Luiska sisätilassa

Julkaistu 5.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Luiska sisätilassa

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön luiska sisätilassa.


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. LUISKAN MITOITUS
3. YLÄ- JA ALATASANNE
4. VÄLITASANNE
5. PINNAT
6. KÄSIJOHDE
7. VAROITUSALUEET
8. VALAISTUS

LÄHTEET


 • Luiskalla tarkoitetaan liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettua (portaan korvaavaa) kulkuyhteyttä tasojen välillä. Luiska on kulkuväylän osa. (B01)
 • Yksittäinen porras ei ole sallittu vaan silloin tasoero on hoidettava luiskalla (A30)
 • Katetussa ja suojatussa tilassa olevien liukuportaiden ja hissin yhteydessä on aina oltava vaihtoehtoisena yhteytenä portaat tai luiskayhteys (B12)
 • Portaan välittömässä läheisyydessä on oltava luiska tai hissi (B12)

Suositukset

 • Luiskan kaltevien osuuksien tulee olla suoravartiset ja kääntymisen tulee tapahtua vain välitasanteiden kohdalla. (B01)

 • Luiskan leveys
  • ≥ 900 mm (A01)
 • Luiskan vapaa leveys, jotta kaksi pyörätuolia mahtuu kohtaamaan ≥ 1800 mm (A30)
 • Jos asemalla uuden tai parannettavan portaan viereen rakennetaan luiska, molempien on oltava leveydeltään ≥ 1600 mm (B12)
 • Portaiden viereen voidaan asemalla rakentaa yksikaistainen luiska (leveys ≥ 900 mm käsijohteiden välistä) pituudeltaan ≤ 6000 mm (B12)
 • Hissittömissä tiloissa olevan luiskan on oltava kaltevuudeltaan maltillinen, jyrkät luiskat sallitaan vain lyhyillä matkoilla (A10)
 • Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin kerroskorkeus, tasojen välillä on oltava portaiden lisäksi portaiden lisäksi yhteys joko 2 pykälän 2 momentissa säädetyn mukaisella luiskalla tai 7 pykälän 3 momentissa säädetyn mukaisella hissillä. Luiskan kaltevuus saa olla enintään 5% (A01)
 • Jos korkeusero on enintään 1000 mm, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään 8%. Tällöin yhtäjaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintään 500 mm, sen jälkeen on oltava vaakasuora vähintään 2000 mm pitkä tasanne. (A01)
 • Luiskan reunassa on oltava suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen ≥ 50 mm (A01)

Suositukset

 • Luiskan pituus ≤ 6000 mm (C01)

 • Luiskan ylä- ja alapäässä on oltava vähintään 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne. (A01)

Suositukset

 • Luiska lähtee tasanteesta ilman tasoeroa (C01)

VÄLITASANNE

 • Jos luiska kääntyy välitasanteella yli 10% niin, välitasanteen leveys/pituus 1500mm x 1500 mm (A30, C01)
 • Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskasta tai porrassyöksyn yläreunasta on sivuseinällä oltava ≥ 400 m ja päätyseinällä ≥ 1500 mm. (A03)

Suositukset

 • Tasanteen sivukaltevuus ≤ 2 % (C01)

 • Luiskan kulkupinnan on oltava
  • tasainen, kova ja luistamaton (A01)
  • helposti havaittava (B01)
  • heijastamaton (B12)

 • Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä (A03)
 • Käsijohteesta on saatava tukeva ote (A03)
 • Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen (A03)
 • Johteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella (A03)
 • Julkisissa ulko- ja sisätiloissa johteen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi ≥ 300 mm (A03)
 • Kokoontumistilojen yli 2400 mm leveissä portaissa tai luiskissa käsijohteen on sijoituttava jakamaan väylä enintään mainitun levyisiin osiin ≤ 2400 mm (A03)
 • Tarvittaessa on oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi (A03)

Suositukset

 • Käsijohteen korkeus/korkeudet 700 ja 900 mm (B12)
 • Käsijohteen päät taivutettu niin, ettei siihen voi takertua (C01)

6.1 KÄSIJOHDEPROFIILIN OMINAISUUDET

 • Pyöreän käsijohteen halkaisija
  • Ø 30-50 mm (B12)
  • Ø 25-40 mm (C01)
 • Käsijohde on kiinnitetty alhaalta, etäisyys rakenteesta ≥ 40 mm (B12)
 • Käsijohteen etäisyys seinästä ≥ 45 mm (B12)
 • Käsijohteen pinta on sileä eikä sen kiinnikkeet tai etäisyys seinästä estä käden liu´uttamista (B12)
 • Pistekirjoitusopasteet asennetaan molemmilla puolilla olevien käsijohteiden takapintoihin molempiin päihin vähintään ylempään käsijohteeseen. Suositeltavaa on asentaa pistekirjoitusopaste sekä ylempään että alempaan johteeseen. (Ks. Tarkemmat tiedot kortista Koho-opasteet) (B12)

Suositukset

 • Käsijohde on muodoltaan pyöreä tai pyöristetty suorakaide (C01)
 • Käsijohde erottuu tummuuskontrastina taustastaan (C01)

 • Luiskan ala- ja yläpäässä on suositeltavaa olla koko leveyden kattava tuntoon perustuva varoitusalue syvyys 600 mm (B12)
 • Varoitusalueen on erotuttava muista tuntoon perustuvista ohjaavista reiteistä ja poluista. (B12)
 • Varoitusalue erottuu tummuus ja tuntokontrastilla ympäristöstään (B12)


 

Määräykset:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


 

A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
Maksullinen, ei julkista tietoa


C24

RT-88-11019 Portaat ja luiskat
1.1.2011 Rakennustieto, RT-kortti
Maksullinen, ei julkista tietoa

Print Friendly, PDF & Email