LÄHTEET

Lähteet on jaettu määräyksiin (A-alkuiset lähteet), ohjeisiin (B-alkuiset lähteet) ja suosituksiin (C-alkuiset lähteet).

Määräykset A01A09 sekä A12A15 kansallisia asetuksia ja niihin liittyviä perustelumuistioita, jotka ovat velvoittavia. Henkilöliikenneasemien esteettömyyssuunnittelua koskeva EU-asetus A10 on asema-alueiden suunnittelua velvoittava määräys. Soveltamisopas A11 ohjeistaa määräyksen A10 soveltamiseen ja antaa esimerkkejä, joita soveltamalla käyttäjä voi varmistaa ratkaisun määräysten mukaiseuuden.

 

Väyläviraston ohjeet B10B15, B19, B20, B22 ovat Liikenneviraston/Väyläviraston laatimia ja hyväksymiä ohjeita, jotka ovat velvoittavia Väyläviraston hallinnoimilla alueilla. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n/HKL:n ohjeet B16, B17, B21 ja HSL:n ohje B18 ovat velvoittavia Kaupunkiliikenne Oy:n hallinnoimilla alueilla. Kaupunkien ohjeet ovat kunkin kaupungin laatimia ja hyväksymiä, alueella suunnittelua velvoittavia ohjeita. Ympäristöministeriön ohjeet B01B03 ovat suositusluontoisia. Ohjeet auttavat määräysten soveltamisessa.

 

Suositukset ovat hyviä käytäntöjä, joita on laadittu eri asiantuntijoiden toimesta.

Suositukset sisältävät RT-ohjekortit ja liikkumis- ja toimintaesteisiä edustavien järjestöjen laatimat ohjeet.

 

Lähteet on listattu seuraavalla tavalla:

  • Lähteen tunniste, johon ohjeistuksien tekstissä ja kuvissa viitataan
  • Lähteen koko nimi, jota klikkaamalla voi ladata lähteen
  • Julkaisupäivämäärä, Laatija


SISÄLLYSLUETTELO:

Otsikkoa klikkaamalla pääset tarkastelemaan ohjeita.

A MÄÄRÄYKSET

Asetukset

Standardit

B OHJEET

Ympäristöministeriön ohjeet

Väyläviraston ja asema-alueen muiden toimijoiden ohjeet

Kaupunkien tyyppipiirustukset ja muut ohjeet

C SUOSITUKSET

Invalidiliitto, Eske

RT-kortit

Helsinki kaikille

Muut

ST-Kortit


 

                                                                                                                  

 

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A02

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A04

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A05

796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A06

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen ääniympäristöstä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A07

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A08

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen paloturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A09

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä, Trafi/8596/03.04.02/2014
1.1.2015, Trafi


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A11

PRM YTEn (asetuksen (EU) No 1300/2014 liite) soveltamisopas
18.5.2015, Euroopan rautatievirasto


A12

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista
15.11.2001, Liikenne- ja viestintäministeriö


A13

Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta 384/1994
5.5.1994, Liikenne- ja viestintäministeriö


A14

Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/2005
6.10.2005, Sisäasiainministeriö


A15

Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/2005-muistio
6.10.2005, Sisäasiainministeriö


 

                                                                                                            

A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment (maksullinen)
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)


A31

SFS-EN 12464-1:2021, Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Sisätilojen työkohteiden valaistus (maksullinen
3.9.2021, Suomen Standardisoimisliitto SFS


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet (maksullinen)
Suomen Standardisoimisliitto SFS


A33

SFS-ISO/TR 22411 Esteettömyys, Ergonomiatietoa ja opastusta oppaan ISO/IEC (maksullinen)
Suomen Standardisoimisliitto SFS


A34

SFS-EN 16005, Konekäyttöiset käyntiovet. Käyttöturvallisuus. (maksullinen)
Suomen Standardisoimisliitto SFS


A35

ISO 17049:2013 Accessible design – Application of braille on signage, eguipment and appliances (maksullinen)
15.10.2013, ISO (the International Organization for Standardization)


A36

SFS-EN 115-1+A1 Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenne ja asennus (maksullinen)
23.12.2010, Suomen Standardisoimisliitto SFS


A37

SFS-EN 12464-2:en
Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places 
 (maksullinen)
10.3.2014, Suomen Standardisoimisliitto SFS


A38

SFS-EN 13201-2 Road Lighting. Part 2: Performance requirements (maksullinen)
23.12.2010, Suomen Standardisoimisliitto SFS


A39

SFS-EN 50849:2017 Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön (maksullinen)
09.05.2017, Suomen Standardisoimisliitto SFS


                                                                       

 

                                                                                                                         

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B02

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä
28.6.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


 

                                                                                                            

B10

Näkövammaisia henkilöitä palvelevan moniaistisen suunnistamismenetelmän ja opastejärjestelmän kehittämishanke 5/2018
2018, Liikennevirasto


B11

Ratatekniset ohjeet (RATO), osa 1,  Yleiset perusteet, 31/2018
1.9.2018, Liikennevirasto


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B13

Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 20.6.2023
20.6.2023, Väylävirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


B16

Metron staattinen matkustajainformaatio, ohjeistus
21.8.2017, HKL


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B18

HSL:n opastus terminaaleissa
2015, HSL


B19

Tiemerkintöjen suunnittelu 30/2020
1.6.2021, Väylävirasto


B20

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys 20/2013
18.6.2013, Liikennevirasto


B21

Raitioteiden suunnitteluohje
28.02.2018, HKL


B22

Liikennemerkkien käyttö maanteillä 20/2020
1.6.2021, Väylävirasto


B23

Länsimetron suunnittelukäsikirja
9.5.2018, Länsimetro


B24

MSK Metrosuunnittelun käsikirja
23.5.2008, HKL


B25

Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla
8.9.2006, Liikenne- ja viestintäministeriö 39/2006


B26

Pyöräliikenteen suunnittelu
16.12.2020, Väylävirasto 18/2020


B27

RATO 16 muutokset 15.3.2021: Matkustajalaiturin perustaminen ja asema-alueen valaistus
15.3.2021, Väylävirasto


                                                                                                                   

 

                                                                                                 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ohjeita-suunnittelijoille/

B30

29400/727 Sähkölämmitteiset kiviportaat, piirustus 1
25.4.2008, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B31

29400/728 Sähkölämmitteiset kiviportaat, piirustus 2, leikkaus C-C
25.4.2008, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B32

29400/729 Sähkölämmitteiset kiviportaat, piirustus 3, askelmat
25.4.2008, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B33

30187/700 Suojatie, jalkakäytävä, jalkakäytävä ja 1-suuntainen pyörätie
1.6.2020, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B34

30187/701 Suojatie, jalkakäytävä ja 2-suuntainen pyörätie, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie
1.6.2020, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B35

30187/702 Suojatie, korotettu suojatie
1.6.2020, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B36

30187/703 Pysäkki, linja-autopysäkit
23.5.2014, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B37

30187/704 Pysäköinti, pysäköinti syvennyksessä ja reunatuen päällä
15.5.2015, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B38

30187/705 Pysäköinti, kadunsuuntainen liikkumisesteisen pysäköintipaikka
15.5.2015, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B39

30187/706 Raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradalla, mitoitus ja leikkaukset
15.5.2015, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B40

30187/707 Raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradalla, detaljit
15.5.2015, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B41

30187/708 Raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradan reunassa
15.5.2015, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B42

29263/07 Tyyppipiirustus, opaslaatat, ohjaavat ja varoittavat laatat
6.6.2007, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B45

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje
2015, Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto


B46

Induktiosilmukkaopas suunnittelijoille ja henkilökunnalle 2023
2023, Helsingin kaupunki 2020:22, Helsingin kaupungin keskushallinto


 

                                                                                                      

https://www.espoo.fi/fi/liikenne-ja-kadut/suunnitteluohjeita-ja-tyyppipiirustuksia#section-19242

B50

5222/015A Pollarit korotusten ja kavennusten kohdalla
13.3.2009, Espoon kaupunki


B51

5222/027A Ohjaavat ja varoittavat laatat
2.7.2007, Espoon kaupunki


B52

5222/028A Liikkumisesteisen pysäköintipaikka kadulla
2.7.2007, Espoon kaupunki


B53

5222/030C Esteettömyyden erikoistason pysäkkisyvennys
2.7.2007, Espoon kaupunki


B54

5222/031C Ajoratapysäkki
28.3.2018, Espoon kaupunki


B55

5222/032C Hidastepysäkki
2.7.2007, Espoon kaupunki


B56

5222/801 Suojatie
28.3.2018, Espoon kaupunki


B57

5222/804 Vino suojatie ja pyörätien jatke
28.3.2018, Espoon kaupunki


B58

Espoon esteettömän rakentamisen ohje 2016
6.6.2016, Espoon kaupunki


B59

5222/029C Esteettömyyden perustason pysäkkisyvennys
28.3.2018, Espoon kaupunki


                                                                                                             

https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kadut-ja-puistot/ohjeita-katujen-ja-vesihuollon-suunnittelijoille

B70

58854 901 Linja-autopysäkit
30.4.2021 (yksityiskohtien päivitys 21.10.2022), Vantaan kaupunki


B71

58854 914 Suojatien ja pyörätien jatkeen merkintätavat
30.4.2021, Vantaan kaupunki


B72

58854 909 Korotettu suojatie ja pyörätien jatke
20.4.2021, Vantaan kaupunki


B73

58854 910 Suojatie
30.4.2021, Vantaan kaupunki


B74

58854 911 Suojatie ja pyörätien jatke yhdistetyltä jalankulun ja pyöräilyn väylältä
30.4.2021, Vantaan kaupunki


B75

58854 912 Suojatie ja pyörätien jatke erotetulta jalankulun ja pyöräilyn väylältä
30.4.2021, Vantaan kaupunki


B76

58854 902 Raitiotiepysäkit, sivulaiturit
30.4.2021 (yksityiskohtien päivitys 21.10.2022), Vantaan kaupunki


B77

58854 903 Raitiotiepysäkit, keskilaiturit
30.4.2021 (yksityiskohtien päivitys 21.10.2022), Vantaan kaupunki


B78

58854 904 Raitiotiepysäkit, bussien kanssa yhteinen pysäkkilaituri, ajorata
30.4.2021 (yksityiskohtien päivitys 21.10.2022), Vantaan kaupunki


B79

58854 905 Raitiotiepysäkit, bussien kanssa yhteinen pysäkkilaituri, syvennys
30.4.2021 (yksityiskohtien päivitys 21.10.2022), Vantaan kaupunki


                                                     

https://www.pksrava.fi/asp2/korttiluettelo.aspx?s=54  


B86

Yhtenäiset käytännöt, 117 d 02 E Sisäportaiden mitoitus
10.5.2021, “Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen”


B87

Yhtenäiset käytännöt, F2-3 03, Pihan tai ympäristön tasoerot
26.10.2009 (PÄIVITTYY), “Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen”


B88

“Yhtenäiset käytännöt, 117e 01 A, Muun rakennuksen tai tilan esteettömyydestä (muu kuin asuinrakennus)”
12.3.2018, “Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen”


B89

“Yhtenäiset käytännöt, 117e 03 C, Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo)”
25.4.2019 (muutospvm), “Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen”


B90

Yhtenäiset käytännöt, MRL 126 a 04 A, Mainoslaitteet ja opasteet kiinteistöjen piha-alueilla
12.3.2018 (muutospvm), “Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen”


 

                                                     

B95

30931_5200-RJ raitiotiepysäkki ajoradan reunassa
luonnos 2020


B96

30931_5201-Raide-Jokerin raitiotiepysäkki, rpn reunakivet.pdf
luonnos 2020


 

              

B100

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2016
3.6.2016, HSL


                                       

                                                                            

 

                                                                                                                    

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C02

Esteetön wc-ja pesutilaopas
Invalidiliitto ESKE


 

                                                                                                                

C10

RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö  (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C11

RT 84-11040 Luonnonkiviportaat (maksullinen)
1.8.2011, Rakennustieto, RT-kortti


C12

RT 88-11279 Hissitilat (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C13

RT 91-10498 Paarikuljetuksen tilantarve (maksullinen)
1.9.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C14

RT 91-10788 Sisäänkäyntitilat, julkiset rakennukset (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti


C15

RT 91-11282 Kiinteistöjen opasteet (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C16

RT 94-11164 Ravintolat ja kahvilat (maksullinen)
1.10.2014, Rakennustieto, RT-kortti


C17

RT 98-11104 Taajama-alueiden linja-autopysäkit ja terminaalit (maksullinen)
1.2.2013, Rakennustieto, RT-kortti


C18

RT 98-11180 Jalankulku- ja pyöräilyväylät (maksullinen)
1.4.2015, Rakennustieto, RT-kortti


C19

RT 98-11235 Pysäköintialueet (maksullinen)
1.8.2016, Rakennustieto, RT-kortti


C20

RT 98-11237 Pysäköintilaitokset (maksullinen)
1.9.2016, Rakennustieto, RT-kortti


C21

RT 98-11281 Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C22

RT RakMK-21772 Ääniympäristö, Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä (maksullinen)
1.10.2018, Ympäristöministeriö


C23

RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet (maksullinen)
helmikuu 2023, Rakennustieto, RT-kortti


C24

RT-103027 Portaat ja luiskat (maksullinen)
1.9.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C25

RT 09-11280 Induktiosilmukka kuulovammaisten apuvälineenä (maksullinen)
14.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C26

RT 103475 Ulko- ja julkisivuvalaistus (maksullinen)
1.8.2022, Rakennustieto, RT-kortti


C27

RT 103345 Puuportaat (maksullinen)
1.3.2021, Rakennustieto, RT-kortti


C28

RT 103366 Palomies- ja evakuointihissit (maksullinen)
1.6.2021, Rakennustieto, RT-kortti


C29

RT 98-11213 Ajoneuvojen mittoja (maksullinen)
1.5.2016, Rakennustieto, RT-kortti


 

C30

Palvelutiskit, jonotus ja maksupäätteet
Helsinki kaikille


C31

Karttojen ja koho-opasteiden suunnittelu ulkokäyttöön
30.12.2008, Helsinki kaikille


C32

Luiskat
Helsinki kaikille


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
2008, päivitys 2022 (päivitetyt kortit vielä julkaisemattomat), Helsinki kaikille


C34

Helsingin kaupunkitilaohje
15.5.2019, Helsingin kaupunki


                                                                                                                        

 

C41

Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden evakuointi CFPA-E No 33:2015 F
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK


C42

Esteetön bussipysäkki, Paikallisliikenneliiton infrakortti 1, 2008
2008 syyskuu, Paikallisliikenneliitt


C43

Sähköinen informaatio pysäkeillä ja vaunuissa, Paikallisliikenneliiton infrakortti 4, 2008
2008 syyskuu, Paikallisliikenneliitto


C44

Rakennusten kartoituslomakkeet, osa 1
https://www.invalidiliitto.fi/eskeh-kartoituslomakkeet-ja-opas 
ESKEH


C45

Rakennusten kartoituslomakkeet, osa 2
https://www.invalidiliitto.fi/eskeh-kartoituslomakkeet-ja-opas 
ESKEH


C46

Kuuloliitto ry
https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/julkaisut/


C51

ST 59.10 Turvavalaistus ja poistumisopasteet. Suunnittelu (maksullinen)
23.3.2018


C52

ST 58.09 Ulkovalaistus (maksullinen)


C53

ST 58.10.01 Taajamien, maanteiden sekä jalankulku- ja pyöräteiden valaistus (maksullinen)
26.4.2016


C54

ST 656.01 Induktiosilmukka kuulovammaisten apuvälineenä (maksullinen)
28.11.2017


C55 

ST 656-09 Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus (maksullinen)
7.2.2019