Portaat sisätilassa

Julkaistu 4.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Portaat sisätilassa

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään portaat sisätilassa.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään portaat sisätilassa.

 


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. PORTAIDEN LEVEYS
3. ASKELMA
4. VAROITUSALUEET
5. TASANNE
6. KÄSIJOHDE
7. PINNAT
8. PORTAIDEN TYYPPI

LÄHTEET


 • Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin kerroskorkeus, tasojen välillä on portaiden lisäksi oltava enintään 5% luiska, 1100 mm (ovisivu) x1400 mm hissi tai kiinteä pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilönostin (A01)
 • Jos muussa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on yhtä suuri tai suurempi kuin kerroskorkeus, tasojen välillä on portaiden lisäksi oltava 1100 mm (ovisivu) x 1400 mm hissi. (A01)
 • Jos esteettömällä reitillä on tasonvaihtoja, liikkumisesteettömälle henkilölle on oltava tarjolla portaaton vaihtoehto (A10)
 • Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseen soveltuva (A03)
 • Kerrostasojen välisen portaan on oltava katettu (B12)
 • Asema-alueella tasonvaihdot joko portain ja hissein tai portain ja luiskin. Liukuportaiden lisäksi tulee olla joko portaat tai luiska. (B12)
 • Portaan välittömässä läheisyydessä on oltava luiska tai hissi. Lisäksi voidaan käyttää liukuportaita. (B12, C01)
 • Asemalla luiska ja portaat yhdessä soveltuvat raiteet alittavaksi yhteydeksi. (B12)
 • Liukuportaat soveltuvat raiteet ylittäväksi kulkuyhteydeksi vain katetussa ja suojatussa tilassa (B12)
 • Henkilöliikenneasemalla raiteeseen nähden kohtisuorien uusien portaiden on oltava vähintään 4 m:n päässä laiturin vaara-alueen laiturin puoleisesta reunasta. (B12)
 • Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollisuus kuljettaa liikkumiskyvytön henkilö paareilla (A03) paarikuljetuksen tilantarve 600×2400 mm (C24)
 • Portaiden yläpuolisen vapaan tilan korkeus uloskäytävässä ≥ 2100 mm (A30)
 • Huonetilan kulkuväylän korkeus ≥ 2100 mm (A03)
 • Muun kuin uloskäytävässä olevan ja siihen johtavan portaan sekä asunnon sisäisen portaan kulkukorkeus voi paikoitellen olla ≥ 1950 mm (A03, C24)

Suositukset

 • Keppien ja sauvojen kanssa on turvallisempaa kulkea loivien portaiden kuin luiskan kautta (C10)
 • Porras sijoitetaan kulkuväylän sivuun (C01)

 • Aseman uuden ja parannettavan portaan vähimmäisleveys käsijohteiden välistä ≥ 1600 mm (A10, B12)
 • Uuden aseman portaiden suositusleveys ≥ 2500 mm (B12)
 • Rakennuksen poistumisalueen sisäisen portaan leveys (sisäpuolelle voi ulottua käsijohteet ja jalkalistat) 850 mm (A03)
 • Evakuointiportaiden lattiamitoitus/ käsijohteiden väli ≥ 1700 mm / ≥ 1500 mm (A30)

Suositukset

 • Muissa varsinaisissa käyttötiloissa 1200 mm (C24)
 • Portaiden leveys kokoontumistiloissa henkilömäärän mukaan (C24)

ASKELMA

 • Portaiden askelman nousun ja etenemän suhteen on oltava helppokulkuinen (A03)
 • Porrasaskelmien välistä saa mahtua enintään 100 mm:n mittainen kuutio. (A03)
 • Sisäportaiden nousu x 2 + etenemä ≤ 630 mm (B12)
 • Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisätiloissa sekä kokoontumistiloissa nousu ≤ 160, etenemä ≥ 300 mm (A03)
 • Asuinhuoneiston ja majoitustilan sisäportaan nousu ≤ 190 mm, etenemä ≥ 250 mm (A03)
 • Muiden varsinaisten käyttötilojen sisäportaiden nousu ≤ 180 mm, etenemä ≥ 270 mm (A03)
 • Uloskäytävän porras nousu ≤ 180 mm, etenemä ≥ 270 mm (A03)
 • Uloskäytävässä, jota ei käytetä rakennuksen tavanomaiseen liikenteeseen portaan nousu ≤ 200 mm (A03)
 • Palotilanteessa helppokulkuisimmat portaat ovat nousu alle 150 mm, etenemä alle 300 mm (A30)
 • Nousujen lukumäärä rajoitetussa tilassa ≤ 20 (A30)
 • Jokaisen askelman reunassa kontrastiraita koko portaan leveydeltä 30 mm (B12)
 • Tummuuskontrastiraita voi olla joko osa portaan rakennetta tai massalla täytetty portaaseen jyrsitty ura. (B12)
 • Askelman reunassa olevan raidan tummuuskontrasti portaaseen 30% (B12)
 • Uusille asemille ei saa asentaa avoportaita ja läpinäkyviä askelmia (B12)
 • Portaan on kestettävä tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuormat koko rakenteen käyttöiän ajan (A03)

Suositukset

 • Portaiden nousu / etenemä pysyy samana läpi portaiden (C01)
 • Askelmien reuna kohtisuorassa kulkusuuntaan nähden (C01)

 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen ja huomiomerkintöjen avulla. (A03)
 • Portaiden alkamis- ja päättymiskohdassa tuntoon perustuvan varoitusalueen syvyys ≥ 600 mm (B12)
 • Jos porras on kulkuväylän jatkeena, varoitusalueen syvyys on ≥ 1200 mm (B12)
 • Portaan alapäässä tuntoon perustuva varoitusalue alkaa heti alimman askelman etureunasta (B12)
 • Portaan yläpäässä tuntoon perustuva varoitusalue alkaa ylimmän askelman etureunasta ylimmän askelman etenemän reunasta (B12)
 • Varoitusalueen on erotuttava muista tuntoon perustuvista ohjaavista reiteistä ja poluista. (B12)
 • Tuntoon perustuva varoitusalue voi olla luistamaton ritilä (B12)
 • Portaan vapaa alikulkukorkeus ≥ 2200 mm (B12)
 • Portaan alle joutuminen estetään käyttämällä portaiden alapuolisilla alueilla tummuus ja tuntokontrastiltaan erilaista pintamateriaalia, jonka voi havaita valkoisella kepillä. Tummuuskontrasti vähintään 30% (B12)

Suositukset

 • Porras erottuu alku- ja loppupäästä kulkuväylästä tummuuskontrastilla (C01)

 • Rakennuksen tasanteen on oltava turvallinen, riittävän väljä ja tarkoitukseen sopiva (A03)
 • Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu >50 mm kokoinen kuutio (A03)
 • Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskasta tai porrassyöksyn yläreunasta on sivuseinällä oltava ≥ 400 m ja päätyseinällä ≥ 1500 mm. (A03)
 • Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on jätettävä ≥ 800 mm pituinen tasanne. (A03)
 • Oleskeluun ja ulkoiluun tarkoitetuilla rakennusten tasanteilla sijaitsevien ikkunoita ym. aukkoja peittävien rakenteiden on kestettävä käyttötarkoituksen mukainen henkilökuorma (esim. usean henkilön nojaamisesta johtuva kuorma), jos putoamisvaara on olemassa. (A03)
 • Porrasaskelmien (nousujen) lukumäärä ennen välitasannetta ≤ 16 (A30)

Suositukset

 • Porrastasanteen syvyys kerrostasolla 1500 mm (C24)
 • Porrastasanteen syvyys kerrosten välitasolla ≥ 1350 mm (C24)
 • Porrastasanteen syvyys asuinrakennuksen helppokulkuisissa portaissa 900-1200 mm (C10)
 • Havaittava tasoero on vähintään kolme nousua (C10)

 • Portaissa on oltava käsijohde molemmilla puolilla (A03)
 • Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan yli ≥ 300 mm (A03)
 • Yksiosaisen käsijohteen pään tulee käätyä seinää tai lattiaa vasten takertumisvaran välttämiseksi. (A30)
 • Käsijohteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella. (A03)
 • Käsijohteen korkeus / korkeudet lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioimiseksi 900 mm ja 700 mm, vaihteluväli 850-1000 mm ja 600-750 mm (B12)
 • Käsijohteesta on saatava tukeva ote (A03)
 • Käsijohteessa tunnusteltavat opasteet (A30)
 • Portaiden molemmin puolin asennetaan vähintään ylempien käsijohteiden ala- ja yläpäähän pistekirjoitusopasteet (esim. laiturin numero tai suuntanuoli) (B12)
 • Kokoontumistilojen yli 2,4 m leveissä portaissa käsijohteen on sijoituttava myös jakamaan väylä enintään mainitun mitan levyisiin osiin. (A03)
 • Pyöreän käsijohteen halkaisija Ø 30-50 mm (B12)
 • Käsijohde kiinnitetty alhaalta (etäisyys rakenteesta) ≥ 40 mm (B12)
 • Käsijohteen etäisyys seinästä ≥ 45 mm (B12)
 • Kasvillisuus tai kasattu lumi ei saa estää käsijohteen käyttöä (B12)

suositukset

 • Käsijohteessa on kerrosmerkinnät kohonastoin kerroksen kohdalla (C40)
 • Käsijohteen on kestettävä henkilökuormia (C24)
 • Käsijohteen pinta ei saa sisältää nikkeliä, kromia + muita allergisoivia aineita (C24)
 • Käsijohde erottuu taustastaan (C01)

 • Portaiden pinta kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton (A01, B12, C01)
 • Kaikkien porrasaskelman pintojen on oltava heijastamattomia (B12)

 • Uusille asemille ei saa asentaa avoportaita (B12)

Suositukset

 • Suoravartinen ja tarvittaessa tasanteella varustettu porras on helppokulkuisin ja turvallisin. (C01)
 • Kierreporras on vaarallinen, etenkin kun kulkija ei voi käyttää toista kättään. (C01)
 • Avoaskelmia ei suositella, koska niissä on kompastumisvaara jalan ajautuessa liian syvälle portaan alle (C01)

 

Määräykset:

 

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C23

RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet
1.2.2011,Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C24

RT-88-11019 Portaat ja luiskat
1.11.2011,Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C40

Saavutettavuus ja esteettömyys
Näkövammaisten liitto ry

Print Friendly, PDF & Email