Induktiosilmukka

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 2.2024

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Induktiosilmukka

Silmukkasymbolin sijoitus opasteessa, asiointitilassa ja hississä

OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. TOIMINTAPERIAATE
3. INDUKTIOSILMUKAN ASENNUSKOHTEET
4. JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI JA ASENTAMINEN
5. PALVELUPISTESILMUKKA
6. OPASTEET
7. KÄYTÖN OPASTUS HENKILÖKUNNALLE
8. TOIMIVUUSTARKASTUS JA LAATUKATSELMUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Induktiosilmukan käyttöä varten ei tarvita erillistä, signaalin kuulolaitteeseen välittävää vastaanotinyksikköä, joten se on kuulolaitteen käyttäjän kannalta helppokäyttöisin äänensiirtojärjestelmä. (B03)
 • Ensisijaisesti äänensiirtojärjestelmänä käytetään induktiosilmukkaa. Jos induktiosilmukan käyttö on esimerkiksi luottamuksellisuusvaatimuksen tai jatkuvan simultaanitulkkauksen tarpeen takia mahdotonta, käytetään radiotaajuus- tai infrapunalaitteita. (B03)
 • Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden tulisi pystyä pelastautumaan omatoimisesti tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa esim. turvalliseen odotustilaan, josta tarvitaan mahdollisuus kahdensuuntaiseen kommunikointiin myös kuulo- tai näkövammaiselle henkilölle. Tämä edellyttää selkeää äänentoistoa, induktiosilmukkaa sekä mahdollisuutta tekstipohjaiseen kommunikointiin. (B03)
 • Helsingin kaupungin hallinnoimat julkiset tilat
  • Helsingin kaupungin hallinnoimien tilojen induktiosilmukkajärjestelmät suunnitellaan ja asennetaan RT-09-11280 Induktiosilmukka kuulovammaisten apuvälineenä -ohjeen sekä ST 656-09 Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus -ohjeen mukaan. Induktiosilmukkajärjestelmän tulee täyttää induktiosilmukkastandardin SFS-EN 60118-4 uusimman painoksen vaatimukset, jotka ovat voimassa tarjouksen julkistamispäivänä. Lisäksi otetaan huomioon Helsingin induktiosilmukkaoppaassa annetut tarkennukset ja linjaukset. (B46)
  • Induktiosilmukaksi voidaan kutsua vain järjestelmää, joka täyttää induktiosilmukkastandardin (SFS-EN 60118-4) vaatimukset. (B46)
  • Induktiosilmukkaa ei saa Helsingin kaupungin hallinnoimissa tiloissa korvata muilla äänensiirtojärjestelmillä tai esimerkiksi mobiilisovelluksiin perustuvalla järjestelmällä kuin poikkeustapauksissa perustelluista syistä. (B46)
  • Induktiosilmukkaohjeen linjauksiin voidaan tehdä poikkeuksia, jos tilat ovat vain lyhytaikaisesti kaupungin käytössä. Lyhyeksi ajaksi suositellaan luettavaksi alle kolme vuotta kestävä käyttö. (B46)
  • Siirrettävä silmukka on tarkoitettu ainoastaan tilapäiskäyttöön. Sillä ei voi korvata kiinteää asennusta tiloissa, joissa silmukkaa tarvitaan usein tai jonne se on määräysten mukaan asennettava. (B46)
  • Siirrettävää induktiosilmukkaa voidaan käyttää vain, jos kiinteän induktiosilmukka-antennijohdon asentaminen jälkikäteen muodostuu kustannuksiltaan kohtuuttomaksi (B46)

Suositukset

 • Induktiosilmukkajärjestelmä on kansainvälisesti laajimmin käytetty ja ainoa standardoitu äänensiirtojärjestelmä (C55)
 • Kuulovammaiset tarvitsevat riittävän hyvän äänentoiston apuvälineeksi äänensiirtojärjestelmän, sillä kuulovamma vaikeuttaa puheen ja äänen erottelua (C55)
 • Äänensiirtojärjestelmän avulla ääni siirretään puhujan mikrofonista tai muusta äänilähteestä suoraan kuulokojeeseen, jolloin ylimääräiset hälyäänet vaimenevat ja ääni tulee kuulijalle riittävän voimakkaana (C01)
 • Käytännössä kaikki kuulolaitevalmistajat sisällyttävät silmukka-antennin suurimpaan osaan tuotteistaan ja järjestelmä toimii samalla tavalla kaikkialla maailmassa (C55)
 • Induktiosilmukan käyttö mahdollistaa samanaikaisen heikosti kuulevalle sekä huuliltalukemisen että kuuntelemisen (C55)

 • Induktiosilmukka koostuu silmukkajohdosta, silmukkavahvistimesta ja äänilähteestä. Äänilähteenä on yleensä mikrofoni tai useampia (B03, B46)
 • Induktiosilmukan ääntä voi kuunnella myös erillisellä vastaanottimella kuulokkeiden kautta. Näin silmukkaa voivat hyödyntää myös ne, joilla ei ole käytössään kuulokojetta, mutta joilla on vaikeuksia kuulemisessa, esimerkiksi alkavan kuulovamman tai pitkän etäisyyden takia (B03)
 • Siirrettävät induktiosilmukat ovat yleensä salkkuun pakattuja järjestelmiä, joissa on mikrofoni tai useampia, induktiosilmukkavahvistin ja silmukkajohto kelalla. Silmukkajohto avataan kelalta kuuntelualueen ympärille ja vahvistin säädetään kentänvoimakkuusmittarin avulla tuottamaan riittävä signaalin voimakkuus (B03)
 • Jos kannettavaa silmukkajärjestelmää käytetään usein samoissa tiloissa, varustetaan kaikki tällaiset tilat kiinteällä silmukkajohdolla. Näin järjestelmän käyttöönotto kussakin tilassa on vaivatonta ja nopeaa. (B03)

Suositukset

 • Äänisignaali johdetaan äänilähteestä induktiosilmukkavahvistimelle, josta signaali syötetään lähetinantennina toimivaan johdinsilmukkaan. Silmukkajohdossa kulkeva äänitaajuinen sähkövirta luo tilaan sitä vastaavalla tavalla vaihtelevan sähkömagneettisen kentän, jonka välityksellä signaali siirtyy kuulokojeessa tai sisäkorvaistutteessa olevaan vastaanotinantennina toimivaan johdinkelaan. (C55)
 • Induktiosilmukka voidaan helposti asentaa kaikenlaisiin tiloihin ja siihen voidaan kytkeä tilan kaikki äänilähteet, kuten tv, radio ja mikrofoni. Kuulijan kuulolaitteessa tulee silloin olla T-asento. (C46)
 • Äänentoistojärjestelmään varataan induktiosilmukkaa varten oma lähtökanava, joka on riippumaton akustisen äänentoiston säädöistä, pois lukien signaalin kokonaan mykistäminen. (C25)
 • Oman lähtökanavan avulla induktiosilmukkajärjestelmän vaste voidaan näin säätää pysyvästi standardin vaatimukset täytettäväksi. Säätötoimenpiteiden jälkeen laitteisto pyritään suojaamaan tahattomilta muutoksilta esimerkiksi säätimet peittävällä peitelevyllä. (C25)
 • Induktiosilmukkajärjestelmässä on yksinkertainen rakenne ja toimintaperiaate, joka tekee siitä luotettavan ja mahdollistaa kuulolaitteessa hyvin pienen virrankulutuksen. (C55)

Tilat

 • Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä. (A01)
 • Mikäli tilan koko tai muut ominaisuudet eivät mahdollista hyviä kuunteluolosuhteita kuulovammaisille henkilöille, tila kannattaa varustaa induktiosilmukalla tai muulla äänensiirtojärjestelmällä, vaikka kiinteää äänentoistojärjestelmää ei olisikaan. (B01)
 • Vastaavia kokoontumistiloja ovat esimerkiksi julkisten palveluiden odotusaulat (liikenneasemat, lääkäriasemat, terveyskeskukset jne.), kauppakeskusten ohjelma-aukiot, kesäteatterit, urheilu- ja ulkoilmakatsomot sekä ulkoilmatapahtuma-alueet. (B03)
 • Induktiosilmukoita on sijoitettava laiturille tai muualle asema-alueella samaan yhteyteen, jossa on tietoa joukkoliikenteen aikatauluista ja matkustajainformaatiosta. (B12)
 • Metroasemille on asennettu induktiosilmukoita toistamaan äänievakuointijärjestelmän puheviestit sähkömagneettisesti kuulovammaisten kuulolaitteisiin. (B23)
 • Helsingin kaupungin asemaympäristöihin liittyvät tilat, joihin asennetaan induktiosilmukka (B46)
  • Katsomot, auditoriot, juhla-, kokous- ja ravintolasalit, opetustilat ja muut vastaavat kokoontumistilat tai yleisön palvelutilat, joissa on äänentoistojärjestelmä.  Silmukan kuuluvuusalueen tulee kattaa sekä esiintyjien ja käyttäjien tilat että katsomot.
  • Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi induktiosilmukka voi olla tarpeen myös edellä mainituissa tiloissa, joissa ei ole äänentoistojärjestelmää, jos tilan koko ja muut ominaisuudet eivät mahdollista hyviä kuunteluolosuhteita kuulovammaisille henkilöille.
  • Joukkoliikenneterminaalien ja matkustajalaitureiden informaatiopisteen ja asemahallin näyttötaulujen edusta.
  • Asiakaspalvelupisteet (palvelupistesilmukka).
  • Suurten ihmismäärien käyttämien julkisten tilojen hissit. Suurten ihmismäärien julkisia tiloja ovat mm. joukkoliikenneterminaalit ja kauppakeskukset.

Hissi

 • Hissin käyttöä helpottaa, kun hississä on kerrokselle saapumisesta ilmoittava äänimerkki, puheopastus ja induktiosilmukka. (B01)
 • Hälytysjärjestelmässä olisi oltava kuulon tukena standardin EN 60118-4:2015 mukainen induktiosilmukka. (A32)
 • Induktiosilmukalla annetaan myös pysähtymiskerroksen kertova puhekuulutus ainakin yhdellä maan virallisista kielistä (A32)
 • Helsingissä suurten ihmismäärien käyttämien julkisten tilojen kuten joukkoliikenneterminaalien ja kauppakeskusten hisseissä tulee olla induktiosilmukat. (B46)
 • Hississä tarvitaan äänentoistolaitteen lisäksi valomerkki, joka kertoo yhteyden saamisesta sekä induktiosilmukka. (B03)
 • Aseman uuden esteettömän hissin edustilaan suositellaan asennettavaksi induktiosilmukka joukkoliikenneinformaation ja hälytystiedon jakamiseksi. (B12)
 • Metroasemien hissit on varustettu kerroksen ilmoittavalla puhesyntetisaattorilla, sekä induktiosilmukalla, joka on merkitty kansainvälisellä induktiosilmukkatunnuksella. (B23)

Suositukset

 • Siirrettävä induktiosilmukka on tarkoitettu ainoastaan tilapäiskäyttöön. Sillä ei voi korvata kiinteää asennusta tiloissa, joissa silmukkaa tarvitaan usein tai jonne se on määräysten mukaan asennettava. (C25)

 • Induktiosilmukan toteutus on perustuttava standardin SFS.EN 60118-4 määritelmiin. (A30, B12, B46)
 • On suositeltavaa käyttää vaihesiirtosilmukkajärjestelmää, jolla saadaan erittäin tasainen kenttävoimakkuus, ja jolla ylikuulumista viereisiin tiloihin voi hallita. (B03)
 • Suurissa tiloissa, joiden leveys on yli 6 m, tasaisen kenttävoimakkuuden saamiseksi tehdään kaksi tai useampia niin sanottua 8-lenkkiä. (B03)
 • Silmukkajohto asennetaan kiinteästi tilan lattiaan tai matalassa tilassa kattoon. (B03)
 • Helsingin kaupungin hallinnoimat julkiset tilat (B46)
  • Tilaajan pitää käydä suunnittelun lähtökohdat läpi tilan tulevan käyttäjän kanssa, jotta kaikki toteutukseen vaikuttavat seikat tulevat varmasti huomioitua. Arvioinnissa voi käyttää pohjana esimerkiksi ST 656.09 ”Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus” -kortin liitteenä 1 olevaa tarkastuslistaa.
  • Vaihesiirtosilmukka on ensisijainen valinta äänensiirtoon, koska sillä saavutetaan varmimmin standardissa määritellyt kriteerit.
  • Suurissa tiloissa, joiden leveys on yli 6 m, tasaisen kenttävoimakkuuden saamiseksi tehdään kaksi tai useampia niin sanottua 8-lenkkiä.
  • Reunasilmukka soveltuu ainostaan pieniin tiloihin joissa signaalin ylikuulumisella ei ole merkitystä.

Suositukset

 • Yksinkertaisten silmukoiden ylikuulumisesta johtuen induktiosilmukoilla varustettuja neuvottelu-, kokous- tms. tiloja ei tule sijoittaa päällekkäin tai välittömästi vierekkäin. (C25)
 • Vaihesiirtosilmukka on ensisijainen valinta äänensiirtoon, koska sillä saavutetaan varmimmin standardissa määritellyt kriteerit. (C25)
 • Induktiosilmukkaan ajettavan mikrofonin tulee sijaita lähellä puhujaa siten, että se kerää mahdollisimman vähän taustamelua ja tilan kaikua. (C25)
 • Äänilähteiden priorisointi on usein tarpeellista, jotta silmukkasignaali pysyy puhtaana, saliäänten kytkeytyminen hallitaan hyvin ja esimerkiksi hätäkuulutukselle voidaan varata korkein prioriteetti. (C25)
 • Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelijan tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvittää muilta suunnittelijoilta potentiaaliset häiriölähteet ja pyytää niiden siirtoa riittävän etäisyyden päähän silmukkajohdon halutusta sijainnista. (C25)

 • Asiakaspalvelutilat (palvelupisteet) varustetaan palvelupistesilmukoilla. (B03, B23)
 • Helsingissä kaikkiin asiakaspalvelupisteisiin asennetaan kiinteä palvelupistesilmukka. (B46)
 • Helsingissä asiakaspalvelupiste on suositeltavaa varustaa lisäksi ns. kuunteluavustimella. (B46)
 • Kiinteät palvelupistesilmukat ovat toimintavarmempia kuin siirrettävät ja käytetyt komponentit voidaan valita useammasta vaihtoehdosta tilanteen mukaan parhaiten käyttöpaikkaan sopivaksi (esimerkiksi virkailijan mikrofonin suuntaavuus ja herkkyys. (B03)
 • Palvelupistesilmukan asennus on huomaamaton ja asennuksen jälkeen silmukka on koko ajan käyttövalmiina eikä se tarvitse huoltotoimenpiteitä. Asiakkaan ei tarvitse erikseen pyytää apuvälinettä käyttöön. Toiminnan säännöllinen tarkastus on kuitenkin tarpeen. (B03)
 • Palvelupisesilmukassa silmukkasignaalin vaimentuma lähimmällä ulkopuolisella kuuntelualueella tulee olla vähintään sama kuin akustisen äänen vaimentuma. (B46)

 • Induktiosilmukkatila merkitään standardin “SFS­EN 60118­-4” mukaisella silmukkasymbolilla. (A30)
 • Induktiosilmukan sijainti asemalla opastetaan Liikenneviraston opastusjärjestelmän mukaisella piktogrammilla Induktiosilmukka 1.11. (B14)
 • Induktiosilmukalla varustettu tila merkitään kansainvälisellä induktiosilmukan tunnuksella ja kuuluvuuskartalla. (B03)
 • Induktiosilmukan kuuluvuuskartta asennetaan tilan sisäänkäynnin yhteyteen. Kartan avulla kuulolaitteen käyttäjä voi valita kuuntelemiskokemuksen kannalta parhaan mahdollisen paikan (B03)
 • Induktiosilmukkatunnus on oltava hissikorin sisällä, jos siellä on toimiva induktiosilmukka. (B12)
 • Helsingin kaupungin hallinnoimat julkiset tilat (B46)
  • Induktiosilmukkajärjestelmällä varustetut tilat on merkittävä eurooppalaisen ETSI EN 301 462 -standardin mukaisella induktiosilmukan symbolilla.
  • Opasteen viereen sijoitetaan kuuluvuuskartta, jossa esitetään alueet, joissa induktiosilmukan signaali on käyttökelpoinen (kuuluvuusalue).
  • Kuuluvuuskartta sijoitetaan näkyvälle paikalle tilaan siten, että karttaa tarkasteleva pystyy yhtä aikaa lukemaan karttaa ja tarkastelemaan tilaa ja sen täyttöastetta.
  • Kuuluvuuskartan asennuskorkeus on 1200 mm taulun alareunasta mitattuna.
  • Induktiosilmukalla varustetun hissin ohjauspaneeliin lisätään induktiosilmukan symboli.
  • Palvelupisteeseen, jossa on induktiosilmukka, asennetaan induktiosilmukan symboli katselukorkeudelle (1400-1600 mm).
  • Tilapäisesti käyttöön kytkettävä induktiosilmukka merkitään samoin kuin kiinteästi asennettu induktiosilmukka, mutta merkinnöistä on käytävä ilmi, että induktiosilmukka otetaan käyttöön tarvittessa.
  • Kiinteällä induktiosilmukalla varustettuun järjestelmään tulee asentaa toimnnan tarkkailua varten silmukan toiminnasta reaaliajassa kertova Aktiivinen T-merkki. Merkki tulee asentaa silmukan kuuluvuusalueelle paikkaan, josta sekä esiintyjät että yleisö sen näkevät.
  • Muiden äänensiirtojärjestelmien merkitseminen tehdään lisäämällä äänensiirtojärjestelmästä kertova symboli ääneensiirtojärjestelmästä kertovan korvasymbolin yhteyteen.

Suositukset

 • Silmukkasymbolin yhteydessä tulee olla induktiosilmukan kentän voimakkuuden ilmaiseva pohjapiirros, ns. kuuluvuuskartta ja silmukan toimivuudesta vastaavan henkilön yhteystiedot. (C25)
 • Kuuluvuuskartan väreissä tulee olla riittävä tummuuskontrasti, jotta myös värisokeat ja heikkonäköiset henkilöt voivat tulkita karttaa. (C25)

 • Äänensiirtojärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet sijoitetaan henkilökunnan saataville, ja henkilökuntaa opastetaan järjestelmän käytössä. Huolto-ohjeisiin liitetään laitteiston maahantuojien yhteystiedot. (B03)
 • Helsingin kaupungin hallinoimat julkiset tilat (B46)
  • Tilassa, jossa on indktiosilmukkajärjestelmä, tulee olla selkeät ohjeet järjestelmän käyttöön ja pois kytkemiseen. (B46)
  • Järjestelmän toimittajan vastuulla on luovuttaa järjestelmän käyttöohje kiinteistön käyttäjälle ja huolehtia, että kiinteistön käyttäjälle annetaan riittävä käytönopastus.
  • Kiinteistön käyttäjän vastuulla on opastaaa henkilökunta induktiosilmukan käyttöön.

Suositukset

 • Induktiosilmukkajärjestelmästä laaditaan ylläpito-ohje, jonka tiedot tuotetaan suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyönä. Ylläpito-ohje voi olla osa kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjetta. (C25)
 • Henkilökunnan tulee tutustua laitteiden käyttöön ja heillä tulee olla riittävä tieto laitteista ja niiden toiminnasta. (C46)
 • Palvelupisteen induktiosilmukan toimivuuden testaamisen lisäksi tulee tarkistaa, että henkilökunta osaa käyttää laitetta ja sen käytöstä on palvelupisteessä ohje. (C01)

 • Induktiosilmukkajärjestelmän lopputestaus on perustuttava standardin SFS-EN 60118-4 määritelmiin. (B12, B46)
 • Järjestelmän toiminta varmistetaan säännöllisin väliajoin. (B03)
 • Helsingin kaupungin hallinnoimat julkiset tilat (B46)
  • Induktiosilmukan lopputarkastu ja testaus tehdään standardin SFS-EN 60118-4 mukaan ja sen dokumentointi tulee perustua ST 656.09 ohjeisiin.
  • Järjestelmän toimittaja laatii lopputarkastuksesta pöytäkirjan, jonka oikeellisuuden tarkastuksen suorittaja vahvistaa allekirjoituksellaan.
  • Kiinteistön omistajan vastuulla on, että järjestelmän ylläpitotarkistus tehdään kerran kolmessa vuodessa. Ylläpitotarkistus tehdään lopputarkistusta vastaavalla laitteistolla ja menetelmällä.
  • Kiinteistön käyttäjän vastuulla on toimivuustarkastusten tekeminen säännöllisesti. Tarpeellinen määrä riippuu tilan luonteesta ja käytöstä.

Suositukset

 • Induktiosilmukkajärjestelmän toiminnasta vastaava henkilö tarkastaa järjestelmän säännöllisin väliajoin, laatukatselmus vähintään yhden vuoden välein. (C25)
 • Testauksessa tarkistetaan, toimiiko induktiosilmukka kuuluvuuskarttaan merkityllä alueella. Kartoitusraportissa on mainittava, suoritettiinko testaus testauslaitetta vai kuulokojetta käyttäen. Raportissa ilmoitetaan, jos äänensiirtojärjestelmää ei pystytty kartoituksessa testaamaan. (C01)
 • Kartoituksessa tarkistetaan, onko tilan av-laitteet kytketty induktiosilmukkaan. Tilassa ei saa olla taustamelua. (C01)
 • Palvelutiskillä olevan induktiosilmukan toimivuus testataan ja tarkistetaan, että tiskillä on induktiosilmukasta kertova opas. (C01)
 • Tilan kuuluvuustestauslomake löytyy osoitteesta kuuloliitto.fi (C46)
 • Käyttäjien antama palaute kirjataan laitteiston ylläpitodokumentaatioon. (C25)


MÄÄRÄYKSET:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment (maksullinen)
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet (maksullinen)
Suomen Standardisoimisliitto SFS


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B23

Länsimetron suunnittelukäsikirja
9.5.2018, Länsimetro


B46

Induktiosilmukkaopas suunnittelijoille ja henkilökunnalle 2023
2020, Helsingin kaupunki


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C25

RT 09-11280 Induktiosilmukka kuulovammaisten apuvälineenä (maksullinen)
14.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C46

Kuuloliitto ry
https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/julkaisut/


C55

ST 656-09 Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus (maksullinen)
7.2.2019, Sähkötieto ry

Print Friendly, PDF & Email