Kulkuväylät ulkotilassa

Julkaistu 3.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Kulkuväylät ulkotilassa

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteettömät kulkuväylät ulkotilassa.


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. KULKUVÄYLÄT, JALKAKÄYTÄVÄ
3. PYÖRÄILY
4. KUIVATUS
5. ALIKULKU
6. KALUSTEET
7. PELASTUSREITIT
8. KULKU TASOYLIKÄYTÄVÄN KAUTTA

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


Yleisten alueiden kulkuväylät toteutetaan kaupunkikohtaisten tyyppipiirustusten mukaisesti. Tämä kortti antaa suuntaviivat erityistason esteettömän reitin toteuttamiseen.

 • Esteettömyysasetuksen 2§ mukaan rakennukseen johtavan kulkuväylän on oltava vähintään 1200 mm leveä, helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. (A01)
 • Mitä asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä säädetään tiettyyn käyttöön tarkoitetusta rakennuksesta, koskee myös vastaavaan käyttöön tarkoitettua muussa rakennuksessa olevaa tilaa (A01).
 • Esteettömyysasetuksen vaatimukset koskevat kulkuväylää, joka johtaa rakennukseen tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. (B01)
 • Rakennuksen käyttöä palvelevia alueita ja tiloja ovat mm. oleskelualueet, leikki-, pyörä-, auto- ja autotallipaikat, jätehuoneet ja säilytystilat paikasta riippumatta siitä missä ne ovat (esimerkiksi pysäköintitalossa). (B01)
 • Ulkotilassa sijaitsevalla kulkuväylällä tarkoitetaan ensisijaisesti maanvaraista kulkuväylää. (B01)
 • Tontin ja rakennuspaikan ajoväylä ja pysäköintialue on erotettava jalankulku-, leikki-, ja oleskelualueesta (A03)
 • Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit eivät saa rajoittaa oven ja portin avautumisen vaatimaa tilaa tai jalankulun reittiä (A03)
 • Rakennuksen sisäänkäynti suositellaan suunniteltavaksi maanmuokkauksella ilman portaita ja niiden yhteyteen tulevaa luiskaa (B01)
 • Kulkuväylän (etenkin ainoan) tulee olla helppokulkuinen kaikille käyttäjille ympäri vuoden (B01)
 • Kulkuväylällä olevan portaan yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite (A01)
 • Törmäysvaara estetään tai siitä varoitetaan ennakoivalla varustuksella tai varoittavalla pinnoitteella, varoitus on voitava tunnistaa valkoisella kepillä (B12)
 • Asema-alueen istutuksissa on vältettävä allergisoivia kasveja (B12)

2.1 MITOITUS JA PINTOJEN OMINAISUUDET

 • Jalankulku erotetaan kaupunkialueella autoliikenteestä aina pää- ja kokoojakaduilla (B15)
 • Rakennukseen johtavan kulkuväylän vapaa leveys on ≥ 1200 mm (A01)
 • Väylän vapaan leveyden ja esteettömien reittien leveyden on oltava oviaukkoja lukuun ottamatta. (B12)
  • ≥ 1600 mm (B12)
 • Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän pituuskaltevuus tontilla ≤ 5 % (A01)
 • Ulkotilan kulkuväylän kaltevuus esteettömyyden erikoistason alueella enintään 5%. (C01)
 • Rakennuksesta ulkonevan rakennusosan, kuten parvekkeen, erkkerin, katoksen, opasteen, valaisinlaitteen ja markiisin alareunan vapaa korkeus maasta tai ajo-ja kulkuväylän pinnasta, jollei kohta ole suojattu törmäyksen estämiseksi
  • ≥ 2200 mm (A03)
 • Vapaa korkeus rakennuslupaa vaativissa rakenteissa (esim. alikulut) ≥ 3000 mm (B12)
 • Koneellinen kunnossapito kulkuväylillä edellyttää kulkuväylän vapaaksi leveydeksi / korkeudeksi
  • leveys ≥ 2300 mm / korkeus ≥ 2800 mm (B12)
 • Kulkuväylän leveys, jos on aita tai kaide ja koneellinen kunnossapito ≥ 2550 mm (suositus ≥ 2800 mm) (B12)
 • Kulkuväylä on pinnaltaan kova, tasainen ja luistamaton (A01)
 • Pinnaltaan kova ja tasainen kulkuväylä ei myöskään saa olla liukas märkänä. (B01)
 • Kulkupintojen on oltava heijastamattomia ja luistamattomia ja niiden on erotuttava tummuuskontrastilla ympäristöstään. Tummuuskontrastin suositusarvo vähintään 30 % (B12)
 • Asema-alueen reittien varrella olevat läpinäkyvät esteet, jotka kostuvat lasiovista tai läpinäkyvistä seinistä, on merkittävä selkeillä korostusmerkinnöillä. Korostusmerkinnät on sijoitettava kahdelle korkeustasolle. (B12)
 • Muiden kuin läpinäkyvien esteiden on erotuttava tummuuskontrastilla ympäristöstään kaikilla reiteillä (B12)
 • Kulkuväylä ja sillä olevat tasoerot havaitaan paremmin, kun ne erottuvat muusta ympäristöstä tummuus- ja tuntokontrastein (B01)
 • Tasoerojen havaittavuutta parannetaan häikäisemättömällä valaistuksella (B01)
 • Väylien kulkupintojen on kestettävä kunnossapitoa ja vaihtelevia sääolosuhteita (B12)

Suositukset

 • Jalankulkuväylän erottelualue ajoväylästä ≥ 500 mm (C01)
 • Kulkuväylän leveys, jotta pyörätuolilla mahtuu kääntymään ≥ 1500 mm (C01)
 • Kulkuväylän leveys, jotta pyörällisiä apuvälineitä käyttävät mahtuvat kohtaamaan ≥ 1800 mm (C01)
 • Kulkuväylän sivukaltevuus ≤ 2 % (C01)
 • Kulkuväylän pinnan kohoumat ≤ 5 mm (C10)
 • Kulkuväylällä olevat kuopat ≤ 20 mm (C01)
 • Kulkuväylän laatoitusten saumojen väli ≤ 5 mm (C10)
 • Kulkuväylän pintakuviointi ei saa olla harhaanjohtava (C01)
 • Kulkuväylän reunat tulee olla tunnistettavissa selkeästi sekä näkö- että tuntoaistilla (C01)
 • Kulkuväylän pinnassa on heikosti näkevää ohjaava tuntoon perustuva opaste (C10)

2.2 JALANKULKUALUE METROASEMALLA ULKOTILASSA

 • Jalankulkualueen päällyste metroasemilla
  • betonilaatta, paksuus ≥ 60 mm (B17) TAI
  • sidekivi, paksuus ≥ 80 mm (B17) TAI
  • luonnonkivi graniitti tai gabro, pintakäsittely ristipäähakattu tai poltettu (B17)
 • Jalankulkualueen reunakivi metroasemilla upotettava betoni tai luonnonkivi (B17)

 • Tiemerkintämassalla tehty erottelu kohoaa pinnasta valkoisella kepillä havaittavasti (B15)
 • Pelkällä maaliviivalla tehtyä erotteluraitaa ei suositella, koska näkövammainen ei voi erottaa sitä valkoisella kepillä. Sitä voidaan käyttää jalankulun ja pyöräilyn erotteluun vain vähäliikenteisillä kaduilla tai alikuluissa (B15)
 • Päällystemateriaalierottelu betoni- tai nupukiviraidalla soveltuu tiiviisti rakennetuille kaupunki- ja taajama-alueille liikekeskustojen ulkopuolelle, erotteluraidan leveys 200-500 mm (B15)
 • Selkein erottelutapa keskustoissa, jossa on paljon pyöräilyä ja jalankulkua, on leveä välikaista, johon sijoitetaan istutuksia, rakenteita ja /tai kalusteita parantamaan erottelua sekä taajamakuvaa (B15)
 • Leveän erottelukaistan leveys on valaisinpylväitä käytettäessä ≥ 500 mm (B15)
 • Leveän erottelukaistan leveys runkopuita käytettäessä ≥ 2000 mm (B15)
 • Tasoeroerottelu soveltuu kaupunkien keskusta-alueille ja taajamien kauppakatujaksoille, joissa tarvitaan selkeää ja tehokasta erottelua erityisesti yksisuuntaisilla pyöräteillä tai ajoradalle erotetusta pyörätiestä (B15)
 • Päällysmateriaalierottelu erivärisellä asfaltilla tai betonikiveyksellä kaupunki ja paikalliskeskustojen keskusta-alueille, erotteluraitana erilainen betonikiviraita tai asfalttipinnoitteeseen painettu kuviointi (B15)
 • Pyöräpysäköintialue matkustajalaiturin välittömässä läheisyydessä ≤ 50 m (B12)
 • Pyöräpysäköintialueen on erotuttava ympäristöstä omana kokonaisuutenaan sekä tunto-että tummuuskontrastilla (B12)
 • Kiinteistä pyörätelinepaikoista vähintään 50 % on oltava runkolukittuja (B12)
 • Vähintään puolet pyöräpaikoista suositellaan katettavaksi (B12)

Suositukset

 • Pyöräily ja jalankulku erillisillä väylillä (C01)
 • Jalankulku ja pyöräily erotetaan erotteluraidalla (C40)
  • erotteluraidan leveys 200-500 mm (C01)
  • erotteluraidan materiaali nupukivi tai noppakivi (C40)
  • erotteluraita erottuu selvästi muusta päällysteestä (C01)
 • Pyörien säilytysalueen tulee sijaita kulkuväylien ulkopuolella (C01)
 • Pyörien paikoitusalue merkitään telineiden ja opasteen lisäksi kulkuväylän pinnasta tummuuskontrastina erottuvana alueena (C01)

 • Esteetöntä reittiä risteävät linjakuivatusviemärien on erotuttava pintamateriaaliltaan huomiomerkinnällä ennen ja linjakuivatusviemäriä ≥ 300 mm (B12)

Suositukset

 • Avokourut peitetään ritilällä, jonka rakojen leveydet ovat ≤ 10 mm (C01)
 • Kulkureitillä olevien avokourujen leveys ≥ 400 mm (C01)
 • Kulkureitillä olevien avokourujen syvyys ≤ 20 mm (C01)
 • Kulkureitillä koholla tai kulkupintaa alempana olevien sadevesikaivojen kansien korkeus ≤ 20 mm (C01)

 • Alikulkujen vapaan aukon suositeltava leveys on ≥ 6000 mm (B15)
 • Alikulkujen vapaan tilan korkeuden tulee normaalin kunnossapitokaluston vuoksi olla vähintään 2,5 m leveydeltä ≥ 2800 mm (B15)
 • Jos alikulun leveys on yli 8 m, tulee sen korkeuden tilavaikutelman takia olla ≥ 3000 mm (B15)
 • Katujen kunnossapito vaatii alikulkukorkeuden 2700 mm (B18)

6.1 LEVÄHDYSKALUSTEET

 • Jokaisella matkustajalaiturilla ja kaikilla levähdysalueilla on oltava vähintään yksi säältä suojattu alue, jossa on ergonomisia istuimia (B12)
 • Levähdyspaikalla on kulkuväylästä poikkeava tummuus- ja pintamateriaalivyöhyke (B12)
 • Kalusteet erottuvat kontravärisinä ympäristöstä. Suosituksena on käyttää kontrastiarvona 30 % (B12)
 • Odotustiloissa, pysäkkikatoksissa ja levähdysalueilla on oltava pyörätuolille tila, joka on merkittävä kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla (B12)
 • Istuimien korkeus 400-550 mm lattia- tai maantasosta (B12)
 • Vähintään kolmasosassa istuimista on selkänoja ja käsinojat (B12)
 • Istuimien tulee olla materiaaliltaan ja rakenteiltaan ilkivaltaa kestävä, mutta myös mukavia istua (B12)
 • Kalusteissa on oltava pyöristetyt reunat (B12)
 • Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa (B12)

Suositukset

 • Vapaan tilan leveys penkin päässä ≥ 900 mm (C01)
 • Kulkuväylällä / aukiolla on oltava levähdyspaikkoja (C01)
 • Levähdyspaikkojen välinen etäisyys toisistaan
  • ≤ 50 m (suositus B12)
 • Levähdyspaikka tulee olla kulkuväylän kanssa samassa tasossa (C01)
 • Istuimia on useammalla eri korkeudella 300 / 450 /500-550 (suositus B12)

6.2 PORTTI

Suositukset

 • Portin kulkuaukon vapaa leveys avatun portin kohdalla ≥ 850 mm (C01)
 • Portin avautumispuolella vapaa tila ≥ 400 mm (C01)
 • Portin edessä ja takana tasanteet 1500 mm x 1500 mm (C01)
 • Avauslaitteen ja/ tai painikkeen sijaintikorkeus 900-1100 mm (C01)
 • Avauslaitteen tulee erottua tummuuskontrastilla taustastaan (C01)
 • Automaattisesti avautuvassa portissa tulee olla avautumisesta ilmoittava valo- ja äänimerkki (C01)
 • Käsin avattavan portin avaamiseen tarvittava voima 10 N (C01)

6.3 POLLARIT

Suositukset

 • Kulkureitillä olevat pollarit sijoitetaan kontrastimateriaalivyöhykkeelle, joka ulottuu pollarin molemmin puolin 600 mm (C01)
 • Pollarin korkeus 900 mm (C01)
 • Pollarin tulee erottua ympäristöstä tummuus- ja tuntokontrastilla (C01)
 • Pollarissa ei saa olla osia, joihin voi törmätä tai tarttua kiinni (C01)
 • Tummuuskontrastin lisäksi pollarissa tulee olla heijastava huomioraita (C01)

6.4 KÄSIJOHTEET JA KAITEET

ks. kortti Luiska ulkotilassa

 • Rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylittää puoli metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa, eikä toiminnan luonne edellytä kaiteettomuutta (A03)
 • Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy. Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava 0,7 m:n korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta. Siinä ei saa olla rakenteita tai kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn mahdolliseksi (A03)
 • Piha-alueen jyrkät, yli 0,7-metrin tasoerot ja jyrkänteet muiden kuin enintään kaksiasuntoisten asuinrakennusten yhteisten leikki- ja oleskelualueiden läheisyydessä on osoitettava tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin ja varustettava putoamista vaimentavalla alustalla (A03)
 • Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia sekä varustettu tarkoituksen mukaisin kaitein ja käsijohtein (A03)

Suositukset

 • Kun kulkuväylän läheisyydessä on ≥700 mm putoamisvaaran aiheuttava tasoero on siihen asennettava suojakaide, joka on korkeudeltaan yli 900 mm (C01)

 • Pelastusajoneuvon ajoreitin leveys/vapaan kulkuaukon korkeus suoralla 3,5 m/ 4,2 m (B12)
 • Pelastusajoneuvon kääntöympyrän ulkokehän säde 12,5 m (B12)
 • Pelastusajoneuvon kokonaismassa 32000 kg (B12)
 • Sairasauton ajoreitin leveys/ vapaan kulkuaukon korkeus suoralla 3,0 m / 3,0 m (B12)
 • Sairasauton kääntöympyrän ulkokehän säde 7,0 m (B12)
 • Sairasauton kokonaismassa 4000 kg (B12)

 • Uudelle rautatieasemalle ei saa rakentaa tasoylikäytävää osana esteetöntä reittiä (A09)
 • Asemilla olevia tasoylikäytäviä saa käyttää osana portaatonta tai esteetöntä reittiä kansallisten määräysten mukaisesti (A10)
 • Laituripolun tasoristeyksen leveys ≥ 3000 mm (B12)
 • Laituripolun tasoristeyksen materiaalina on käytettävä kumia tai puuta (A10)
 • Jos laituripolkua käytetään osana esteetöntä reittiä, tasoristeys on varustettava sellaisella varoituslaitoksella, joka on myös liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden havaittavissa. (B12)
 • Laituripolun tasoristeyksen varoituslaitos voi olla valo- ja äänivaroituslaitos tai puomilaitos. (B12)
 • Ennen esteettömänä reittinä käytettävän laituripolun tasoristeyskantta on oltava huomiomerkintä varoittamassa ylityksestä. Huomiomerkinnän etäisyys ≥ 1000 mm tasoristeyskannen reunasta. (B12)
 • Tasoristeyskannessa tulee olla ohjaava raita, jolla varmistetaan esteettömän reitin jatkuvuus raiteen yli. (B12)


 

Määräykset:

 

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto


B16

Metron staattinen matkustajainformaatio, ohjeistus
21.8.2017, HKL


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B18

HSL:n opastus terminaaleissa
2015, HSL


SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C40

Print Friendly, PDF & Email