Koho-opasteet

Julkaistu 4.2019
Päivitetty 5.2022

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Koho-opasteet

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään koho-opaste.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään pistekirjoitus.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään koho-opaste.MItoituskuva kohokartan asennuksesta


OHJEEN SISÄLLYS

1. KOHOKARTAN KOKO JA SIJOITTAMINEN
2. KOHOKARTAN PAIKKA ASEMILLA
3. KOHOKARTAN SISÄLTÖ JA SEN ESITYSTAPA
4. SEINÄPINTOJEN MUUT KOHO-OPASTEET
5. KOHO-OPASTEET KÄSIJOHTEISSA
6. BRAILLE, PISTEKIJOITUKSEN OMINAISUUDET JA MITAT
7. KOHOKIRJOITUS
8. KOHOSYMBOLIT
9. MULTIMODAALINEN ÄÄNIKOHOKARTTA
10. VALAISTUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


  • YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa edellytetään, että yleisölle avoimien tilojen opastekstit tuotetaan pistekirjoituksella sekä helposti luettavissa ja ymmärrettävässä muodossa. (B03)
  • Kohokartat ovat lievästi kolmiulotteisia, käsin tunnusteltavia kuvauksia kartoista ja pohjapiirroksista (B03)
  • Kohokartat sisältävät usein sekä tunto- että näköaistin avulla saatavaa tietoa. Ne palvelevat erityisesti näkövammaisia henkilöitä. (B03)

Suositukset

  • Kohokartta on pelkistetty kartta tärkeimmistä reiteistä ja kohteista alueella. Kartta suunnitellaan aina tapauskohtaisesti (C40)
  • Tavalliseen karttaan verrattuna kohokarttaan mahtuu vähemmän informaatiota, joten se on oltava hyvin pelkistetty tai vastaavasti runsas tietosisältö on eroteltava useaan erilliseen karttaan, joita tutkitaan yksi kerrallaan. (C40)

  • Rakennusta kuvaava kohokartta sijoitetaan katettuna sisäänkäynnin yhteyteen (B10)
  • Kartta sijoitetaan kulkureitin alkuun rauhalliseen paikkaan (B03)
  • Kohokartalle voidaan opastaa ohjaavalla koholistalla tai äänimajakalla (B03)
  • Koho- ja pistekirjoitusta sisältävät kyltit sijoitetaan siten, että niitä on helppo tunnustella (B03)
  • Kartta esitetään kulkusuuntaan nähden oikein päin (B10)
  • Kohokartan paikallistamista helpottaisi äänimajakka ja/tai taustasta kontrastiltaan erottuva pystytolppa, johon opaskoiran voi opastaa (B10)
  • Kohokartan korkeus ≤ 600 mm (B12, C33)
  • Kohokartan leveys ≤ 800 mm (C33, C40)
  • Kohokartan paras lukukorkeus 1200-1600 mm (B03)
  • Lattiaan tai maahan kiinnitettävissä opastaulussa on oltava valkoisella kepillä tunnistettava alaosa (alapiena) korkeudella 60-100 mm (B12)
  • Kohokartan kulma sekä seinäkiinnityksessä että omassa telineessä (pystysuorasta luettuna) 15° (B03, B12)
  • Kohokartta voidaan asentaa 30-45° kulmaan pulpettimaisesti siten, että sitä pääsee tarkastelemaan myös pyörätuolista (B03)
  • Terävät reunat pyöristetään (A33)
  • Kohokartan lähelle keppiteline valkoiselle kepille, jotta voi lukea molemmin käsin (B10)
  • Ulkotiloissa likaantumisen välttämiseksi kohokartta asennetaan pystyasentoon (B03)
  • Ulko-olosuhteissa karttojen tulee kestää lämpötilojen vaihteluita ja ilkivaltaa (B03)

Suositukset

  • Kohokartat sijoitetaan mieluiten sisätiloihin ja ulkona katoksen alle (C40)
  • Kaikkia käyttäjiä palveleva kohokartta on sijoitettu niin, että ylettyvät lukemaan myös lapset ja pyörätuolia käyttävät henkilöt (C40)
  • Seinällä olevan kohokartan paras lukukorkeus 1400 mm (keskikohdan korkeus maasta tai lattiasta) (C40)
    • Kohokartan alareunan asennuskorkeus 1100 mm (C33)
    • Kohokartan alareunan asennuskorkeus ≥ 1100 mm (C40)
    • Kohokartan yläreunan korkeus ≤ 1700 mm (C40)
  • Kiinnityslaitteiden ja telineiden materiaalien ja rakenteiden tulee olla sellaisia, etteivät ne aiheuta vaaraa (C31)
  • Kiinnityslaitteiden (esim. ruuvit) tulee olla sellaisia, ettei niitä voi sekoittaa kartan kohomerkintöihin (C31)

  • Asemalaiturille johtavan esteettömän reitin varrella ja laiturilla on näkövammaisia opastettava tarpeellisilla tiedoilla pistekirjoituksella, kohokirjaimilla tai -numeroilla (B12)
  • Uuden aseman esteettömän reitin varrelle on sijoitettava vähintään yksi kohokartta (B12)
  • Kohokartta sijoitetaan keskeiselle paikalle, josta on yhteydet kaikille asema-alueen laitureille (B12)
  • Aseman koho-kartta suositellaan varustettavan äänimajakalla sijainnin paikallistamiseksi (B12)

KOHOKARTAN SISÄLTÖ JA SEN ESITYSTAPA

  • Kohokartassa on esitettävä asema-alueen esteettömät reitit ja niiden yhdistämät palvelut ja toiminnot, tasonvaihdot, paikannimet ja ilmansuunta (B12)
  • Kohokarttaan, joka palvelee pelkästään sormien tuntoaistilla lukien sokeita, tulee lisätä kohokuvioiden selitykseksi pistekirjoitusta ja/tai ääniselostus. Sanakartta tukee kohokarttaa. (B10)
  • Kohokartta sopii kaikille, kun siinä on hyvät tummuus- ja värikontrastit sekä selkeät tekstit (B10)
  • Aseman kohokartassa tiedot esitetään vähintään kahdella kielellä (suomi, ruotsi). Pistekirjoitus on esitettävä vähintään suomen kielellä (B12)
  • Kartta-avain selkeästi erillään muusta kartasta (B10)
  • Olet tässä -symbolin on erotuttava selkeästi kartan pinnasta ja muista merkinnöistä (B10)
  • Kartta-avaimeen sijoitetaan kaikki kartan ulkopuolinen informaatio, myös symboliselitykset (B10)
  • Kohokartan pinnan tulee olla sileä (B10)
  • Kohoviivojen reunat tulee pyöristää (B10)

Suositukset

  • Kohokartassa tulee olla näkevien tekstinä esim. kartta-avaimen selitteet, jotta esim. mukana oleva opas voi lukea ne. Näkeville tarkoitettujen tekstien ei tarvitse olla koholla. (C31)
  • Näkeville tarkoitetun tekstin ja pistekirjoitustekstin sisällön tulee olla aina sama (C31)
  • Kohokarttaan merkitään kohteen nimi, osoite, alueen rakennukset, esteettömät sisäänkäynnit, keskeiset toiminnot, esteettömät kulkureitit, “olet tässä”-piste (C01)
  • Jotta ympäristö hahmottuu, kuvataan kartassa myös lähiympäristöä ja tärkeimpiä maamerkkejä (C40)
  • Kartassa tulee olla pohjoisnuoli ja mittajana (C31)
  • Kohokartassa tulee olla selkeät symbolit, toisistaan erottuvat viivat ja kuvioiden välillä riittävästi tilaa tuntoaistilla tunnistamista varten (C15)
  • Kohokartassa kuviot, viivat, eri muotoiset alueet ja rakennukset ilmaistaan kohoviivoin, kohomuodoin tai kohosymbolein (C15)
  • Yhdessä kartassa ei saa olla liikaa värejä. Neljästä viiteen on maksimi. (C40)
  • Olet tässä -symboli merkitään karttapohjasta erottuvalla tehostevärillä ja puolipyöreällä kohonastalla (C15)
  • Kulkureitti esitetään kohoviivalla leveys 1-3 mm / korkeus 1 mm (C31)
  • Katko- tai pisteviiva on voitava tunnistaa jatkuvana viivana (C31)
  • Kartassa ja kartta-avaimessa samankokoiset numerot ja kirjaimet (C31)
  • Pistekirjoitustekstin on oltava lähellä symbolia, jotta niiden ymmärretään kuuluvan yhteen (C31)
  • Kartta-avaimen symbolien tulee olla muodoltaan ja kooltaan samoja kuin kartassa (C31
  • Kohokartan pinnan tulee olla matta tai puolimatta, se ei saa kiiltää tai olla liukas (C31)
  • Sisätilan kohokarttoja valmistetaan kollaasina eri materiaaleja yhdistellen, kuohupaperista tai Theroform-menetelmällä, jossa materiaalina on muovi. (C40)
  • Ulkokäyttöön soveltuvien kohokarttojen materiaalien tulee tuntua miellyttäviltä ja kestävä vaihtelevia sääolosuhteita. (C40)
  • Ulkokäyttöön soveltuvien kohokarttojen materiaalien ja valmistustekniikan tulee soveltua sarjatuotantoon (mm. opasteiden uusiminen). (C40)

  • Tilaopaste sijoitetaan seinään oven avautumispuolelle 1400-1600 mm korkeudelle. Tila nimi ja numero toteutetaan kohomerkintänä. (B03)
  • Lyhyissä teksteissä ja esim. huoneen numeroissa on hyvä käyttää kohokirjaimia. Tällöin ei valttämättä tarvita erillistä pistekirjoitusopastetta. (B03)
  • Opasteen suuntaa osoittavien ja ovisymbolien tulee olla kosketeltavissa varustettuna kohokirjaimin ja pistekirjoituksella (C01) sijoituskorkeudella ≤ 1600 mm (A30)
  • Pelkästään tuntoaistilla luettavien opasteiden suositeltavin asennuskorkeus 1300-1400 mm (B03, B12)
  • Opasteen tekstin lukualueen korkeus maasta tai lattiasta 1200-1600 mm (A30)
  • Kerrosopaste sijoitetaan kerrostasanteelle hissin läheisyyteen sekä hissiin. Kerrosopasteesta ilmenevät eri kerrosten päätoiminnot. (B03)
  • Hissin kutsupainikkeiden yhteyteen on asennettava tuntoon perustuvat opasteet tai pistekirjoitusopasteet (B12)
  • Hissin kutsupainikkeen yläpuolelle sijoitetaan tarvittaessa pistekirjoituksella toteutettu kerrosopaste (B03)
  • Asemalla pistekirjoituksella on opastettava vähintään laiturin numero ja suuntatieto (B12)
  • WC-tila merkitään liikkumisesteisen tunnuksella eli kansainvälisellä pyörätuolitunnuksella, jossa on selkeä tummuuskontrasti ja joka on myös tuntoaistilla havaittava. (B01)
  • WC-tilojen kätisyys eli kummalla puolella wc-istuinta on pyörätuolille tarkoitettu vapaa tila, on hyvä esittää opasteessa. (B01)
  • Merkintöjen ja muotojen tulee selkeästi vastata niille määrättyä tarkoitusta (A33)
  • Näkyvässä opastuksessa käytettävien kirjasimien, symbolien ja kuvasymbolien on erotuttava värikontrastiltaan taustasta (A10)
  • Jos opasteessa on nuolimerkintöjä, on samat nuolet oltava myös pistekirjoituksessa (A30)
  • Koho-opasteen pistekirjoitusteksti sijoitetaan 8 mm kohotekstirivin alapuolelle, ja kohdennetaan tekstin kohdalle vasempaan reunaan (A30)
  • Pistekirjoituksen sijoitusopaste sijoitetaan koho-opasteen vasempaan marginaaliin ylimmän pistekirjoitusrivin kohdalle (A30)
  • Pistekirjoitusta ei tulisi käyttää painikkeissa (A35)
  • Pistekirjoitus voidaan laittaa painikkeeseen, jos painiketta ei pysty paikantamaan kosketuksella, painikkeen ympärillä ei ole tilaa pistekirjoitukselle ja pistekirjoituksen lukeminen ei aiheuta tarkoituksetonta painikkeen käyttöä (A35)

Suositukset

  • Kohosymbolien on oltava yleisesti tunnettuja, konkreettisia ja helppotajuisia (C15)
  • Tekstin/symbolin ja taustan välillä tulee olla tummuuskontrasti (C01)
  • Opasteen pinnan tulee olla himmeä ja häikäisemätön (C01)
  • Helppolukuinen kirjasintyyppi (C01)
  • Samassa opasteessa toisiinsa liittyvät symbolit sijoitetaan samaan kehykseen (C15)

  • Asemalaiturille johtavien portaiden ja luiskien käsijohteissa pistekirjoitustieto esitetään ylemmän käsijohteen takapinnalla tai viereisellä seinäpinnalla (B12)
  • Asemalla käsijohteen pistekirjoituksella on opastettava vähintään laiturin numero ja suuntatieto (B12)
  • Käsijohdeopasteessa oleva nuoli ilmaisee kulkusuunnan (B10)
  • Käsijohdeopasteiden kohokirjaimilla tietoa välitettäisiin myös pistekirjoitusta osaamattomille käyttäjille (B10)
  • Jos portaiden edessä taktiili huomiolaatta, pistekirjoitus pyritään sijoittamaan käsijohteen päähän niin, että se toimii laatan jatkeena. (A35)
  • Pistekirjoituksellisessa käsijohteessa tulee olla vähintään 300 mm jatke portaikon syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan yli, jotta pistekirjoituksen lukeminen on turvallista (A35)
  • Jos oven molemmilla puolilla on käsijohde, käsijohteen pistekirjoitus sijoitetaan oven aukeamispuolelle. (A35)

Suositukset

  • Jos pistekirjiotus on asennettu kaiteen taakse seinän puolelle, asennetaan se ylösalaisin (C40)

  • Lyhentämätön pistekirjoitus on helppoa kansainvälisen käytön sekä ikääntyneiden ja sokeiden käyttäjien kannalta (A33)
  • Pistekirjoituksessa ei käytetä lyhenteitä (B10)
  • Kun pistekirjoitusta koskeva tieto muuttuu, tulee pistekirjoitus korjata välittömästi (A35)
  • Pistekirjoitukseen käytetyn materiaalin tulee olla kestävää, vioittumatta normaalissa käytössä ja säilyttää hyvä taktiilinen luettavuus (A35)
  • Pistekirjoitukseen käytetty materiaali ei saa olla liian altis lämmölle, kosteudelle, nesteelle tai muille ilmaston tekijöille (A35)
  • Pistekirjoitukseen käytetyn materiaalin pinta tai reuna ei saa vahingoittaa lukijaa (A35)
  • Painettu teksti ja pistekirjoitus eivät saa häiritä toistensa luettavuutta (A35)
  • Pistekirjoitus tulee sijoittaa kosketukselle turvalliseen paikkaan (A35)
  • Pisteissä tulee olla kupera poikkileikkaus ja riittävä kohotus ympäristöstään (A33)
  • Pistekirjoituksen mittasuositukset vaihtelevat riippuen käytetystä materiaalista, kehon mitoista ja ympäröivistä olosuhteista (A33)
  • Pistekirjoituksen ympärillä suoja-alue
    • 6 mm (A35)
    • 7 mm (C40)
  • Pistekirjoituspisteen kohotettu korkeus
    • 0,3-0,7 mm (A35)
  • Pistekirjoituspisteen halkaisija
    • Ø 1-1,7 mm (A35)
    • Ø 1,5 mm Suomessa (C40)
  • Pisteiden välinen tila pistekirjoituksessa (maasta riippuen)
    • horisontaalisesti 2-2,8 mm / vertikaalisesti 2,2-2,8 mm (pisteen origosta) (A35)
    • horisontaalisesti 1,25 mm, vertikaalisesti 1,0 mm Suomessa (C40)
  • Merkkien (kirjainten) välinen tila pistekirjoituksessa (maasta riippuen)
    • 3,13-4,05 mm (A33)
    • 1-pisteestä 1-pisteeseen 5,1-6,8 mm (pisteen origosta) (A35)
    • 2,29 mm Suomessa (C40)
  • Rivien välinen tila pistekirjoituksessa (maasta riippuen)
    • 1-pisteestä 1-pisteeseen 10,0-15,0 mm (pisteen origosta) (A35)
    • 10 mm Suomessa (C40)

Suositukset

  • Pistekirjoitusmerkin leveys 4 mm Suomessa (C40)
  • Pistekirjoitusmerkin korkeus 7 mm Suomessa (C40)
  • Jos opasteissa käytetään pistekirjoitusta, siinä tulee olla sama informaatio kuin painetussa tekstissä (C40)
  • Pistekylteissä käytetään aina standardinmukaista pistekirjoitusta, sitä ei suurenneta (C40)

  • Kohokirjoituksessa käytetään lyhyitä, yksinkertaisia sanoja (B03)
  • Kohokirjaimet kirjoitetaan aina isoilla kirjaimilla eli VERSAALILLA (B03)
  • Kohotekstin profiili ylöspäin käännetty, pyöristettyreunainen V (C31)
  • Kohotekstin kohouma pinnasta
    • ≥ 0,8 mm, suositus 1,0-1,5 mm (A30)
    • ≥ 1 mm (B03)
  • Sormin tunnusteltavan kohotekstin kirjasinkoko
    • 15 mm-55 mm (A30)
    • 15-25 mm (B03)
    • 25-40 mm (C33)
    • 15-40 mm (C40)
  • Suositeltavat ns. päätteettömät kirjasintyypit kuten Arial tai Helvetica Medium (B03)
  • Kirjaimet eivät saa sotkeutua tunnusteltaessa toisiinsa, riittävän iso välistys (B03)

Suositukset

  • Kohokirjaimen ja symbolin viivanpaksuus 1-1,5 mm (C31)
  • Tekstien tasaus vasemmalle (C15)
  • Tuntokontrastin lisäksi kohokirjainten tummuuskontrasti helpottaa kirjainten havaitsemista (C31)
  • Yksittäiset kohokirjaimet ja numerot erottuvat helpommin kohoalustalta tai ympyrän sisään sijoitettuna (C31)

  • Käsijohteisiin, oviin, karttoihin ja lattioihin sijoitettavien kohosymbolien tulee vastata koho-tekstin ominaisuuksia (A30)
  • Kosketeltavien symbolien koko 15-55 mm (A30)
  • Pintojen tasoerojen korkeus
    • ≥ 0,8 mm, suositus 1,0-1,5 mm (A30)
    • ≥ 1 mm (B03)
    • 1 mm (C40)

Suositukset

  • Kirjaimen tai numeron tulee aina olla koholla, ei kaiverruksena (C40)

  • Kohokarttojen lukemista ja tulkitsemista voidaan tukea lisäämällä karttaan sanakarttapohjaista ääniopastusta (B10)
  • Multimodaaliin ääniohokarttaan integroidaan sanakartta ääniopastuksena (B10)
  • Multimodaalin äänikohokartan äänitoiminnon tulee olla yhdenmukainen sanakartan tai Beacon-viestien kanssa (B10)

  • Kohokartan tulee olla hyvin valaistu 350-450 lx (A30)
  • Kohokartan valaistus sijoitetaan niin, että kohokirjaimet eivät aiheuta varjoja viereisten kirjaimien päälle (B03)
  • Koho-opasteen tulee olla häikäisemätön (A30)

Suositukset

  • Koho-opasteen tulee olla tasaisesti valaistu (C01)


Määräykset:

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitetty 28.9.2023 Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A33

SFS-ISO/TR 22411_Esteettömyys, Ergonomiatietoa ja opastusta oppaan ISO/IEC
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


A35

ISO 17049:2013 Accessible design – Application of braille on signage, eguipment and appliances
15.10.2013, ISO (the international Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B10

Näkövammaisia henkilöitä palvelevan moniaistisen suunnistamismenetelmän ja opastejärjestelmän kehittämishanke 5/2018
Liikennevirasto


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
Invalidiliitto ESKE


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C31

Karttojen ja koho-opasteiden suunnittelu ulkokäyttöön
30.12.2008, Helsinki kaikille


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
2008, päivitys 2022, Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email