Kulkuväylät ulkotilassa

Julkaistu 3.2019
Päivitetty 1.2024

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Kulkuväylät ulkotilassa

Kulkuväylät ulkotilassa


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. KULKUVÄYLÄT, JALKAKÄYTÄVÄ
3. PYÖRÄILY
4. KUIVATUS
5. ALIKULKU
6. KALUSTEET
7. PELASTUSREITIT
8. KULKU TASOYLIKÄYTÄVÄN KAUTTA

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


Yleisten alueiden kulkuväylät toteutetaan kaupunkikohtaisten tyyppipiirustusten mukaisesti. Tämä kortti antaa suuntaviivat erityistason esteettömän reitin toteuttamiseen.

 • Esteettömyysasetuksen 2§ mukaan rakennukseen johtavan kulkuväylän on oltava vähintään 1200 mm leveä, helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. (A01)
 • Mitä asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä säädetään tiettyyn käyttöön tarkoitetusta rakennuksesta, koskee myös vastaavaan käyttöön tarkoitettua muussa rakennuksessa olevaa tilaa (A01).
 • Esteettömyysasetuksen vaatimukset koskevat kulkuväylää, joka johtaa rakennukseen tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. (B01)
 • Rakennuksen käyttöä palvelevia alueita ja tiloja ovat mm. oleskelualueet, leikki-, pyörä-, auto- ja autotallipaikat, jätehuoneet ja säilytystilat paikasta riippumatta siitä missä ne ovat (esimerkiksi pysäköintitalossa). (B01)
 • Ulkotilassa sijaitsevalla kulkuväylällä tarkoitetaan ensisijaisesti maanvaraista kulkuväylää. (B01)
 • Tontin ja rakennuspaikan ajoväylä ja pysäköintialue on erotettava jalankulku-, leikki-, ja oleskelualueesta (A03)
 • Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit eivät saa rajoittaa oven ja portin avautumisen vaatimaa tilaa tai jalankulun reittiä (A03)
 • Rakennuksen sisäänkäynti suositellaan suunniteltavaksi maanmuokkauksella ilman portaita ja niiden yhteyteen tulevaa luiskaa (B01)
 • Kulkuväylän (etenkin ainoan) tulee olla helppokulkuinen kaikille käyttäjille ympäri vuoden (B01)
 • Pihan kulkuteiden portaiden on oltava turvallisia sekä varustettu tarkoituksenmukaisin kaitein ja käsijohtein (B03)
 • Kulkuväylällä olevan portaan yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite (A01)
 • Törmäysvaara estetään tai siitä varoitetaan ennakoivalla varustuksella tai varoittavalla pinnoitteella, varoitus on voitava tunnistaa valkoisella kepillä (B12)
 • Asema-alueen istutuksissa on vältettävä allergisoivia kasveja (B12)

Suositukset

 • Liikkumista ja ympäristön hahmottamista helpottavat
  • yksinkertainen pohjaratkaisu (kulkuväylillä ei ylimääräisiä suunnanmuutoksia), suorakulmainen koordinaatisto (suunta on helppo säilyttää). (C40)
  • erottuvat maamerkit (eli kuuluvat, tuntuvat ja selkeästi näkyvät yksityiskohdat ympäristössä, kuten esim. suihkulähteet, vaihtuvat pintamateriaalit, rakennusten siluetit). (C40)
  • avoimien tilojen jäsentäminen pienemmäksi tai jos se ei iole mahdollista, niin selkeästi osoitettu kulkureitti esim. avoimen toriaukion poikki
  • ohjaavat materiaalivalinnat; materiaali- ja värikontrastit (C40)
 • Liikennevälineestä, kuten bussista tai metrosta ulos astuttaessa näkövammaisen on kyettävä määrittämään oma sijaintinsa suhteessa ympäristöön ja osattava lähteä oikeaan suuntaan. (C40)

2.1 MITOITUS JA PINTOJEN OMINAISUUDET

 • Esteettömän jalankululle tarkoitetun väylän tärkeimmät ominaisuudet ovat erottelu ajoneuvoliikenteestä, riittävä leveys, hyvä havaittavuus, johdattavuus, loivat kaltevuudet sekä tasainen, kova ja luistamaton kulkupinta. (B15)
 • Kulkuväylän vapaa leveys
  • Rakennukseen johtava kulkuväylä ≥ 1200 mm (A01)
  • Esteettömät reitit oviaukkoja lukuun ottamatta ≥ 1600 mm (B12)
  • Jotta pyörätuolilla mahtuu kääntymään ≥ 1500 mm (B03, B15)
  • Jotta pyörällisiä apuvälineitä käyttävät mahtuvat kohtaamaan ≥ 1800 mm (B03)
  • jotta koneellinen kunnossapito on mahdollista ≥ 2300 mm (B03, B12)
  • Ajoradasta erillisen jalkakäytävän leveys, jotta koneellinen kunnossapito on mahdollista ≥ 2500 mm (B15)
  • Jos on aita tai kaide ja koneellinen kunnossapito ≥ 2550 mm (suositus ≥ 2800 mm) (B12)
 • Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän pituuskaltevuus tontilla ≤ 5 % (A01, B15)
 • Ulkotilan kulkuväylän kaltevuus esteettömyyden erikoistason alueella enintään 5%. (B15, C33)
 • Vapaa korkeus maasta tai kulkupinnasta
  • Rakennuksesta ulkonevan rakennusosan, kuten parvekkeen, erkkerin, katoksen, opasteen, valaisinlaitteen ja markiisin alareunan, jollei kohta ole suojattu törmäyksen estämiseksi ≥ 2200 mm (A03)
  • Rakennuslupaa vaativat rakenteet (esim. alikulut) ≥ 3000 mm (B12)
  • Koneellinen kunnossapito ≥ 2800 mm (B12)
 • Jalkakäytävän reuna ajoradasta tulee merkitä reunatuella. (B03)
 • Jalankulkuväylä voidaan myös merkitä ajoradasta erottelualueella, jonka leveys on 300-500 mm + reunakivi. Erottelualue erottuu jalkakäytävästä tummuus ja materiaalikontrastina. (B03)
 • Jalkakäytävän ja erotusalueen vähimmäisleveys riippuu viereisen autoliikenteen väylän nopeusrajoituksesta. Leveys 250 mm – 1250 mm (B15)
 • Reunakivellä korotettu jalkakäytävä erotetaan ajoradasta tai pientareesta erotusalueella. Reunakivetön jalkakäytävä erotetaan pientareesta välialueella (B15)
 • Rakennukseen johtava kulkuväylä
  • on pinnaltaan kova, tasainen ja luistamaton (A01)
  • ei myöskään saa olla liukas märkänä. (B01)
 • Kulkupintojen on oltava heijastamattomia ja luistamattomia ja niiden on erotuttava tummuuskontrastilla ympäristöstään. Tummuuskontrastin suositusarvo vähintään 30 % (B12)
 • Soveltuvia päällystemateriaaleja ovat esimerkiksi asfaltti, betoni, kivituhka ja sileät, luistamattomat kivilaatat. (B03)
 • Poltettu kivipinta on toimiva katetuilla ja sulanapitojärjestelmällä varustetulla alueella. Kattamattomalla ja/tai lämmittämättömällä alueella ristipäähakattu kivipinta on sopiva. (B03)
 • Jalkakäytävän pintamateriaalina käytetään yleensä asfalttia tai betoni- tai luonnonkiveystä. Viheralueella sijaitsevan jalkakäytävän pintamateriaalina voidaan käyttää kivituhkapintaa. (B15)
 • Kulkuväylän pinnna tasaisuus
  • Kulkuväylän pinnan kohoumat ≤ 5 mm (B03, B15)
  • Kulkuväylällä olevat kuopat
   • ≤ 5 mm (B03, B15)
   • ≤ 20 mm (C01, C33)
  • Kulkuväylän laatoitusten saumojen väli ≤ 5 mm (B03, B15)
 • Asema-alueen reittien varrella olevat läpinäkyvät esteet, jotka kostuvat lasiovista tai läpinäkyvistä seinistä, on merkittävä selkeillä korostusmerkinnöillä. Korostusmerkinnät on sijoitettava kahdelle korkeustasolle. (B12)
 • Muiden kuin läpinäkyvien esteiden on erotuttava tummuuskontrastilla ympäristöstään kaikilla reiteillä (B12)
 • Estämällä altapäin avoimen portaan alle joutuminen, vältetään törmäysvaara porrassyöksyyn. (B03)
 • Kulkuväylälle rajoittuvien rakenteiden alareuna, kuten sisäänvedetty sokkeli tai ulokkeen avoin alusta,  saa olla enintään 300 mm korkea, jotta näkövammainen henkilö voi tunnistaa sen valkoisella kepillä. (B03)
 • Piha-alueiden jyrkät, yli 0,7 m:n tasoerot ja jyrkänteet on osoitettava tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin taikka varustettava putoamista vaimentavalla alustalla. (A03)
 • Kulkuväylä ja sillä olevat tasoerot havaitaan paremmin, kun ne erottuvat muusta ympäristöstä tummuus- ja tuntokontrastein (B01)
 • Tasoerojen havaittavuutta parannetaan häikäisemättömällä valaistuksella (B01)
 • Väylien kulkupintojen on kestettävä kunnossapitoa ja vaihtelevia sääolosuhteita (B12)

Suositukset

 • Kulkuväylän sivukaltevuus ≤ 2 % (C01)
 • Kulkuväylän pintakuviointi ei saa olla harhaanjohtava (C01)
 • Kulkuväylän reunat tulee olla tunnistettavissa selkeästi sekä näkö- että tuntoaistilla (C01)
 • Kulkuväylän pinnassa on heikosti näkevää ohjaava tuntoon perustuva opaste (C10)
 • Liikkumista ja ympäristön hahmottamista helpottavat esteiden ja putoamisvaaran välttäminen (vaarallisten kohteiden selkeä merkitseminen, ja varoittavien materiaalien käyttö). Kompastumisvaaran aiheuttavat esimerkiksi kulkuväylään rajoittuvat matalat aidat tai reunukset, ovien aukipitolaitteet maassa tai kenkien harjauslaitteet oven edessä, samoin pyörätelineet kulkuväylällä. (C40)

2.2 JALANKULKUALUE METROASEMALLA ULKOTILASSA

 • Jalankulkualueen päällyste metroasemilla
  • betonilaatta, paksuus ≥ 60 mm (B17) TAI
  • sidekivi, paksuus ≥ 80 mm (B17) TAI
  • luonnonkivi graniitti tai gabro, pintakäsittely ristipäähakattu tai poltettu (B17)
 • Jalankulkualueen reunakivi metroasemilla upotettava betoni tai luonnonkivi (B17)
 • Näkövammaisille matkustajille tieto esteistä, vaarallisista kohdista ja ovien, portaiden ja hissien sijainti kerrotaan lattioiden, portaiden ja laiturien havainnevyöhykkeillä, ovien ja seinäpintojen havainnemerkinnöillä, ohjausraidoilla, äänimerkeillä ja valaistussuunnittelulla. (B24)

 • Lähtökohtaisesti pyöräliikenne ja jalankulku erotellaan. Kulkumuotojen yhdistäminen samaan tilaan edellyttää perusteluja. (B26)
 • Pyöräliikenteen ja jalankulun yhdistämistä samaan tilaa voidaan tiiviisti rakennetun alueen ulkopuolella harkita silloin, kun poikkileikkauksessa on huipputunnin aikana: (B26)
  • alle 200 pyöräilijää ja alle 200 jalankulkijaa
  • alle 300 pyöräilijää ja alle 50 jalankulkijaa tai
  • alle 50 pyöräilijää ja alle 300 jalankulkijaa.
 • Pyöräliikenne ja jalankulku erotellaan yleensä toisistaan edellä esitettyä pienemmillä käyttäjämäärillä alueilla, joilla on paljon lapsia, toimintarajoitteisia ja iäkkäitä henkilöitä. (B26)
 • Pyöräliikenteen ja jalankulun yhdistämistä voidaan harkita myös seuraavissa tapauksissa silloin, kun pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määrä ei edellytä kulkumuotojen erottelua: (B26)
  • Linjaosuuden ratkaisussa, erityisesti rakentamattomalla alueella.
  • Yhdyskuntarakenteen sisään rakennetussa tai tiestä eri linjauksessa kulkevassa pyörätiessä.
  • Väljästi rakennetussa liikenneympäristössä päätiellä, -kadulla sekä kokoojakadulla, kun autoliikenteen määrä ja nopeusrajoitus eivät tue sekaliikenneratkaisua ja pyörätie muodostaa tielinjaukselle selkeän rinnakkaisen väylän.
 • Jalankulun ja pyöräilyn erottelutapa
  • Rakenteellinen erottelutapa, leveä erottelukaista tai tasoerottelu estävät parhaiten epähuomiossa väärällä väylän osuudella kulkemista (B26)
  • Leveän erottelukaistan leveys (B26)
   • ≥ 750 mm kun erottelukaistalla on pylväitä
   • ≥ 2000 mm kun erottelukaistalla on runkopuita
  • Päällystemateriaalilla erottelu voidaan tehdä erivärisillä päällysteillä ja/tai betonikivillä. Pelkkä värierottely on huono näkövammaisille henkilöille, sillä sitä ei voida havaita valkoisen kepin avulla. (B26)
  • Kiviraitaerottelu voidaan tehdä
   • betoni- tai nupukivillä (B26)
   • nupu- tai noppakiviraidalla
  • Kivierotteluraidan leveys 200-500 mm (B03, B26)
  • Tiemerkintäerottelua käytetään yleensä vähäliikenteisillä pyöräteillä. Tiemerkintä voidaan tehdä massamerkintänä, joka kohoaa tien pinnasta, jolloin se voidaan havaita valkoisen kepin avulla. Maalimerkintää ei kepillä voi havaita. (B26)
 • Polkupyöräpysäköinti on sisäänkäyntien välittömässä läheisyydessä ja merkitty kontrastimateriaalialueella. (B03, B23)
 • Pyöräpysäköintialue matkustajalaiturin välittömässä läheisyydessä ≤ 50 m (B12)
 • Pyöräpysäköintialueen on erotuttava ympäristöstä omana kokonaisuutenaan sekä tunto-että tummuuskontrastilla (B12)
 • Kiinteistä pyörätelinepaikoista vähintään 50 % on oltava runkolukittuja (B12)
 • Osa paikoista on katetulla alueella mahdollisuuksien mukaan. (B03, B23)
 • Vähintään puolet pyöräpaikoista suositellaan katettavaksi (B12)

Suositukset

 • Pyöräily ja jalankulku erillisillä väylillä (C01)
 • Jalankulku ja pyöräily erotetaan selkeästi materiaalierolla (C40)
  • Tiemerkintämassalla tehty valkoinen raita palvelee vain heikkonäköisiä, valkoisella kepillä sitä ei pysty tunnistamaan (C40)
  • erotteluraidan materiaali nupukivi tai noppakivi, kahden kiven raita (C40)
  • erotteluraita erottuu selvästi muusta päällysteestä (C01)
 • Pyöräilyn ja jalankulun väylien pintamateriaalien suositellaan erottuvan toisistaan (C01, C33)
 • Pyörien säilytysalueen tulee sijaita kulkuväylien ulkopuolella (C01)
 • Pyörien paikoitusalue merkitään telineiden ja opasteen lisäksi kulkuväylän pinnasta tummuuskontrastina erottuvana alueena (C01)

 • Esteetöntä reittiä risteävät linjakuivatusviemärien on erotuttava pintamateriaaliltaan huomiomerkinnällä ennen ja linjakuivatusviemäriä ≥ 300 mm (B12)
 • Pyöreitä sadevesikaivoja parempi ratkaisu on käyttää sadevesien poistoon kulkuväylän reunalla olevia pitkittäisiä kaivoja tai kulkuväylän poikki asennettuja ritiläkaivoja. (B03)

Suositukset

 • Avokourut peitetään ritilällä, jonka rakojen leveydet ovat ≤ 10 mm (C01)
 • Kulkureitillä olevien avokourujen leveys ≥ 400 mm (C01)
 • Kulkureitillä olevien avokourujen syvyys ≤ 20 mm (C01)
 • Kulkureitillä koholla tai kulkupintaa alempana olevien sadevesikaivojen kansien korkeus ≤ 20 mm (C01)

 • Alikulkujen vapaan tilan korkeuden tulee olla vähintään 2,5 m leveydeltä
  • rakennetussa ympäristössä ≥ 2800 mm (B26)
  • katujen kunnossapidon takia ≥ 2700 mm (B18)
  • jos alikulun kautta ei tarvitse ajaa normaalilla kunnossapitokalustolla ≥ 2400 mm (B26)
  • maantiehen kuuluvalla pyörätiellä ≥ 3200 mm (B26)
  • jos alikulun leveys on yli 8 m ≥ 3000 mm (B26)
  • sairasauton vaatima alikulkukorkeus 3000 mm (B26)

6.1 LEVÄHDYSKALUSTEET

 • Kulkuväylällä / aukiolla on oltava levähdyspaikkoja (B03)
 • Levähdyspaikkojen välinen etäisyys toisistaan
  • ≤ 50 m esteettömyyden erikoistasolla ja ≤ 250 m esteettömyyden perustasolla (B15)
  • ≤ 50 m (suositus B12)
  • ≤ 50 m (C01, C33)
 • Jokaisella matkustajalaiturilla ja kaikilla levähdysalueilla on oltava vähintään yksi säältä suojattu alue, jossa on ergonomisia istuimia (B12)
 • Levähdyspaikka sijoitetaan kulkuväylän ulkopuolelle (B03)
 • Kalusteet sijoitetaan yleensä kulkuväylien sivuun tai erottelukaistalle siten, että ne eivät haittaa väylän käyttöä tai talvikunnossapitoa (B15)
 • Levähdyspaikalla on kulkuväylästä poikkeava tummuus- ja pintamateriaalivyöhyke (B03, B12)
 • Levähdyspaikka tulee olla kulkuväylän kanssa samassa tasossa (B15)
 • Kalustevyöhykkeellä käytetään kulkuväylistä poikkeavaa päällystettä. Nurmikko tai nurmikivi eivät ole esteettömälle kulkureitille soveltuvia pintamateriaaleja. (B03)
 • Kalusteet erottuvat kontravärisinä ympäristöstä. (B03, B12)
  • Suosituksena on käyttää kontrastiarvona 30 % (B12)
 • Odotustiloissa, pysäkkikatoksissa ja levähdysalueilla on oltava pyörätuolille tila, joka on merkittävä kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla (B12)
 • Penkin päähän varataan vapaata tilaa pyörätuolille, lastenvaunuille tai polkupyörän pysäköimiseen (B15)
 • Istuimien korkeus
  • Istuimien korkeus 400-550 mm lattia- tai maantasosta (B12)
  • Istuimia on useammalla eri korkeudella (B03, B15 erikoistasolla)
 • Istuimen selkänoja ja käsinoja
  • Osassa istuimia on selkänoja ja käsinojat (B03)
  • Vähintään kolmasosassa istuimista on selkänoja ja käsinojat (B12)
 • Istuimien tulee olla materiaaliltaan ja rakenteiltaan ilkivaltaa kestävä, mutta myös mukavia istua (B12)
 • Kalusteissa ei ole teräviä osia (B03)
 • Kalusteissa on oltava pyöristetyt reunat (B03, B12)
 • Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa (B03, B12, B15)

Suositukset

 • Vapaan tilan leveys penkin päässä ≥ 900 mm (C01, C33)
 • Istuimia on useammalla eri korkeudella 300 / 450 /500-550 (suositus B12, C33)

6.2 PORTTI

Suositukset

 • Portin kulkuaukon vapaa leveys avatun portin kohdalla ≥ 850 mm (C01)
 • Portin avautumispuolella vapaa tila ≥ 400 mm (C01)
 • Portin edessä ja takana tasanteet 1500 mm x 1500 mm (C01)
 • Avauslaitteen ja/ tai painikkeen sijaintikorkeus 900-1100 mm (C01)
 • Avauslaitteen tulee erottua tummuuskontrastilla taustastaan (C01)
 • Automaattisesti avautuvassa portissa tulee olla avautumisesta ilmoittava valo- ja äänimerkki (C01)
 • Käsin avattavan portin avaamiseen tarvittava voima 10 N (C01)

6.3 POLLARIT

 • Kulkureitillä olevat pollarit sijoitetaan kontrastimateriaalivyöhykkeelle, joka ulottuu pollarin molemmin puolin
  • 200-500 mm (B03)
  • 600 mm (C01, C33)

Suositukset

 • Pollarin korkeus 900 mm (C01, C33)
 • Pollarin tulee erottua ympäristöstä tummuus- ja tuntokontrastilla (C01, C33)
 • Pollarissa ei saa olla osia, joihin voi törmätä tai tarttua kiinni (C01, C33)
 • Tummuuskontrastin lisäksi pollarissa tulee olla heijastava huomioraita (C01, C33)

6.4 KÄSIJOHTEET JA KAITEET

ks. kortti Luiska ulkotilassa

 • Rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylittää puoli metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa, eikä toiminnan luonne edellytä kaiteettomuutta (A03)
 • Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy. Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava 0,7 m:n korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta. Siinä ei saa olla rakenteita tai kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn mahdolliseksi (A03)
 • Piha-alueen jyrkät, yli 0,7-metrin tasoerot ja jyrkänteet muiden kuin enintään kaksiasuntoisten asuinrakennusten yhteisten leikki- ja oleskelualueiden läheisyydessä on osoitettava tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin ja varustettava putoamista vaimentavalla alustalla (A03)
 • Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia sekä varustettu tarkoituksen mukaisin kaitein ja käsijohtein (A03)

Suositukset

 • Kun kulkuväylän läheisyydessä on ≥700 mm putoamisvaaran aiheuttava tasoero on siihen asennettava suojakaide, joka on korkeudeltaan yli 900 mm (C01)

 • Pelastusajoneuvon ajoreitin leveys/vapaan kulkuaukon korkeus suoralla 3,5 m/ 4,2 m (B12)
 • Pelastusajoneuvon kääntöympyrän ulkokehän säde 12,5 m (B12)
 • Pelastusajoneuvon kokonaismassa 32000 kg (B12)
 • Sairasauton ajoreitin leveys/ vapaan kulkuaukon korkeus suoralla 3,0 m / 3,0 m (B12)
 • Sairasauton kääntöympyrän ulkokehän säde 7,0 m (B12)
 • Sairasauton kokonaismassa 4000 kg (B12)

 • Uudelle rautatieasemalle ei saa rakentaa tasoylikäytävää osana esteetöntä reittiä (A09)
 • Asemilla olevia tasoylikäytäviä saa käyttää osana portaatonta tai esteetöntä reittiä kansallisten määräysten mukaisesti (A10)
 • Laituripolun tasoristeyksen leveys ≥ 3000 mm (B12)
 • Laituripolun tasoristeyksen materiaalina on käytettävä kumia tai puuta (A10)
 • Jos laituripolkua käytetään osana esteetöntä reittiä, tasoristeys on varustettava sellaisella varoituslaitoksella, joka on myös liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden havaittavissa. (B12)
 • Laituripolun tasoristeyksen varoituslaitos voi olla valo- ja äänivaroituslaitos tai puomilaitos. (B12)
 • Ennen esteettömänä reittinä käytettävän laituripolun tasoristeyskantta on oltava huomiomerkintä varoittamassa ylityksestä. Huomiomerkinnän etäisyys ≥ 1000 mm tasoristeyskannen reunasta. (B12)
 • Tasoristeyskannessa tulee olla ohjaava raita, jolla varmistetaan esteettömän reitin jatkuvuus raiteen yli. (B12)


Määräykset:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A09

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä, Trafi/8596/03.04.02/2014
1.1.2015, Trafi


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


B16

Metron staattinen matkustajainformaatio, ohjeistus
21.8.2017, HKL


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B18

HSL:n opastus terminaaleissa
2015, HSL


B23

Länsimetron suunnittelukäsikirja
9.5.2018, Länsimetro


B24

MSK Metrosuunnittelun käsikirja
23.5.2008, HKL


B26

Pyöräliikenteen suunnittelu
16.12.2020, Väylävirasto 18/2020


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C14

RT 91-10788 SISÄÄNKÄYNTITILAT, JULKISET RAKENNUKSET (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
2008, päivitys 2022, Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email