Portaat sisätilassa

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Portaat sisätilassa

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään portaat sisätilassa.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään portaat sisätilassa.


Lataa ohjekuva pdf-tiedostona


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. PORTAIDEN LEVEYS
3. ASKELMA
4. VAROITUSALUEET
5. TASANNE
6. KÄSIJOHDE
7. PINNAT
8. PORTAIDEN TYYPPI

LÄHTEET


 • Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin kerroskorkeus, tasojen välillä on portaiden lisäksi oltava enintään 5% luiska, 1100 mm (ovisivu) x1400 mm hissi tai kiinteä pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilönostin (A01)
 • Jos muussa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on yhtä suuri tai suurempi kuin kerroskorkeus, tasojen välillä on portaiden lisäksi oltava 1100 mm (ovisivu) x 1400 mm hissi. (A01)
 • Jos esteettömällä reitillä on tasonvaihtoja, liikkumisesteettömälle henkilölle on oltava tarjolla portaaton vaihtoehto (A10)
 • Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseen soveltuva (A03)
 • Kerrostasojen välisen portaan on oltava katettu (B12)
 • Asema-alueella tasonvaihdot joko portain ja hissein tai portain ja luiskin. Liukuportaiden lisäksi tulee olla joko portaat tai luiska. (B12)
 • Portaan välittömässä läheisyydessä on oltava luiska tai hissi. Lisäksi voidaan käyttää liukuportaita. (B12, C01)
 • Asemalla luiska ja portaat yhdessä soveltuvat raiteet alittavaksi yhteydeksi. (B12)
 • Liukuportaat soveltuvat raiteet ylittäväksi kulkuyhteydeksi vain katetussa ja suojatussa tilassa (B12)
 • Henkilöliikenneasemalla raiteeseen nähden kohtisuorien uusien portaiden on oltava vähintään 4 m:n päässä laiturin vaara-alueen laiturin puoleisesta reunasta. (B12)
 • Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollisuus kuljettaa liikkumiskyvytön henkilö paareilla (A03) paarikuljetuksen tilantarve 600×2400 mm (C24)
 • Portaiden yläpuolisen vapaan tilan korkeus uloskäytävässä ≥ 2100 mm (A30)
 • Huonetilan kulkuväylän korkeus ≥ 2100 mm (A03)
 • Muun kuin uloskäytävässä olevan ja siihen johtavan portaan sekä asunnon sisäisen portaan kulkukorkeus voi paikoitellen olla ≥ 1950 mm (A03, C24)

Suositukset

 • Keppien ja sauvojen kanssa on turvallisempaa kulkea loivien portaiden kuin luiskan kautta (C10)
 • Porras sijoitetaan kulkuväylän sivuun (C01)

 • Aseman uuden ja parannettavan portaan vähimmäisleveys käsijohteiden välistä ≥ 1600 mm (A10, B12)
 • Uuden aseman portaiden suositusleveys ≥ 2500 mm (B12)
 • Rakennuksen poistumisalueen sisäisen portaan leveys (sisäpuolelle voi ulottua käsijohteet ja jalkalistat) 850 mm (A03)
 • Evakuointiportaiden lattiamitoitus/ käsijohteiden väli ≥ 1700 mm / ≥ 1500 mm (A30)

Suositukset

 • Muissa varsinaisissa käyttötiloissa 1200 mm (C24)
 • Portaiden leveys kokoontumistiloissa henkilömäärän mukaan (C24)

ASKELMA

 • Portaiden askelman nousun ja etenemän suhteen on oltava helppokulkuinen (A03)
 • Porrasaskelmien välistä saa mahtua enintään 100 mm:n mittainen kuutio. (A03)
 • Sisäportaiden nousu x 2 + etenemä ≤ 630 mm (B12)
 • Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisätiloissa sekä kokoontumistiloissa nousu ≤ 160, etenemä ≥ 300 mm (A03)
 • Asuinhuoneiston ja majoitustilan sisäportaan nousu ≤ 190 mm, etenemä ≥ 250 mm (A03)
 • Muiden varsinaisten käyttötilojen sisäportaiden nousu ≤ 180 mm, etenemä ≥ 270 mm (A03)
 • Uloskäytävän porras nousu ≤ 180 mm, etenemä ≥ 270 mm (A03)
 • Uloskäytävässä, jota ei käytetä rakennuksen tavanomaiseen liikenteeseen portaan nousu ≤ 200 mm (A03)
 • Palotilanteessa helppokulkuisimmat portaat ovat nousu alle 150 mm, etenemä alle 300 mm (A30)
 • Nousujen lukumäärä rajoitetussa tilassa ≤ 20 (A30)
 • Jokaisen askelman reunassa kontrastiraita koko portaan leveydeltä 30 mm (B12)
 • Tummuuskontrastiraita voi olla joko osa portaan rakennetta tai massalla täytetty portaaseen jyrsitty ura. (B12)
 • Askelman reunassa olevan raidan tummuuskontrasti portaaseen 30% (B12)
 • Uusille asemille ei saa asentaa avoportaita ja läpinäkyviä askelmia (B12)
 • Portaan on kestettävä tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuormat koko rakenteen käyttöiän ajan (A03)

Suositukset

 • Portaiden nousu / etenemä pysyy samana läpi portaiden (C01)
 • Askelmien reuna kohtisuorassa kulkusuuntaan nähden (C01)

 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen ja huomiomerkintöjen avulla. (A03)
 • Portaiden alkamis- ja päättymiskohdassa tuntoon perustuvan varoitusalueen syvyys ≥ 600 mm (B12)
 • Jos porras on kulkuväylän jatkeena, varoitusalueen syvyys on ≥ 1200 mm (B12)
 • Portaan alapäässä tuntoon perustuva varoitusalue alkaa heti alimman askelman etureunasta (B12)
 • Portaan yläpäässä tuntoon perustuva varoitusalue alkaa ylimmän askelman etureunasta ylimmän askelman etenemän reunasta (B12)
 • Varoitusalueen on erotuttava muista tuntoon perustuvista ohjaavista reiteistä ja poluista. (B12)
 • Tuntoon perustuva varoitusalue voi olla luistamaton ritilä (B12)
 • Portaan vapaa alikulkukorkeus ≥ 2200 mm (B12)
 • Portaan alle joutuminen estetään käyttämällä portaiden alapuolisilla alueilla tummuus ja tuntokontrastiltaan erilaista pintamateriaalia, jonka voi havaita valkoisella kepillä. Tummuuskontrasti vähintään 30% (B12)

Suositukset

 • Porras erottuu alku- ja loppupäästä kulkuväylästä tummuuskontrastilla (C01)

 • Rakennuksen tasanteen on oltava turvallinen, riittävän väljä ja tarkoitukseen sopiva (A03)
 • Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu >50 mm kokoinen kuutio (A03)
 • Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskasta tai porrassyöksyn yläreunasta on sivuseinällä oltava ≥ 400 m ja päätyseinällä ≥ 1500 mm. (A03)
 • Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on jätettävä ≥ 800 mm pituinen tasanne. (A03)
 • Oleskeluun ja ulkoiluun tarkoitetuilla rakennusten tasanteilla sijaitsevien ikkunoita ym. aukkoja peittävien rakenteiden on kestettävä käyttötarkoituksen mukainen henkilökuorma (esim. usean henkilön nojaamisesta johtuva kuorma), jos putoamisvaara on olemassa. (A03)
 • Porrasaskelmien (nousujen) lukumäärä ennen välitasannetta ≤ 16 (A30)

Suositukset

 • Porrastasanteen syvyys kerrostasolla 1500 mm (C24)
 • Porrastasanteen syvyys kerrosten välitasolla ≥ 1350 mm (C24)
 • Porrastasanteen syvyys asuinrakennuksen helppokulkuisissa portaissa 900-1200 mm (C10)
 • Havaittava tasoero on vähintään kolme nousua (C10)

 • Portaissa on oltava käsijohde molemmilla puolilla (A03)
 • Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan yli ≥ 300 mm (A03)
 • Yksiosaisen käsijohteen pään tulee käätyä seinää tai lattiaa vasten takertumisvaran välttämiseksi. (A30)
 • Käsijohteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella. (A03)
 • Käsijohteen korkeus / korkeudet lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioimiseksi 900 mm ja 700 mm, vaihteluväli 850-1000 mm ja 600-750 mm (B12)
 • Käsijohteesta on saatava tukeva ote (A03)
 • Käsijohteessa tunnusteltavat opasteet (A30)
 • Portaiden molemmin puolin asennetaan vähintään ylempien käsijohteiden ala- ja yläpäähän pistekirjoitusopasteet (esim. laiturin numero tai suuntanuoli) (B12)
 • Kokoontumistilojen yli 2,4 m leveissä portaissa käsijohteen on sijoituttava myös jakamaan väylä enintään mainitun mitan levyisiin osiin. (A03)
 • Pyöreän käsijohteen halkaisija Ø 30-50 mm (B12)
 • Käsijohde kiinnitetty alhaalta (etäisyys rakenteesta) ≥ 40 mm (B12)
 • Käsijohteen etäisyys seinästä ≥ 45 mm (B12)
 • Kasvillisuus tai kasattu lumi ei saa estää käsijohteen käyttöä (B12)

suositukset

 • Käsijohteessa on kerrosmerkinnät kohonastoin kerroksen kohdalla (C40)
 • Käsijohteen on kestettävä henkilökuormia (C24)
 • Käsijohteen pinta ei saa sisältää nikkeliä, kromia + muita allergisoivia aineita (C24)
 • Käsijohde erottuu taustastaan (C01)

 • Portaiden pinta kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton (A01, B12, C01)
 • Kaikkien porrasaskelman pintojen on oltava heijastamattomia (B12)

 • Uusille asemille ei saa asentaa avoportaita (B12)

Suositukset

 • Suoravartinen ja tarvittaessa tasanteella varustettu porras on helppokulkuisin ja turvallisin. (C01)
 • Kierreporras on vaarallinen, etenkin kun kulkija ei voi käyttää toista kättään. (C01)
 • Avoaskelmia ei suositella, koska niissä on kompastumisvaara jalan ajautuessa liian syvälle portaan alle (C01)

 

Määräykset:

 

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C23

RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet
1.2.2011,Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C24

RT-88-11019 Portaat ja luiskat
1.11.2011,Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C40

Saavutettavuus ja esteettömyys
Näkövammaisten liitto ry