Portaat ulkotilassa

Julkaistu 4.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Portaat ulkotilassa

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään portaat ulkotilassa.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään portaat ulkotilassa.

 


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. PORTAIDEN LEVEYS
3. ASKELMA
4. VAROITUSALUEET
5. TASANNE
6. KÄSIJOHDE
7. PINNAT
8. PYÖRÄ- JA LASTENVAUNULUISKA
9. PORTAIDEN TYYPPI

LÄHTEET


 • Esteettömyysasetuksen 2§ mukaan rakennukseen johtavan kulkuväylän on oltava vähintään 1200 mm leveä, helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. (A01)
 • Jos esteettömällä reitillä on portaita, liikkumisesteisille henkilöille on oltava tarjolla toinen portaaton reitti (A10)
 • Kulkuväylän tasoerojen on oltava helposti havaittavia ja portaiden on erotuttava muusta ympäristöstään (B01)
 • Rakennuksen sisäänkäynnit suositellaan suunniteltavaksi ilman portaita (B01)
 • Raiteeseen nähden kohtisuorien uusien portaiden on oltava vähintään 4000 mm päässä laiturin vaara-alueen laiturin puoleisesta reunasta. (B12)
 • Pinnaltaan kova ja tasainen kulkuväylä ei myöskään saa olla liukas märkänä. (B01)
 • Metron lippuhallit ja niiden portaat varustetaan lattialämmityksellä (huurteenpoisto) (B17)

Suositukset

 • Rakennuksen oleellisesti liittyvät portaat suositellaan sijoitettavaksi katoksen alle tai varustettavan lämmityksellä (C24)

 • Portaiden leveys asemilla (ilman lastenvaunuluiskaa) + käyttäjämäärälisä ≥ 1600 mm (suositus ≥ 2500 mm) (B12)
 • Luiskien tai hissien vieressä olevien portaiden on oltava vähintään 1600 mm käsijohteiden välistä mitattuna (B12)
 • Portaiden leveys lastenvaunuluiskalla + käyttäjämäärälisä ≥ 2700 mm (B30)

ASKELMA

 • Ulkoportaiden nousu x2 + etenemä ≤ 660 mm (B12)
 • Porrasaskelman nousu max (korkeus mm) katettu tai lämmitetty ≤160 mm (A03)
 • Porrasaskelman etenemä (syvyys mm), katettu tai lämmitetty ≥ 300 mm (A03)
 • Porrasaskelman nousu max (korkeus mm) kattamaton ja lämmittämätön ≤120 mm (B12)
 • Porrasaskelman etenemä (syvyys mm), kattamaton ja lämmittämätön ≥ 400 mm (B12)
 • Portaan on kestettävä tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuormat koko rakenteen käyttöiän ajan (A03)
 • Uusille asemille ei saa asentaa avoportaita ja läpinäkyviä askelmia (B12)
 • Porrasaskelmien välistä saa mahtua enintään kuutio, jonka särmän mitta 100 mm (A03)
 • Jokaisen askelman reunassa kontrastiraita koko portaassa (uusi portaikko) 30 mm (B12)
 • Kontrastiraidan kontrastin suositus on 30 % (B12)

Suositukset

 • Portaiden nousun / etenemän tulee pysyä samana läpi portaiden (C01)
 • Askelmien etureunaan ei suositella uloketta eikä etureuna saa olla vino (C01)
 • Tumma kontrastiraita erottuu selkeämmin vaaleista askelmista kuin vaalea tummista (C40)
 • Ulkoportaissa kontrasti voidaan saada aikaan käyttämällä kahta eri materiaalia, jolloin saadaan päälle maalattua kestävämpi kontrastiraita. (C40)

 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi pintojen tummuuserojen tai huomiomerkinnän avulla. (A03)
 • Ennen ensimmäistä nousevaa ja ennen ensimmäistä laskevaa askelmaa on asennettava koko portaan leveydeltä tuntoon perustuvien varoitusalueiden syvyydet ≥ 600 mm (B12)
 • Jos porras on kulkuväylän jatkeena, tulee varoitusalueen syvyyden olla ≥ 1200 mm (B12)
 • Portaan alapäässä tuntoon perustuva varoitusalue on asennettava alkamaan heti alimman askelman etureunasta (B12)
 • Portaan yläpäässä tuntoon perustuva varoitusalue on asennettava alkamaan heti ylimmän askelman jälkeen (B12)
 • Tuntoon perustuva varoitusalue voi olla kuivatuksessa hyödynnettävä ritilä (B12)
 • Portaan alle joutuminen estetään käyttämällä portaiden alapuolisilla alueilla tummuus ja tuntokontrastiltaan erilaista pintamateriaalia, jonka voi havaita valkoisella kepillä (B12)

Suositukset

 • Portaan alkaminen ja päättyminen tulee erottua tummuus ja tuntokontrastina kulkuväylästä (C01)
 • Pinnoitemateriaali lämmitettyjen portaiden lämmitetyllä varoitusalueella luonnonkivilaatta (ristipäähakattu tai poltettu), sahattu nupukivi (ristipäähakattu tai poltettu), pesubetonikivi, betonikivi, huomiolaatta (alueelle asennetaan sulanapitojärjestelmä) (C33)
 • Pinnoitemateriaali lämmittämättömällä varoitusalueella, nupukivi tai noppakivi tai ristipäähakattu graniittilaatta (C33)

 • Esteettömyysasetuksen 2§ mukaan rakennukseen johtavan kulkuväylän on oltava vähintään 1200 mm leveä, helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä (B01)
 • Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittävän väljä ja tarkoitukseen sopiva (A03)
 • Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu >50 mm kokoinen kuutio (A03)
 • Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyys sivuseinällä on ≥ 400 m ja päätyseinällä ≥ 1500 mm. (A03)
 • Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on jätettävä ≥ 800 mm pituinen tasanne. (A03)
 • Oleskeluun ja ulkoiluun tarkoitetuilla rakennusten tasanteilla sijaitsevien ikkunoita ym. aukkoja peittävin rakenteiden on kestettävä käyttötarkoituksen mukainen henkilökuorma (esim. usean henkilön nojaamisesta johtuva kuorma), jos putoamisvaara on olemassa. (A03)

suositukset

 • Portaissa välitasanne 10-15 nousun jälkeen (C01)
 • Porrastasanteen syvyys ≥ 1200 mm (C18)

 • Portaissa on oltava käsijohde molemmilla sivuilla (A03)
 • Portaikot ja luiskat on varustettava molemmin puolin kahdella korkeudella olevilla käsijohteilla (B12)
 • Käsijohde on yhtenäinen, katkeamaton myös välitasanteen kohdalla. (A03)
 • Käsijohteen korkeus / korkeudet
  • Tarvittaessa kahdella korkeudella (A03)
  • 900 mm ja 700 mm, vaihteluväli 850-1000 mm ja 600-750 mm (B12)
 • Käsijohteesta on saatava tukeva ote (A03)
 • Julkisissa ulkotiloissa käsijohde jatkuu portaan päissä syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan yli ≥ 300 mm (A03)
 • Pyöreän käsijohteen halkaisija Ø 30-50 mm (B12)
 • Käsijohde suositellaan kiinnitettäväksi alhaalta (B12)
 • Käsijohteen etäisyys seinästä ≥ 45 mm (B12)
 • Käsijohteen etäisyys pidikkeistä ja muista rakenteista ≥ 40 mm (B12)
 • Pistekirjoitusopasteet asennetaan molemmilla puolilla olevien käsijohteiden takapintoihin molempiin päihin vähintään ylempään käsijohteeseen. Suositeltavaa on asentaa pistekirjoitusopaste sekä ylempään että alempaan johteeseen. (B12)
 • Käsijohteen pinnan ei tule sisältää nikkeliä, kumia, keinokumia (B30)
 • Ylemmän ja alemman johteen päät suositellaan yhdistettäväksi toisiinsa (B12)
 • Kasvillisuus tai kasattu lumi ei saa estää käsijohteen käyttöä (B12)

Suositukset

 • Käsijohteen päihin voidaan asentaa nastat kertomaan kerros, johon saavutaan (C40)
 • Käsijohteen pää taivutetaan niin, ettei siihen voi takertua (C40)
 • Käsijohde erottuu tummuuskontrastina taustastaan (C40)
 • Yli 2400 mm leveässä portaikossa on oltava käsijohde joka jakaa portaan vähintään 2400 mm välein (C01)

 • Portaiden pinnan tulee olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton (B12)
 • Graniittisten askelmakivien pinnoissa keskikarkea ristipäähakkaus (B30)

 • Kuljetusluiskan asentamista ei suositella uusille tai uudistettaville asemille (B12)
 • Parannettavan aseman tai portaiden kuljetusluiskat on poistettava, jos ne eivät täytä mitoitusmääräyksiä (B12)
 • Pyörä- ja/tai lastenvaunuluiska tulee erottaa kaiteella kompastumisvaaran vuoksi. Kuljetusluiskaa ei saa laskea mukaan portaiden vapaaseen leveyteen. (B12)
 • Kuljetusluiskan pinnan on oltava luistamaton, suositus rihlattu RST-levy tai kumipinta. (B12)
 • Kuljetusluiskan kapeamman osan tulee olla 150 mm leveä ja leveämmän osan 360 mm leveä. Luiskien välissä on oltava tilaa 260 mm, luiskan ja seinän välissä 50-100 mm ja luiskan reunojen korkeuden on oltava 30 mm. (B12)
 • Kuljetusluiskan molemmin puolin on asennettava käsijohteet sen mukaisesti mitä ohjeessa määrätään käsijohteista (B12)

 • Uusille asemille ei saa asentaa avoportaita (B12)

Suositukset

 • Helppokulkuisin ja turvallisin porras on suoravartinen ja tarvittaessa välitasanteella varustettu porras. (C01)
 • Kierreporras on vaarallinen etenkin, kun kulkija ei voi käyttää toista kättään. (C40)

 

Määräykset:

 

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKLz


B30

29400/727 Sähkölämmitteiset kiviportaat, piirustus 1
25.4.2008, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C18

RT 98-11180 JALANKULKU- JA PYÖRÄILYVÄYLÄT
1.4.2015, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C24

RT-88-11019 Portaat ja luiskat
1.11.2011,Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys


 

 

Print Friendly, PDF & Email