Luiska ulkotilassa

Julkaistu 4.2019
Päivitetty 1.2024

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Luiska ulkotilassa

Esteetön luiska ulkotilassa, ohjekuva


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. LUISKAN MITOITUS
3. YLÄ- JA ALATASANNE
4. VÄLITASANNE
5. PINNAT
6. KÄSIJOHTEEN OMINAISUUDET
7. VAROITUSALUEET
8. VALAISTUS

LÄHTEET


 • Jos tontilla rakennuspaikan rajalta, tilasta tai rakennusta palvelevalta alueelta rakennukseen johtavalla maavaraisella kulkuväylällä on porras, on sen yhteydessä oltava myös luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin tai pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. (A01)
 • Luiska on liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettu portaan korvaava kulkuyhteys tasojen välillä osana kulkuväylää (B01)
 • Luiska on toimiva vaihtoehto vain alle metrin korkeuseroissa (B03, C33)
 • Yli metrin korkeuseroilla käytetään hissiä tai nostinta luiskan sijaan. (B15)
 • Portaan välittömässä läheisyydessä on oltava luiska tai hissi (A10, B12)
 • Jos luiska kasvattaa esteettömän reitin pituutta lähimmälle laiturille yli 200:lla metrillä, laiturille on asennettava hissi (B12)
 • Luiskan yhteydessä tulee aina olla myös helppokulkuiset portaat (B03, B15)

 • Luiskan on oltava helposti havaittava ja suora (A01)
 • Luiskan tulee olla suoravartinen (kääntyy ainoastaan tasanteiden kohdalla) (B01)
 • Luiskan leveys
  • ≥ 900 mm (A01)
  • ≥ 900 mm, (suositus ≥ 1200 mm) (B03, B15)
  • ≥ 1200 mm mitattuna lattian tasosta (A10)
  • ≥ 1600 mm (suositus ≥ 2500 mm) (B12)
  • ≥ 900 mm, jos luiskan pituu on ≤ 6000 mm (B12)
  • ≥ 1800 mm, jos luiskan toiseen päähän ei ole näköyhteyttä, suositus (B03)
  • 1800 mm suositus, ≥ 900 mm minimi (C33)
  • ≥ 2300 mm, kun on koneellinen kunnossapito (B15)
 • Jos 900 mm leveä luiska kääntyy 90 astetta, tasanteelle tehdään väljennys 1500 mm x 1500 mm (B03)
 • Esteetön reitti ei voi kulkea yksikaistaista (900 mm leveä) luiskaa pitkin (B12)
 • Kahden pyörätuolin kohdatessa leveystarve ≥ 1800 mm (B15)
 • Luiskan on oltava kaltevuudeltaan maltillinen. Jyrkät luiskat sallitaan vain lyhyillä matkoilla. (A10)
 • Luiskan kaltevuus saa olla enintään 5 % (A01)
 • Jos korkeusero on enintään 1000 mm, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään 8%. Tällöin yhtäjaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintään 500 mm, sen jälkeen on oltava vaakasuora vähintään 2000 mm pitkä tasanne. Ulkotilassa luiskan kaltevuus saa olla yli 5% vain, jos se voidaan pitää sisätilaan verrattavassa kunnossa (A01).
 • Ulkotilassa yli 5 %:n luiska voidaan pitää sisätilaan verrattavassa kunnossa esimerkiksi, kun se on katettu tai sulana pidetty (B01)
 • Luiskan pituus ilman välitasanteita, kun pituuskaltevuus on korkeintaan 8 % ≤ 6000 mm (B12, B15)
 • Luiskan sivukaltevuus  ≤ 2 % (B03, B12, B15)
 • Luiskan reunassa on oltava suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen ≥ 50 mm (A01)
 • Avokaiteen alapiena voi toimia suojareunana korkeudella ≥ 50 mm (B01)

Suositukset

 • Luiskan pituus, kun pituuskaltevuus on korkeintaan 5 % ≤ 9600 mm (C01, C10)
 • Luiskan tulisi näkyä kokonaan alku- ja loppupäästä (C01)

 • Luiskan ylä- ja alapäässä on oltava vähintään 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne. (A01)

Suositukset

 • Luiska lähtee tasanteesta ilman tasoeroa (C01)

VÄLITASANNE

 • Jos luiskan pituus yli 6000 mm ja kaltevuus ≥ 5%, on välitasanteen pituus
  • ≥ 2000 mm (B12, B15)
 • Tasanteen mitoitus 900 mm leveän luiskan kääntyessä 90°
  • 1150 mm x 1150 mm (B15)
  • 1450 mm x 1450 mm (vapaa tila 1150×1150 mm) (C10)
  • 1500 mm x 1500 mm (C24, C33)

Suositukset

 • Välitasanteen pituuskaltevuus ulkona ≤ 2 % (C01)
 • Välitasanteen sivukaltevuus ulkona ≤ 2 % (C01)

 • Tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuseron tai huomiomerkintöjen avulla (A03)
 • Luiskan kulkupinnan on oltava
  • tasainen, kova ja luistamaton (A01)
  • helposti havaittava (B01)
  • heijastamaton (B12)
 • Pinnan tasaisuudessa, mukaan lukien laudoituksen raot ja laattojen saumat ei ole yli 5 mm poikkeamia (B03)

Suositus

 • Metalliverkkopintaisen luiskan rakojen koko ≤ 5 mm x ≤ 30 mm (C01)

 • Luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä (A03)
 • Käsijohteet suositellaan asennettavaksi luiskaan, kun sen pituuskaltevuus ylittää 2,5% (B12)
 • Käsijohteet on asennettava, jos luiskan kaltevuus on 5 % tai enemmän (B12)
 • Käsijohde luiskan molemmilla puolilla (A03, A10)
 • Käsijohteesta on saatava tukeva ote (A03)
 • Johteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella (A03)
 • Käsijohteen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi ≥ 300 mm (A03)
 • Käsijohteen korkeus/korkeudet
  • Kahdella korkeudella (A03, A10, B12)
  • 700 ja 900 mm (B03, C01)
  • 700 ja 900 mm erikoistasolla (B15)
  • yhdellä korkeudella, perustaso ja vähäliikenteinen paikka (B15)
  • (suositus 700 ja 900 mm) 850-1000 mm, 600-750 mm (B12)
 • Käsijohteen päät taivutettu niin, ettei siihen voi takertua (B12, C01)
 • Leveässä (> 2,4 m) luiskassa on myös keskijohde 2400 mm välein (B15, C01, C33)

Suositukset

 • Käsijohde asennetaan kaikkiin portaisiin ja luiskiin, myös silloin, kun tasoero on vain yhden askelman korkuinen (C23)
 • Käsijohde erottuu tummuuskontrastina taustastaan (C01)

6.1 KÄSIJOHDEPROFIILIN OMINAISUUDET

 • Pyöreän käsijohteen halkaisija
  • Ø 25-40 mm (B03)
  • Ø 30-50 mm (B12)
  • Ø 30-40 mm (B15)
 • Alemman käsijohteen halkaisija Ø 25 mm sopii myös lapsille (B03)
 • Käsijohde on kiinnitetty alhaalta, ero rakenteesta ≥ 40 mm (B12)
 • Käsijohteen etäisyys seinästä
  • noin 50 mm (B03)
  • ≥ 45 mm (B12, B15)
  • 35-45 mm (C23, C24)
 • Käsijohteen pinta on sileä eikä sen kiinnikkeet tai etäisyys seinästä estä käden liu´uttamista (B12)
 • Käsijohteen pinnan ei tule sisältää nikkeliä, kumia, keinokumia (B30)
 • Pistekirjoitusopasteet asennetaan molemmilla puolilla olevien käsijohteiden takapintoihin molempiin päihin vähintään ylempään käsijohteeseen. Suositeltavaa on asentaa pistekirjoitusopaste sekä ylempään että alempaan johteeseen. (Ks. Tarkemmat tiedot kortista Koho-opasteet) (B12)

Suositukset

 • Käsijohde on muodoltaan pyöreä tai pyöristetty suorakaide (C01)

 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi pintojen tummuuserojen tai huomiomerkinnän avulla. (A03)
 • Luiskan alkamis- ja päättymiskohdassa varoitusalue syvyys 600 mm (B12)
 • Varoitusalueen syvyys, jos luiska on suoraan kulkuväylän jatkeena 1200 mm (B12)
 • Varoitusalueen on erotuttava muista tuntoon perustuvista ohjaavista reiteistä ja poluista (B12)
 • Tuntoon perustuvana varoitusalueena voi toimia luistamaton ritilä, jota voi hyödyntää myös kuivatuksessa (B12)


Määräykset:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C23

RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet (maksullinen)
helmikuu 2023, Rakennustieto, RT-kortti


C24

RT-103027 Portaat ja luiskat (maksullinen)
1.9.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
2008, päivitys 2022, Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email