
 • Jalankulkualueilla voidaan käyttää myös muita kuin tieliikennelain mukaisia opastusmerkkejä (B15)
 • Opasteiden on erotuttava muusta informaatiosta (B03)
 • Merkit ja symbolit esitetään yhtenäisesti koko reitin varrella (B03)
 • Asema-alueelle asennettavat staattiset opasteet on suunniteltava Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti (B14)
 • Asema-alueen opastusjärjestelmä perustuu yhtenäiseen ilmeeseen, jossa perusväreinä ovat valkoinen teksti sinisellä pohjalla (B12, B14)
 • Kaiken asemalla annettavan joukkoliikenteeseen liittyvän informaation on oltava yhtenäistä esitystavasta riippumatta. (B12)
 • Näkyvän informaation on oltava luettavissa kaikissa valaistusolosuhteissa aseman aukioloaikoina (B12)
 • Opasteiden kunto on asema-alueella (laiturit ja väylät) tarkastettava vähintään kerran vuodessa (B12)
 • Asema-alueelta on oltava esteetön opastus liityntäliikennealueelle (B14)

Suositukset

 • Ympäristön visuaalisen informaation on oltava saatavissa kuulo- tai tuntoaistin avulla. Rakennetussa ympäristössä tämä tarkoittaa muun muassa koho-opasteita, pistekirjoitusta, ohjaavia materiaaleja ja ääniopasteita. (C40)
 • Opasteiden värityksen tulee olla yhtenäinen ja erottua tilan muusta värityksestä. (C15)
 • Tekstiopasteet tulee tarjota tarvittavilla kielillä (C14)
 • Kiinteistön tontin ulkopuolisille liikennemerkeille ja opasteille tulee olla tien- tai kadunpitäjän lupa (C21)
 • Yksityiselle tontille liikennemerkit tulee sijoittaa niin, ettei niitä voi tulkita katuliikennettä koskeviksi (C21)
 • Kiinteistön omistaja ja haltija ovat velvollisia sallimaan liikennemerkin sijoittamisen kiinteistön alueelle tai rakennukseen (Maankäyttö ja rakennuslaki 161§ ja 163§) (C21)

 • Asemalla ja asema-alueella on annettava näköön perustuvana tiedotuksena ohjeet hätätilanteen varalta ja hätätilan aikaiset toimintaohjeet, varoitus, kielto ja määräysmerkit (A10)
 • Asemalla on annettava näköön perustuvana tiedotuksena lähtevää junaliikennettä koskeva tiedotus (A10)
 • Asemalla on annettava näköön perustuvana tiedotuksena aseman palvelujen tunnisteet ja kulkureitit näiden palvelujen luo (A10)
 • Matkustajalaiturille on aina oltava asemalla opastettu kulkuyhteys (B12)
 • Liityntäliikenteen käyttöön on opastettava kaikkialla, missä liityntäliikennettä on tarjolla. (B12)
 • Tunnuksellinen rautatieasema -opaste sijoitetaan asema-alueen sisäänkäynteihin pääkulkureiteiltä ja liityntäpysäköinnistä (esim. ali-ylikulkujen otsapintaan) (B14)
 • Lähiliikenneasemilla Rautatieasema-opasteen lisäksi tulee valaistu kolmio-opaste (B14)
 • Asema-alueen ulkopuolelta asemalle opastetaan rautatieaseman piktogrammilla tai tekstiopastuksella (suomi, ruotsi, englanti) (B14)
 • Rakennuksen sisäänkäyntiin tulee opastaa yhteys pysäköintialueilta ja muista saapumispisteistä. (A30)
 • Sisäänkäynnin opaste sijoitetaan sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen helposti havaittavaan paikkaan ja opasteessa esitetään ne toiminnot, joihin kyseisen sisäänkäynnin kautta pääsee (B03)
 • Sisäänkäynnin opasteessa käytetään samoja värejä, symboleja ja merkintöjä kuin kiinteistön muissa opasteissa, jotta opastus on yhteneväinen (B03)
 • Ääni-informaatiosta tulee ilmoittaa sijainti -opasteella (esim. induktiosilmukan sijainti -opaste on T-symboli) (A30)
 • Avustuspalvelupisteen sijoittaminen ja asentaminen asema-alueelle on Väyläviraston vastuulla (B12)

Suositukset

 • Rakennuksen sisäänkäynnille tulee opastaa pääkulkureitiltä ja pysäkintipaikalta (C40)
 • Jos wc-tilat sijaitsevat eri kerroksessa kuin tilat, joita ne palvelevat, on niihin oltava hyvät porras- ja hissiyhteydet. Reitti opastetaan selkein opastein. (C14)
 • Sisäänkäynti ja sille johtava kulkuväylä merkitään opastein ja nimikilvin. Talojen numerot ja porraskirjaimet valaistaan, jotta sisäänkäynti erottuu myös pimeän aikana. Sisään tullessaan kävijän tulee hahmottaa helposti eri toimintojen sijainti. (C14)

Pysäkkikatokset ja metroasema

 • Metroasema opastetaan Kolmio-tunnuksella (B17)

Suositukset

 • Sähköinen näyttötaulu sijoitetaan pysäkkikatoksessa tulevan bussin suuntaa kohti, etuseinään bussin tulosuunnasta katsottuna tai pysäkkikatoksen sisälle takaseinään (C43)
 • Näyttötaulun alareunan korkeus, jos erillinen näyttötaulu ≥ 2700 mm (C43)
 • Näyttötaulun alareunan korkeus, jos näyttö on kiinnitettynä pysäkkikatoksessa ≥ 1800 mm (C43)
 • Näyttötaulu suositellaan kallistettavaksi luettavuuden parantamiseksi (C43)
 • Läheltä luettavien opasteiden (mm. aikataulujen ja reittikarttojen) keskikorkeus 1400 mm (C43)
 • Läheltä luettavien opasteiden (mm. aikataulujen ja reittikarttojen) alareunan korkeus ≥ 800 mm (C43)

 • Jos esteetön reitti sisätiloihin ei kulje pääsisäänkäynnin kautta, reitti sinne on esitettävä suuntaopasteella ja merkittävä pyörätuolitunnuksella (B03)
 • Esteetön reitti on opastettava aina yhtenäisesti pyörätuolipiktogrammilla, mikäli se poikkeaa normaalista reitistä.  (B12, B14)
 • Esteetön reitti opastetaan joko hissille tai esteettömään luiskayhteyteen. Opastuskohteet esitetään normaalin reitin suunnan yhteydessä ja esteettömän reitin suunta esitetään ilman muita opastuskohteita. (B14)
 • Tarvittaessa opastuskohteet voidaan esittää myös esteettömän reitin yhteydessä, jos normaalin reitin opastus ei ole välittömässä läheisyydessä ja näkyvissä. (B14)
 • Jos normaali reitti on esteetön, opastussuuntaan ei lisätä pyörätuolipiktogrammia. (B14)
 • Esteetön reitti opastetaan näkövammaisille vähintään kohokuvioilla ja kontrastiltaan erottuvilla kävelypintojen merkinnöillä. Tätä kohtaa ei sovelleta autojen pysäköintialueelle johtaviin esteettömiin reitteihin. (A10)
 • Jos julkisessa tilassa on useampi kuin yksi tietyntyyppinen palvelu, reitti vähintään yhteen niistä on merkittävä kohokuvioilla ja kontrastiltaan erottuvilla kävelypinnan merkinnöillä. (A10)
 • Kohokuvioidut kävelypinnan merkinnät voidaan jättää pois, jos reitti on merkitty yksiselitteisesti rakennetuilla tai luonnollisilla elementeillä, kuten reunoilla tai pinnoilla, joita voidaan seurata tunto- ja näköaistin varassa. (A10)
 • Esteettömät reitit asemalle opastettava värikontrastiltaan taustasta erottuvilla opasteilla (A10)
 • Opaste- ja informaatiotaulujen tulee sijaita esteettömän reitin varrella ja niihin on tehtävä tuntoon perustuva ohjaus, joka eroaa muusta laiturin tai asemarakennuksen lattia- tai maanpinnan materiaalista. (B12)
 • Esteettömän reitin havainnoimista ja tiedottamista voidaan täydentää äänimajakoilla, kohokuvioiduilla opasteilla, kohokartoilla ja sisänavigointijärjestelmällä (B12)

Suositukset

 • Opasteiden suunnittelussa on otettava huomioon lapset, nuoret, ikääntyneet, liikkumis- Ja toimimisesteiset henkilöt (C10)

 • Opasteita on oltava kaikissa paikoissa, joissa matkustajat joutuvat valitsemaan reitin, sekä tasaisin välimatkoin reitin varrella (A10)
 • Opasteen kuvat ja tekstit asennetaan katselusuuntaan nähden loogisesti. Opasteet sijoitetaan yleensä kohtisuoraan siihen kulkusuuntaan nähden, josta ne on tarkoitettu nähtäväksi (B03)
 • Opasteet sijoitetaan siten, että ne on helppo havaita ja opastetta lukeva henkilö voi seisoa aivan opasteen lähellä olematta kulkuväylällä. (B03)
 • Opasteet eivät saa olla näkemäesteenä tai aiheuttaa törmäysvaaraa kulkureiteillä (B03)
 • Reitin varrella opasteiden välinen etäisyys ≤ 100 m (B12)
 • Luettavat opasteet on sijoitettava niin, että edessä on vapaata tilaa seisomiselle ja pyörätuolille (B03, B12)
 • Digitaaliset opasteet sijoitetaan niin, että niitä pääsee lukemaan läheltä (B03)
 • Vähintään yhdessä kohteessa asema-alueella on esitettävä lähtevää junaliikennettä koskevaa tiedotusta (esim. aikataulukaappi enintään 1600 mm korkeudella) (B12)
 • Rakennuksesta ulkonevan rakennusosan, kuten parvekkeen, erkkerin, katoksen, opasteen, valaisinlaitteen ja markiisin alareunan vapaa korkeus maasta tai ajo-ja kulkuväylän pinnasta, jollei kohta ole suojattu törmäyksen estämiseksi ≥ 2200 mm (A03)
 • Kulkupinnan ja katon tai katosta roikkuvien opasteiden, näyttöjen valaisimien tai muiden laitteiden ja ulokkeiden välisen vapaan korkeuden on asema-alueella oltava ovia lukuun ottamatta ≥ 2800 mm (B12)
 • Merkit, symbolit ja kuvasymbolit on esitettävä yhtenäisesti koko reitin varrella (A10)
 • Läheltä tarkasteltavien opasteiden keskikohdan korkeus maasta 1400-1600 mm (B03)

Suositukset

 • Opastaminen aloitetaan ulkoalueilta, tontin rajalta tai rakennuksen ulkotiloista lähtien (C14)
 • Opasteiden kohdalla ei saa olla tasoeroja (C15)
 • Korkealla olevat opasteet eivät ohjaa näkövammaisten kulkua, joten niiden lisäksi tarvitaan kulkuväylän sivuun 1400–1600 mm korkeudella ja/tai kulkuväylä pinnassa olevia opasteita (C40)
 • Opasteessa on hyvä olla etäisyys kohteeseen (esim. sisäänkäynnille), jos kuljettava matka on yli 50 metriä tai jos kohteeseen ei ole näköyhteyttä (C15)

 • Merkit ja symbolit esitetään yhtenäisesti koko reitin varrella (B03)
 • Näkyvässä opastuksessa käytettävien kirjasimien, symbolien ja kuvasymbolien on erotuttava värikontrastiltaan taustastaan (A10)
 • Parhaiten erottuvat tummalla pohjalla olevat vaaleat tekstit ja symbolit (B03)
 • Opasteen taustaksi ei sovellu läpinäkyvä rakenne, lasiseinä, -ovi, -levy eikä läpinäkyvä muovilevy, koska tekstin sekä symbolien ja taustan välille ei tällöin synny tummuuskontrastia (B03)
 • Lattiaan tai maahan kiinnitettävissä opastaulussa on oltava valkoisella kepillä tunnistettava alaosa (alapiena) korkeudella 60-100 mm (B12)
 • Aikataulukaappien alaosa on suojattava valkoisella kepillä tunnistettavalla 300 mm korkealla reunuksella tai huomiopalkilla (B12)
 • Opastuksessa käytetään helposti luettavaa päätteetöntä kirjasintyyppiä (B12)
 • Opasteissa käytetään sekä isoja että pieniä kirjaimia (B12)
 • Alkukirjaimet ja lyhyet sanat isoilla kirjaimilla (B03)
 • Pelkästään isoja kirjaimia ei saa käyttää (B12)
 • Pitkät sanat kirjoitetaan pienillä kirjaimilla (B03)
 • Tekstit tasataan aina vasemmalle (B03)
 • Tekstin kirjasinkoko 1m lukuetäisyydeltä 15 mm (B03)
 • Tekstin kirjasinkoko, lukuetäisyys 2 m 25 – 40 mm (B03)
 • Tekstin kirjasinkoko (lukuetäisyys yli 3 m) 70 – 100 mm (C15)
 • Näyttölaitteen (dyn) tekstin kirjasinkoko lasketaan kaavalla lukuetäisyys millimetreissä jaettuna 250 = kirjasinkoko (esim. 1000 m/250 =4 mm) (B12)
 • Digitaalisissa opasteissa viivoista muodostuvat kirjaimet ovat paremmat kuin pisteistä muodostuvat (B03)
 • Opasteiden ymmärtämistä helpottaa, jos kaikki tärkeät opastekohteet esitetään tekstin ohella kuvasymboleilla (B03)
 • Kieliversioiden sijaan kannattaa käyttää symboleja (B03)
 • Symbolien on oltava yleisesti tunnettuja, mahdollisimman konkreettisia ja helppotajuisia (B03)
 • Mikäli samassa opasteessa on toiminnallisesti toisiinsa liittyviä symboleja, ne sijoitetaan samaan kehykseen (B03)
 • Pelkkä väri ei voi toimia opasteena, koska monien henkilöiden värierottelukyky on heikentynyt. Väriin tulee yhdistää muoto tai symboli. (B03)

Suositukset

 • Opasteen kirjasinten korkeus opasteissa, jotka sijaitsevat kulkuväykän yläpuolella, yli kahden metrin korkeudessa ≥ 100 mm (C40)
 • Ulkoalueilla opastukseen voidaan käyttää valaistuja ilmoitustauluja ja vitriinejä, irtokirjaimia metallipohjilla tai suoraan seinäpinnoissa. (C14)
 • Valaistus ja opaste suunnitellaan niin, että opasteen pintaan ei muodostu lukemista haittaavaa heijastusta. (C15)
 • Lasioviin sijoitettujen opasteiden taustaksi tarvitaan tummuuskontrastin muodostava taustakalvo, esimerkiksi hiekkapuhallusjäljitelmäkalvo. (C15)
 • Opasteen kulmat eivät saa olla teräviä (C15)
 • Kirjasintyyppi on esim. Arial tai Helvetica Medium (C15)
 • Kirjasintyyppi selkeä, esim. Arial, Helvetica, Helvetica Medium, Gil Sans tai Tiresias Signfont (C40)
 • Opasteen pinnan tulee olla himmeä ja häikäisemätön (C15)

Aikataulu- ja infonäytöt

 • Näyttölaitteet eivät ole yhteentoimivuuden osatekijöitä, vaan ne arvioidaan tapauskohtaisesti (A10)

Suositukset

 • Ruuhkaisissa tiloissa näkövammaisia, lapsia ja pyörätuolinkäyttäjiä varten katsekorkeudelle sijoitetun näyttöruudun luo on aiheellista tehdä lattiaan ohjaava merkintä, sillä matalalle sijoitettu näyttöruutu ei erotu kauas. (C40)
 • Tekstityyppeinä Arial tai Tiresias- fontit ovat parhaimpia (C40)
 • Taustan ja tekstin kontrastia määriteltäessä pitää ottaa huomioon valaistus- ja kontrastisuhteet näytön sijoitusympäristössä (C40)
 • Erityisesti lasipinnat ovat kiiltelynsä ja vaikean erottuvuutensa vuoksi myös hankalia huonosti näkevien kannalta (C40)
 • Heijastusten haittojen vähentämiseksi mattapintainen näyttöruutu on kiiltäväpintaista parempi (C40)
 • Kiiltäväpintaisessa näytössä kannattaa valita vaalea tausta ja mahdollisimman tumma teksti, koska kiiltokuvastuminen häiritsee erityisen paljon vaalean tekstin näkemistä tummalla taustalla (C40)
 • Mattapintaisessa näytössä voidaan käyttää myös tummaa taustaa vaalealla tekstillä (C40)
 • Vaalea tausta ei ole yhtä altis ikkunoiden ja valaisimien aiheuttamalle kiiltokuvastumiselle ja on siten helpompi vaihtoehto (C40)
 • Heikossa yleisvalaistuksessa ja vaaleapohjaisessa näytössä ei yleensä pitäisi säätää taustan kirkkautta aivan suurimmilleen, jotta se ei aiheuttaisi häikäistymistä. Kirkkaasti valaistuissa paikoissa vaaleapohjaisen näytön tausta voi olla aiheellista säätää lähelle maksimivaloisuutta. (C40)
 • Heikkonäköisten käyttöön sopivat sekä mustavalko- että värinäytöt. Tärkeää on vain voimakas tummuusasteiden ero tekstin ja taustan välillä (C40)
 • Kaksiväriyhdistelmiä käytettäessä pitää huolehtia siitä, että teksti erottuu taustastaan hyvin selkeästi myös harmaa-asteikon kontrastin perusteella (mustavalkokuvana). (C40)
 • Negatiivikuvissa (vaaleat merkit tummalla taustalla) väriyhdistelmistä hyvin toimivaksi on havaittu esim. keltainen teksti tummemmalla sinisellä taustalla (C40)
 • Vaalealla taustalla tekstin tulee olla mahdollisimman tummaa (C40)

Alueopaste / selkokartta

Suositukset

 • Aluekartta sijoitetaan jokaisen pääsisääntuloreitin varrelle, sijoituskorkeus 1000 – 1900 mm (C21)
 • Opaste sijoitetaan kulkureitin sivuun ja edustan pinnoitteen tulee olla kova ja tasainen (C21)
 • Kartta valaistaan hyvin (C21)
 • Esteettömät reitit ja sisäänkäynnit merkitään karttaan, elleivät kaikki reitit ole esteettömiä (C21)
 • Esteettömän reitin merkintä on pisteviiva ja ISA-symboli (C21)
 • Alueopasteeseen merkitään kohteen nimi, osoite, alueen rakennukset, sisäänkäynnit, keskeiset toiminnot, auto- ja pyöräpysäköintipaikat, esteettömät pysäköintipaikat, taksi ja joukkoliikenteen pysäkit, infopisteet merkitään (C21)
 • Merkitään pohjoisnuoli sekä Olet tässä-piste ja kartta selityksineen käännetään katselusuuntaan (C21)

Kohokartta/Lähiopaste

Suositukset

 • Ulko-oven läheisyyteen sijoitetaan suunnistautumista helpottavat kohokartat tai rakennuksen pohjapiirrokset. (C14)

Tilaopasteet

 • Tilaopasteet sijoitetaan seinään oven avautumispuolelle, etäisyys karmista 50-100 mm (A30)
 • Koho- ja pistekirjoitusteksti sijoitetaan näkövammaisille henkilöille tilaopasteen alareunaan 1300-1400 mm korkeudelle (B03)
 • WC-tilojen kätisyys tulee ilmoittaa oven ulkopuolella tilaopasteessa (B01)

Ääniopastus ja puhelinsovellukset

 • Kauko-ohjattuja ääniopasteita ja puhelinsovelluksia voidaan käyttää lisäopasteena (A10)
 • Kauko-ohjattuja ääniopasteita ja puhelinsovelluksia vaihtoehtona käytettäessä voidaan tehdä prototyyppi, jonka testit niitä edustava käyttäjäryhmä vahvistaa (A10)

Suositukset

 • Sisäänkäynnissä voidaan tarvita myös kuuloon perustuvaa opastusta eli kuulutuksia ja äänimerkkejä. Opastusjärjestelmät voidaan toteuttaa myös siten, että viesti on hälytysäänen ohella visuaalinen. Ns. puhuva informaatio eli digitaalinen puhe täydentää visuaalista opastusta. (C14)
 • Tekstiopastuksen tehostamiseen käytetään ääni- ja valosignaaleja sekä audiovisuaalisia viestintäjärjestelmiä. (C15)

Hätäpoistuminen ja pelastustiet

 • Hätäpoistumistiet ja ohjeistus hätätilanteessa tulee opastaa (A30)
 • Paloturvallisuutta ja evakuointia koskevien ohjeiden tulee sijaita jokaisella sisäänkäynnillä ja hätäuloskäynneillä. (A30)
 • Evakuointisuunnitelman tulee olla kaikkien rakennusta käyttävien ymmärtämässä muodossa, kuten äänenä, pistekirjoituksena, helppolukuisena tekstinä. (A30)

Suositukset

 • Hätäuloskäyntien merkinnät, kerrosnumerot ja porrasaskelmien merkinnät suositellaan tehtävän jälkivalaisevina (C15)
 • Pelastustiekartta sijoitetaan ajoportin läheisyyteen (C21)
 • Pelastustiekarttaan merkitään rakennukset, porrastunnisteet, nostopaikka-alue, väestösuoja, pelastustie ja Olet tässä-merkintä (C12)
 • Sisäänkäyntitiloissa huomioon otettavia turvallisuusasioita ovat mm. merkki- ja turvavalaistus sekä poistumistieopasteet (C14)

 • Opasteiden kohdalla on oltava koko opasteen valaiseva hyvä ja häikäisemätön valaistus (B03)
 • Valonlähde sijoitetaan siten, että opastetta lukeva henkilö ei varjosta tarkasteltavaa kohdetta (B03)
 • Opasteen sijoittelussa huolehditaan siitä, että opasteen takana ei ole häikäisevää valonlähdettä tai ikkunaa, sillä vastavalo ja häikäisy vaikeuttavat opasteen havaitsemista ja lukemista (B03)
 • Jos opaste toteutetaan taustavalaistuna opastekotelona, kirjaimet ja symbolit ovat vaaleita ja opastepohjan tausta tumma häikäistymisen välttämiseksi (B03)
 • Tilojen pimentymisen varalta, esimerkiksi sähkökatkoksen takia, suositellaan käytettävän jälkivalaisevia opasteita ainakin hätäuloskäytävien merkinnöissä, kerrosnumeroissa ja porrasaskelmien merkinnöissä (B03)
 • Jälkivalaisevat lattiaopasteet toimivat hyvin myös savun täyttämissä tiloissa (B03)

Suositukset

 • Valaistuksen on oltava häikäisemätön. Vastavalo vaikeuttaa opasteen havaitsemista. Kohdevalo voi estää opasteen lukemisen pintaan syntyvän heijastuksesta aiheutuvan häikäisyn vuoksi. Valaisin on oikein sijoitettu, jos opastetta lukeva henkilö ei varjosta opasteen informaatioaluetta. (C01)
 • Valaistus ja opaste suunnitellaan niin, että opasteen pintaan ei muodostu lukemista haittaavaa heijastusta. (C15)


Määräykset:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014,  päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


SUOSITUKSET:

C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C14

RT 91-10788 SISÄÄNKÄYNTITILAT, JULKISET RAKENNUKSET (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C21

RT 98-11281 LIIKENNEMERKIT JA OPASTEET KIINTEISTÖN ULKOALUEILLA (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys


Print Friendly, PDF & Email