Induktiosilmukka

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 3.2021

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Induktiosilmukka

Silmukkasymbolin sijoitus opasteessa, asiointitilassa ja hississä

OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. TOIMINTAPERIAATE
3. INDUKTIOSILMUKAN ASENNUSKOHTEET
4. JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI JA ASENTAMINEN
5. PALVELUPISTESILMUKKA
6. OPASTEET
7. KÄYTÖN OPASTUS HENKILÖKUNNALLE
8. TOIMIVUUSTARKASTUS JA LAATUKATSELMUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Induktiosilmukan käyttöä varten ei tarvita erillistä, signaalin kuulolaitteeseen välittävää vastaanotinyksikköä, joten se on kuulolaitteen käyttäjän kannalta helppokäyttöisin äänensiirtojärjestelmä. (B03)
 • Ensisijaisesti äänensiirtojärjestelmänä käytetään induktiosilmukkaa. Jos induktiosilmukan käyttö on esimerkiksi luottamuksellisuusvaatimuksen tai jatkuvan simultaanitulkkauksen tarpeen takia mahdotonta, käytetään radiotaajuus- tai infrapunalaitteita (B03)
 • Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden tulisi pystyä pelastautumaan omatoimisesti tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa esim. turvalliseen odotustilaan, josta tarvitaan mahdollisuus kahdensuuntaiseen kommunikointiin myös kuulo- tai näkövammaiselle henkilölle. Tämä edellyttää selkeää äänentoistoa, induktiosilmukkaa sekä mahdollisuutta tekstipohjaiseen kommunikointiin (B03)

Suositukset

 • Induktiosilmukkajärjestelmä on kansainvälisesti laajimmin käytetty ja ainoa standardoitu äänensiirtojärjestelmä (C55)
 • Kuulovammaiset tarvitsevat riittävän hyvän äänentoiston apuvälineeksi äänensiirtojärjestelmän, sillä kuulovamma vaikeuttaa puheen ja äänen erottelua (C55)
 • Äänensiirtojärjestelmän avulla ääni siirretään puhujan mikrofonista tai muusta äänilähteestä suoraan kuulokojeeseen, jolloin ylimääräiset hälyäänet vaimenevat ja ääni tulee kuulijalle riittävän voimakkaana (C01)
 • Käytännössä kaikki kuulolaitevalmistajat sisällyttävät silmukka-antennin suurimpaan osaan tuotteistaan ja järjestelmä toimii samalla tavalla kaikkialla maailmassa (C55)
 • Induktiosilmukan käyttö mahdollistaa samanaikaisen heikosti kuulevalle sekä huuliltalukemisen että kuuntelemisen (C55)

 • Induktiosilmukka koostuu silmukkajohdosta, silmukkavahvistimesta ja äänilähteestä. Äänilähteenä on yleensä mikrofoni tai useampia (B03)
 • Induktiosilmukan ääntä voi kuunnella myös erillisellä vastaanottimella kuulokkeiden kautta. Näin silmukkaa voivat hyödyntää myös ne, joilla ei ole käytössään kuulokojetta, mutta joilla on vaikeuksia kuulemisessa, esimerkiksi alkavan kuulovamman tai pitkän etäisyyden takia (B03)

Suositukset

 • Äänisignaali johdetaan äänilähteestä induktiosilmukkavahvistimelle, josta signaali syötetään lähetinantennina toimivaan johdinsilmukkaan. Silmukkajohdossa kulkeva äänitaajuinen sähkövirta luo tilaan sitä vastaavalla tavalla vaihtelevan sähkömagneettisen kentän, jonka välityksellä signaali siirtyy kuulokojeessa tai sisäkorvaistutteessa olevaan vastaanotinantennina toimivaan johdinkelaan (C55)
 • Induktiosilmukka voidaan helposti asentaa kaikenlaisiin tiloihin ja siihen voidaan kytkeä tilan kaikki äänilähteet, kuten tv, radio ja mikrofoni. Kuulijan kuulolaitteessa tulee silloin olla T-asento (C46)
 • Äänentoistojärjestelmään varataan induktiosilmukkaa varten oma lähtökanava, joka on riippumaton akustisen äänentoiston säädöistä, pois lukien signaalin kokonaan mykistäminen (C25)
 • Oman lähtökanavan avulla induktiosilmukkajärjestelmän vaste voidaan näin säätää pysyvästi standardin vaatimukset täytettäväksi. Säätötoimenpiteiden jälkeen laitteisto pyritään suojaamaan tahattomilta muutoksilta esimerkiksi säätimet peittävällä peitelevyllä (C25)
 • Induktiosilmukkajärjestelmässä on yksinkertainen rakenne ja toimintaperiaate, joka tekee siitä luotettavan ja mahdollistaa kuulolaitteessa hyvin pienen virrankulutuksen (C55)

Tilat

 • Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä (A01)
 • Mikäli tilan koko tai muut ominaisuudet eivät mahdollista hyviä kuunteluolosuhteita kuulovammaisille henkilöille, tila kannattaa varustaa induktiosilmukalla tai muulla äänensiirtojärjestelmällä, vaikka kiinteää äänentoistojärjestelmää ei olisikaan (B01)
 • Vastaavia kokoontumistiloja ovat esimerkiksi julkisten palveluiden odotusaulat (liikenneasemat, lääkäriasemat, terveyskeskukset jne.), kauppakeskusten ohjelma-aukiot, kesäteatterit, urheilu- ja ulkoilmakatsomot sekä ulkoilmatapahtuma-alueet (B03)
 • Siirrettävät induktiosilmukat ovat yleensä salkkuun pakattuja järjestelmiä, joissa on mikrofoni tai useampia, induktiosilmukkavahvistin ja silmukkajohto kelalla. Silmukkajohto avataan kelalta kuuntelualueen ympärille ja vahvistin säädetään kentänvoimakkuusmittarin avulla tuottamaan riittävä signaalin voimakkuus (B03)
 • Jos kannettavaa silmukkajärjestelmää käytetään usein samoissa tiloissa, varustetaan kaikki tällaiset tilat kiinteällä silmukkajohdolla. Näin järjestelmän käyttöönotto kussakin tilassa on vaivatonta ja nopeaa (B03)
 • Induktiosilmukoita on sijoitettava laiturille tai muualle asema-alueella samaan yhteyteen, jossa on tietoa joukkoliikenteen aikatauluista ja matkustajainformaatiosta (B12)

Hissi

 • Hissin käyttöä helpottaa, kun hississä on kerrokselle saapumisesta ilmoittava äänimerkki, puheopastus ja induktiosilmukka (B01)
 • Induktiosilmukka tulee olla asemilla uusissa esteettömissä hisseissä (A32)
 • Induktiosilmukalla annetaan myös pysähtymiskerroksen kertova puhekuulutus ainakin yhdellä maan virallisista kielistä (A32)
 • Hissikorissa olevaa hälytyspainiketta käytettäessä on hissistä saatava yhteys avun saamiseksi. Hississä tarvitaan äänentoistolaitteen lisäksi valomerkki, joka kertoo yhteyden saamisesta sekä induktiosilmukka (B03)
 • Aseman uuden esteettömän hissin edustilaan suositellaan asennettavaksi induktiosilmukka joukkoliikenneinformaation ja hälytystiedon jakamiseksi (B12)

Suositukset

 • Siirrettävä induktiosilmukka on tarkoitettu ainoastaan tilapäiskäyttöön. Sillä ei voi korvata kiinteää asennusta tiloissa, joissa silmukkaa tarvitaan usein tai jonne se on määräysten mukaan asennettava (C25)

 • On suositeltavaa käyttää vaihesiirtosilmukkajärjestelmää, jolla saadaan erittäin tasainen kenttävoimakkuus, ja jolla ylikuulumista viereisiin tiloihin voi hallita (B03)
 • Suurissa tiloissa, joiden leveys on yli 6 m, tasaisen kenttävoimakkuuden saamiseksi tehdään kaksi tai useampia niin sanottua 8-lenkkiä (B03)
 • Silmukkajohto asennetaan kiinteästi tilan lattiaan tai matalassa tilassa kattoon (B03)

Suositukset

 • Yksinkertaisten silmukoiden ylikuulumisesta johtuen induktiosilmukoilla varustettuja neuvottelu-, kokous- tms. tiloja ei tule sijoittaa päällekkäin tai välittömästi vierekkäin (C25)
 • Vaihesiirtosilmukka on ensisijainen valinta äänensiirtoon, koska sillä saavutetaan varmimmin standardissa määritellyt kriteerit. (C25)
 • Induktiosilmukkaan ajettavan mikrofonin tulee sijaita lähellä puhujaa siten, että se kerää mahdollisimman vähän taustamelua ja tilan kaikua (C25)
 • Äänilähteiden priorisointi on usein tarpeellista, jotta silmukkasignaali pysyy puhtaana, saliäänten kytkeytyminen hallitaan hyvin ja esimerkiksi hätäkuulutukselle voidaan varata korkein prioriteetti (C25)
 • Silmukkavahvistimen tarvitsema tila riippuu vahvistimen tehosta (C25)
 • Sijoituksessa tulee huomioida, että vahvistimeen pääsee helposti käsiksi toiminnallisuuden ja kytkentöjen tarkistamiseksi (C25)
 • Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelijan tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvittää muilta suunnittelijoilta potentiaaliset häiriölähteet ja pyytää niiden siirtoa riittävän etäisyyden päähän silmukkajohdon halutusta sijainnista (C25)
 • Induktiosilmukkajärjestelmän tulevasta sijainnista tulee informoida ajoissa esimerkiksi lattiavalun tekijöitä, sähköasentajia sekä matto- ja kalusteasentajia (C25)
 • Silmukkajohtoa ei tule asentaa muiden sähkö- ja laitejohtojen kanssa välittömästi vierekkäin, jotta häiriöt eivät siirry johtimien välillä (C25)
 • Silmukkajohdotusta ei myöskään tule kiinnittää betoniraudoitukseen vaan siitä erilleen raudoituksen vaimentavan vaikutuksen vuoksi (C25)
 • Jälkiasennuksessa silmukka voidaan asentaa esimerkiksi jalka- tai kattolistaan (C25)

 • Asiakaspalvelutilat (palvelupisteet) varustetaan palvelupistesilmukoilla (B03)
 • Kiinteät palvelupistesilmukat ovat toimintavarmempia kuin siirrettävät ja käytetyt komponentit voidaan valita useammasta vaihtoehdosta tilanteen mukaan parhaiten käyttöpaikkaan sopivaksi (esimerkiksi virkailijan mikrofonin suuntaavuus ja herkkyys (B03)
 • Palvelupistesilmukan asennus on huomaamaton ja asennuksen jälkeen silmukka on koko ajan käyttövalmiina eikä se tarvitse huoltotoimenpiteitä. Asiakkaan ei tarvitse erikseen pyytää apuvälinettä käyttöön. Toiminnan säännöllinen tarkastus on kuitenkin tarpeen (B03)

 • Induktiosilmukkatila merkitään standardin “SFS­EN 60118­4” mukaisella silmukkasymbolilla (A30)
 • Induktiosilmukan sijainti asemalla opastetaan Liikenneviraston opastusjärjestelmän mukaisella piktogrammilla Induktiosilmukka 1.11 (B14)
 • Induktiosilmukalla varustettu tila merkitään kansainvälisellä induktiosilmukan tunnuksella ja kuuluvuuskartalla (B03)
 • Induktiosilmukan kuuluvuuskartta asennetaan tilan sisäänkäynnin yhteyteen. Kartan avulla kuulolaitteen käyttäjä voi valita kuuntelemiskokemuksen kannalta parhaan mahdollisen paikan (B03)
 • Induktiosilmukkatunnus on oltava hissikorin sisällä, jos siellä on toimiva induktiosilmukka (B12)

Suositukset

 • Silmukkasymbolin yhteydessä tulee olla induktiosilmukan kentän voimakkuuden ilmaiseva pohjapiirros, ns. kuuluvuuskartta ja silmukan toimivuudesta vastaavan henkilön yhteystiedot (C25)
 • Kuuluvuuskartan väreissä tulee olla riittävä tummuuskontrasti, jotta myös värisokeat ja heikkonäköiset henkilöt voivat tulkita karttaa (C25)

 • Äänensiirtojärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet sijoitetaan henkilökunnan saataville, ja henkilökuntaa opastetaan järjestelmän käytössä. Huolto-ohjeisiin liitetään laitteiston maahantuojien yhteystiedot. Järjestelmän toiminta varmistetaan säännöllisin väliajoin (B03)

Suositukset

 • Induktiosilmukkajärjestelmästä laaditaan ylläpito-ohje, jonka tiedot tuotetaan suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyönä. Ylläpito-ohje voi olla osa kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjetta. (C25)
 • Henkilökunnan tulee tutustua laitteiden käyttöön ja heillä tulee olla riittävä tieto laitteista ja niiden toiminnasta (C46)
 • Palvelupisteen induktiosilmukan toimivuuden testaamisen lisäksi tulee tarkistaa, että henkilökunta osaa käyttää laitetta ja sen käytöstä on palvelupisteessä ohje (C01)

 • Induktiosilmukkajärjestelmän lopputestaus on perustuttava standardin SFS-EN 60118-4 määritelmiin (B12)

Suositukset

 • Induktiosilmukkajärjestelmän toiminnasta vastaava henkilö tarkastaa järjestelmän säännöllisin väliajoin, laatukatselmus vähintään yhden vuoden välein (C25)
 • Testauksessa tarkistetaan, toimiiko induktiosilmukka kuuluvuuskarttaan merkityllä alueella. Kartoitusraportissa on mainittava, suoritettiinko testaus testauslaitetta vai kuulokojetta käyttäen. Raportissa ilmoitetaan, jos äänensiirtojärjestelmää ei pystytty kartoituksessa testaamaan (C01)
 • Kartoituksessa tarkistetaan, onko tilan av-laitteet kytketty induktiosilmukkaan. Tilassa ei saa olla taustamelua (C01)
 • Palvelutiskillä olevan induktiosilmukan toimivuus testataan ja tarkistetaan, että tiskillä on induktiosilmukasta kertova opas (C01)
 • Tilan kuuluvuustestauslomake löytyy osoitteesta kuuloliitto.fi (C46)
 • Käyttäjien antama palaute kirjataan laitteiston ylläpitodokumentaatioon (C25)


 

MÄÄRÄYKSET:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen


 

OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


 

SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 103141 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C25

RT 09-11280 Induktiosilmukka kuulovammaisten apuvälineenä (maksullinen)
14.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C46

Kuuloliitto ry
https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/julkaisut/


C55

ST 656-09 Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus
7.2.2019, Sähkötieto ry
maksullinen

Print Friendly, PDF & Email