Portaat sisätilassa

Julkaistu 4.2019
Päivitetty 1.2024

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Portaat sisätilassa

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään portaat sisätilassa.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään portaat sisätilassa.


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. PORTAIDEN LEVEYS
3. ASKELMA
4. VAROITUSALUEET
5. TASANNE
6. KÄSIJOHDE
7. PINNAT
8. PORTAIDEN TYYPPI

LÄHTEET


 • Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin kerroskorkeus, tasojen välillä on portaiden lisäksi oltava enintään 5% luiska, 1100 mm (ovisivu) x1400 mm hissi tai kiinteä pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilönostin (A01)
 • Jos muussa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on yhtä suuri tai suurempi kuin kerroskorkeus, tasojen välillä on portaiden lisäksi oltava 1100 mm (ovisivu) x 1400 mm hissi. (A01)
 • Jos esteettömällä reitillä on tasonvaihtoja, liikkumisesteiselle henkilölle on oltava tarjolla portaaton vaihtoehto (A10)
 • Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseen soveltuva (A03)
 • Kerrostasojen välisen portaan on oltava katettu (B03, B12)
 • Asema-alueella tasonvaihdot joko portain ja hissein tai portain ja luiskin. Liukuportaiden lisäksi tulee olla joko portaat tai luiska. (B12)
 • Portaan välittömässä läheisyydessä on oltava luiska tai hissi. Lisäksi voidaan käyttää liukuportaita. (B12, C01)
 • Asemalla luiska ja portaat yhdessä soveltuvat raiteet alittavaksi yhteydeksi. (B12)
 • Liukuportaat soveltuvat raiteet ylittäväksi kulkuyhteydeksi vain katetussa ja suojatussa tilassa (B12)
 • Henkilöliikenneasemalla raiteeseen nähden kohtisuorien uusien portaiden on oltava vähintään 4 m:n päässä laiturin vaara-alueen laiturin puoleisesta reunasta. (B12)
 • Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollisuus kuljettaa liikkumiskyvytön henkilö paareilla (A03) paarikuljetuksen tilantarve 600×2400 mm (C24)
 • Portaiden yläpuolisen vapaan tilan korkeus uloskäytävässä ≥ 2100 mm (A30)
 • Huonetilan kulkuväylän korkeus ≥ 2100 mm (A03)
 • Muun kuin uloskäytävässä olevan ja siihen johtavan portaan sekä asunnon sisäisen portaan kulkukorkeus voi paikoitellen olla ≥ 1950 mm (A03, C24)
 • Keppien ja sauvojen kanssa on turvallisempaa kulkea loivien portaiden kuin luiskan kautta (B03)

Suositukset

 • Porras sijoitetaan kulkuväylän sivuun (C01)
 • Suositeltava kulkukorkeus portaissa ≥ 2200 mm (C24)

 • Portaan leveys määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen ja portaita käyttävien henkilöiden lukumäärän mukaan (B03)
 • Kun portaan leveys on vähintään 1200 mm, kaksi ihmistä mahtuu kohtaamaan. Tämä on myös riittävä leveys avustajan tai koiran kanssa liikkuvalle. (B03)
 • Aseman uuden ja parannettavan portaan vähimmäisleveys käsijohteiden välistä ≥ 1600 mm, suositus ≥ 2500 mm (B12)
 • Esteettömällä reitillä olevien portaiden on oltava vähintään 1600 mm käsijohteiden välistä mitattuna (A10, B12)
 • Uloskäytävän portaiden esteetön leveys käsijohteiden välistä + käyttäjämäärälisä  ≥ 1200 mm (A10)
 • Evakuointiportaiden lattiamitoitus/ käsijohteiden väli ≥ 1700 mm / ≥ 1500 mm (A30)

Suositukset

 • Muissa varsinaisissa käyttötiloissa 1200 mm (C24)

ASKELMA

 • Portaiden askelman nousun ja etenemän suhteen on oltava helppokulkuinen (A03)
 • Portaiden nousu / etenemä pysyy samana läpi portaiden (B03)
 • Sisäportaiden nousu x 2 + etenemä ≤ 630 mm (B03, B12)
 • Porrasaskelmat
  • nousu ≤ 160, etenemä ≥ 300 mm, hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisätiloissa sekä kokoontumistiloissa  (A03)
  • nousu ≤ 180 mm, etenemä ≥ 270 mm, muut varsinaiset käyttötilat (A03)
  • nousu ≤ 180 mm, etenemä ≥ 270 mm , uloskäytävän porras (A03)
  • nousu ≤ 200 mm, uloskäytävässä, jota ei käytetä rakennuksen tavanomaiseen liikenteeseen portaan  (A03)
 • Palotilanteessa helppokulkuisimmat portaat ovat nousu alle 150 mm, etenemä alle 300 mm (A30)
 • Nousujen lukumäärä rajoitetussa tilassa ≤ 20 (A30)
 • Portaiden etureunan ulokkeen maksimileveys 25 mm, suositus ei uloketta (A30)
 • Porrasaskelmien välistä saa mahtua enintään 100 mm:n mittainen kuutio. (A03)
 • Portaan sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu >50 mm kokoinen kuutio. (B03)
 • Portaan on kestettävä tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuormat koko rakenteen käyttöiän ajan (A03)

Suositukset

 • Askelmien reuna kohtisuorassa kulkusuuntaan nähden (C01)
 • Alle neljän nousun portaita on syytä välttää, koska niiden havaittavuus on heikko. (C24)
 • Havaittava tasoero on vähintään kolme nousua (C10)

 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi pintojen tummuuserojen tai huomiomerkinnän avulla. (A03)
 • Vähintään ensimmäisen laskeutuvan portaan etupuolelle tulee asentaa kohokuvioinen varoitusmerkintä, jos portaikossa on vähintään kolme porrasta. (A10)
 • Ennen ensimmäistä nousevaa ja ennen ensimmäistä laskevaa askelmaa on asennettava koko portaan leveydeltä tuntoon perustuvien varoitusalueiden syvyydet ≥ 600 mm (B03, B12)
 • Jos porras on kulkuväylän jatkeena, tulee varoitusalueen syvyyden olla ≥ 1200 mm (B03, B12)
 • Portaan alapäässä tuntoon perustuva varoitusalue on asennettava alkamaan heti alimman askelman etureunasta (B12)
 • Portaan yläpäässä tuntoon perustuva varoitusalue on asennettava alkamaan heti ylimmän askelman jälkeen (B12)
 • Tuntoon perustuva varoitusalue voi olla kuivatuksessa hyödynnettävä ritilä (B12)
 • Varoitusalueen on erotuttava muista tuntoon perustuvista ohjaavista reiteistä ja poluista. (B12)
 • Portaan vapaa alikulkukorkeus ≥ 2200 mm (B12)
 • Portaan alle joutuminen estetään
  • esimerkiksi kalustein tai kaiteella (B03)
  • käyttämällä portaiden alapuolisilla alueilla tummuus ja tuntokontrastiltaan erilaista pintamateriaalia, jonka voi havaita valkoisella kepillä (B12)

Suositukset

 • Porras erottuu alku- ja loppupäästä kulkuväylästä tummuuskontrastilla (C01)

 • Rakennuksen tasanteen on oltava turvallinen, riittävän väljä ja tarkoitukseen sopiva (A03)
 • Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu >50 mm kokoinen kuutio (A03)
 • Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskasta tai porrassyöksyn yläreunasta on sivuseinällä oltava ≥ 400 m ja päätyseinällä ≥ 1500 mm. (A03)
 • Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on jätettävä ≥ 800 mm pituinen tasanne. (A03)
 • Oleskeluun ja ulkoiluun tarkoitetuilla rakennusten tasanteilla sijaitsevien ikkunoita ym. aukkoja peittävien rakenteiden on kestettävä käyttötarkoituksen mukainen henkilökuorma (esim. usean henkilön nojaamisesta johtuva kuorma), jos putoamisvaara on olemassa. (A03)
 • Porrasaskelmien (nousujen) lukumäärä ennen välitasannetta ≤ 16 (A30)

Suositukset

 • Porrastasanteen syvyys kerrostasolla 1500 mm (C24)
 • Porrastasanteen syvyys kerrosten välitasolla ≥ 1350 mm (C24)
 • Porrastasanteen syvyys asuinrakennuksen helppokulkuisissa portaissa 900-1200 mm (C10)
 • Paarikuljetuksen tilantarve tulee ottaa huomioon välitasanteen mitoituksessa. (C24)

 • Portaissa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä (A03)
 • Portaissa on oltava käsijohde molemmilla sivuilla (A03)
 • Portaikot ja luiskat on varustettava molemmin puolin kahdella korkeudella olevilla käsijohteilla (B12)
 • Portaikot ja luiskat on varustettava molemmin puolin kahdella korkeudella olevilla käsijohteilla, jos portaita on vähintään kolme (A10)
 • Käsijohde on yhtenäinen, katkeamaton myös välitasanteen kohdalla. (A03)
 • Käsijohteesta on saatava tukeva ote (A03)
 • Käsijohteen on jatkuttava portaan alkamis- ja loppumiskohdan ohi ≥ 300 mm (A03)
 • Käsijohteen korkeus/korkeudet
  • Kahdella korkeudella (A03, A10, B12)
  • 700 ja 900 mm (B03, B15, C01)
  • (suositus 700 ja 900 mm) 850-1000 mm, 600-750 mm (B12)
 • Käsijohteen päät taivutettu niin, ettei siihen voi takertua (A30, B12, C01)
 • Käsijohteessa tunnusteltavat opasteet (A30)
 • Portaiden molemmin puolin asennetaan vähintään ylempien käsijohteiden ala- ja yläpäähän pistekirjoitusopasteet (esim. laiturin numero tai suuntanuoli) (B12)
 • Käsijohde erottuu taustastaan (B03)
 • Kasvillisuus tai kasattu lumi ei saa estää käsijohteen käyttöä (B12)
 • Yli 2400 mm leveässä portaikossa on oltava käsijohde joka jakaa portaan vähintään 2400 mm välein (B03, C01)

suositukset

 • Käsijohteessa on kerrosmerkinnät kohonastoin kerroksen kohdalla (C40)
 • Käsijohteen on kestettävä henkilökuormia (C24)
 • Käsijohteen pinta ei saa sisältää nikkeliä, kromia + muita allergisoivia aineita (C24)

6.1 KÄSIJOHDEPROFIILIN OMINAISUUDET

 • Pyöreän käsijohteen halkaisija
  • Ø 25-40 mm (B12)
  • Ø 30-50 mm (B12)
 • Alemman käsijohteen halkaisija Ø 25 mm sopii myös lapsille (B03)
 • Käsijohteen ympärysmitta 95-120 mm (B03)
 • Käsijohde on kiinnitetty alhaalta, ero rakenteesta ≥ 40 mm (B12)
 • Käsijohteen etäisyys seinästä, pidikkeistä ja muista rakenteista
  • noin 50 mm (B03)
  • ≥ 45 mm (B12)
  • 35-45 mm (C23, C24)
 • Käsijohteen pinta on sileä eikä sen kiinnikkeet tai etäisyys seinästä estä käden liu´uttamista (B12)
 • Käsijohteen pinnan ei tule sisältää nikkeliä, kumia, keinokumia (B30)
 • Pistekirjoitusopasteet asennetaan molemmilla puolilla olevien käsijohteiden takapintoihin molempiin päihin vähintään ylempään käsijohteeseen. Suositeltavaa on asentaa pistekirjoitusopaste sekä ylempään että alempaan johteeseen. (Ks. Tarkemmat tiedot kortista Koho-opasteet) (B12)

Suositukset

 • Käsijohde on muodoltaan pyöreä tai pyöristetty suorakaide (C01)

 • Portaiden pinta kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton (A01, B12, C01)
 • Kaikkien porrasaskelman pintojen on oltava heijastamattomia (B12)
 • Uusille asemille ei saa asentaa avoportaita ja läpinäkyviä askelmia (B12)
 • Ainakin ensimmäinen ja viimeinen porras tulee merkitä huomioteipillä. Tätä vaatimusta sovelletaan, vaikka portaita olisi vain yksi. (A10)
 • Jokaisen askelman reunassa kontrastiraita koko portaassa
  • 20-40 mm (tumma kontrastiraita vaaleassa portaassa 20-25 mm) (B03)
  • (uusi portaikko) 30 mm (B12)
 • Tummuuskontrastiraita voi olla joko osa portaan rakennetta tai massalla täytetty portaaseen jyrsitty ura. (B12)
 • Askelman reunassa olevan raidan tummuuskontrasti portaaseen 30 % (B12)

 • Uusille asemille ei saa asentaa avoportaita (B12)
 • Helppokulkuisin ja turvallisin porras on suoravartinen ja tarvittaessa välitasanteella varustettu porras (B03)
 • Tiukkaan mitoitetut kierreportaat ovat vaikeakulkuiset kaikille ja lähes mahdottomat kulkea esimerkiksi henkilöille, joilla toimii vain toinen käsi (B03)

Suositukset

 • Avoaskelmia ei suositella, koska niissä on kompastumisvaara jalan ajautuessa liian syvälle portaan alle (C01)

Määräykset:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C13

RT 91-10498 PAARIKULJETUKSEN TILANTARVE (maksullinen)
1.9.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C23

RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet (maksullinen)
helmikuu 2023, Rakennustieto, RT-kortti


C24

RT-103027 Portaat ja luiskat (maksullinen)
1.9.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C40

Saavutettavuus ja esteettömyys
Näkövammaisten liitto ry

Print Friendly, PDF & Email