Portaat ulkotilassa

Julkaistu 4.2019
Päivitetty 1.2024

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Portaat ulkotilassa

Portaat ulkotilassa, ohjekuvaKuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään portaat ulkotilassa.


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. PORTAIDEN LEVEYS
3. ASKELMAN MITOITUS
4. VAROITUSALUEET
5. TASANNE
6. KÄSIJOHTEEN OMINAISUUDET
7. PINNAT
8. PYÖRÄ- JA LASTENVAUNULUISKA
9. PORTAIDEN TYYPPI

LÄHTEET


 • Jos esteettömällä reitillä on portaita, liikkumisesteisille henkilöille on oltava tarjolla toinen portaaton reitti (A10)
 • Kulkuväylän tasoerojen on oltava helposti havaittavia ja portaiden on erotuttava muusta ympäristöstään (B01)
 • Jalankulkuympäristössä vältetään tarpeettomia tasoeroja. Tasoerot ratkaistaan helppokulkuisten portaiden ja luiskien tai hissien avulla. (B15)
 • Rakennuksen sisäänkäynnit suositellaan suunniteltavaksi ilman portaita (B01)
 • Ulkoportaiden kattaminen tai lämmittäminen käytettävyyden parantamiseksi on suositeltavaa (B03)
 • Kulkuväylän osana oleva porras sijoitetaan kulkureitin sivuun samansuuntaisesti tai kulkureittiin nähden kohtisuoraan putoamisen estämiseksi. (B15)
 • Portaisiin joutuminen vahingossa tai niihin putoaminen, esimerkiksi hissistä ulos peruuttaessa, estetään suojakaiteella tai portilla (B03)
 • Kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon portaita suunniteltaessa niin, että portaiden toimivuus voidaan taata kaikissa olosuhteissa (B03)
 • Metron lippuhallit ja niiden portaat varustetaan lattialämmityksellä (huurteenpoisto) (B17)
 • Raiteeseen nähden kohtisuorien uusien portaiden on oltava vähintään 4000 mm päässä laiturin vaara-alueen laiturin puoleisesta reunasta. (B12)

Suositukset

 • Rakennuksen oleellisesti liittyvät portaat suositellaan sijoitettavaksi katoksen alle tai varustettavan lämmityksellä (C24)
 • Törmäysvaara alimmalla kerrostasanteella porrassyöksyyn estetään rakenteellisin ratkaisuilla, esimerkiksi kalusteella tai kaiteella (C33)
 • Kulkukorkeus portaissa ≥ 2200 mm (C24)

 • Portaan leveys määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen ja portaita käyttävien henkilöiden lukumäärän mukaan (B03)
 • Kun portaan leveys on vähintään 1200 mm, kaksi ihmistä mahtuu kohtaamaan. Tämä on myös riittävä leveys avustajan tai koiran kanssa liikkuvalle. (B03)
 • Portaiden leveys ≥ 1200 mm (B15)
 • Portaiden leveys asemilla (ilman lastenvaunuluiskaa) + käyttäjämäärälisä ≥ 1600 mm (suositus ≥ 2500 mm) (B12)
 • Esteettömällä reitillä olevien portaiden on oltava ≥ 1600 mm käsijohteiden välistä mitattuna (A10, B12)
 • Portaiden leveys lastenvaunuluiskalla + käyttäjämäärälisä ≥ 2700 mm (B30)

ASKELMAN MITOITUS

 • Portaiden nousun / etenemän tulee pysyä samana läpi portaiden (B03, B15)
 • Ulkoportaiden nousu x2 + etenemä
  • ≤ 660 mm (B03, B12)
  • 660 mm ulkoportaat, 630 mm katetut ja lämmitetyt portaat (B15)
 • Porrasaskelman nousu max (korkeus mm) katettu tai lämmitetty
  • ≤160 mm (A03)
  • 140-160 mm (B03)
 • Porrasaskelman etenemä (syvyys mm), katettu tai lämmitetty
  • ≥ 300 mm (A03)
  • 300-400 mm (B03)
 • Porrasaskelman etenemä (syvyys mm), kattamaton ja lämmittämätön
  • ≥ 400 mm (B12)
  • 400-440 mm (B03)
 • Porrasaskelman nousu (korkeus mm) kattamaton ja lämmittämätön
  • ≤120 mm (B12)
  • 120-130 mm (B03)
  • 120-160 mm (B15)
 • Portaan on kestettävä tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuormat koko rakenteen käyttöiän ajan (A03)
 • Porrasaskelmien välistä saa mahtua enintään kuutio, jonka särmän mitta 100 mm (A03)
 • Portaan sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu >50 mm kokoinen kuutio (A03)
 • Tasoeroissa vältetään yksittäisiä askelmia (B03)

Suositukset

 • Askelmien etureunaan ei suositella uloketta eikä etureuna saa olla vino (C01)
 • Jos askelman etureuna on vino, suositeltava ulkonema on ≤ 20 mm (C24)
 • Alle neljän nousun portaita on syytä välttää, koska niiden havaittavuus on heikko (C24)

 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi pintojen tummuuserojen tai huomiomerkinnän avulla. (A03)
 • Ennen ensimmäistä nousevaa ja ennen ensimmäistä laskevaa askelmaa on asennettava koko portaan leveydeltä tuntoon perustuvat varoitusalueet (B15)
  • varoitusalueiden syvyydet ≥ 600 mm (B03, B12)
 • Vähintään ensimmäisen laskeutuvan portaan etupuolelle tulee asentaa kohokuvioinen varoitusmerkintä, jos portaikossa on vähintään kolme porrasta. (A10)
 • Jos porras on kulkuväylän jatkeena, tulee varoitusalueen syvyyden olla ≥ 1200 mm (B03, B12)
 • Portaiden ylä- ja alapäässä on huomiolaatta-alue lämmitetyillä tai katetuilla alueilla (B15)
 • Portaan alapäässä tuntoon perustuva varoitusalue on asennettava alkamaan heti alimman askelman etureunasta (B12)
 • Portaan yläpäässä tuntoon perustuva varoitusalue on asennettava alkamaan heti ylimmän askelman jälkeen (B12)
 • Tuntoon perustuva varoitusalue voi olla kuivatuksessa hyödynnettävä ritilä (B12)
 • Portaan alle joutuminen estetään (B15)
  • esimerkiksi kalustein tai kaiteella (B03)
  • käyttämällä portaiden alapuolisilla alueilla tummuus ja tuntokontrastiltaan erilaista pintamateriaalia, jonka voi havaita valkoisella kepillä (B12)

Suositukset

 • Portaan alkaminen ja päättyminen tulee erottua tummuus ja tuntokontrastina kulkuväylästä (C01)
 • Pinnoitemateriaali lämmitettyjen portaiden lämmitetyllä varoitusalueella luonnonkivilaatta (ristipäähakattu tai poltettu), sahattu nupukivi (ristipäähakattu tai poltettu), pesubetonikivi, betonikivi, huomiolaatta (alueelle asennetaan sulanapitojärjestelmä) (C34)
 • Pinnoitemateriaali lämmittämättömällä varoitusalueella, nupukivi tai noppakivi tai ristipäähakattu graniittilaatta (C33)

 • Esteettömyysasetuksen 2§ mukaan rakennukseen johtavan kulkuväylän on oltava vähintään 1200 mm leveä, helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä (B01)
 • Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittävän väljä ja tarkoitukseen sopiva (A03)
 • Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu >50 mm kokoinen kuutio (A03)
 • Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyys sivuseinällä on ≥ 400 m ja päätyseinällä ≥ 1500 mm. (A03)
 • Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on jätettävä ≥ 800 mm pituinen tasanne. (A03)
 • Porrasaskelmien (nousujen) lukumäärä ennen välitasannetta ≤ 16 (A30)
 • Oleskeluun ja ulkoiluun tarkoitetuilla rakennusten tasanteilla sijaitsevien ikkunoita ym. aukkoja peittävin rakenteiden on kestettävä käyttötarkoituksen mukainen henkilökuorma (esim. usean henkilön nojaamisesta johtuva kuorma), jos putoamisvaara on olemassa. (A03)
 • Porrastasanteen syvyys
  • 1200-1500 mm (B15)
  • ≥ 1200 mm (C18, C24)

Suositukset

 • Paarikuljetuksen tilantarve tulee ottaa huomioon välitasanteen mitoituksessa. (C24)

 • Portaissa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä (A03)
 • Portaissa on oltava käsijohde molemmilla sivuilla (A03)
 • Portaikot ja luiskat on varustettava molemmin puolin kahdella korkeudella olevilla käsijohteilla (B12)
 • Portaikot ja luiskat on varustettava molemmin puolin kahdella korkeudella olevilla käsijohteilla, jos portaita on vähintään kolme (A10)
 • Käsijohde on yhtenäinen, katkeamaton myös välitasanteen kohdalla. (A03)
 • Käsijohteesta on saatava tukeva ote (A03)
 • Käsijohteen on jatkuttava portaan alkamis- ja loppumiskohdan ohi ≥ 300 mm (A03)
 • Käsijohteen korkeus/korkeudet
  • Kahdella korkeudella (A03, A10, B12)
  • 700 ja 900 mm (B03, C01, C23, C24)
  • 700 ja 900 mm erikoistasolla (B15)
  • yhdellä korkeudella, perustasolla vähäliikenteisillä paikoilla (B15)
  • (suositus 700 ja 900 mm) 850-1000 mm, 600-750 mm (B12)
 • Käsijohteen päät taivutettu niin, ettei siihen voi takertua (B12, C01)
 • Käsijohteessa tunnusteltavat opasteet (A30)
 • Kasvillisuus tai kasattu lumi ei saa estää käsijohteen käyttöä (B12)
 • Yli 2400 mm leveässä portaikossa on oltava käsijohde joka jakaa portaan vähintään 2400 mm välein (B03, C01)

Suositukset

 • Käsijohde erottuu tummuuskontrastina taustastaan (C01)

6.1 KÄSIJOHDEPROFIILIN OMINAISUUDET

 • Pyöreän käsijohteen halkaisija
  • Ø 25-40 mm (B12)
  • Ø 30-50 mm (B12)
  • Ø 30-40 mm (B15)
 • Alemman käsijohteen halkaisija Ø 25 mm sopii myös lapsille (B03)
 • Käsijohteen ympärysmitta
  • 95-120 mm (B03)
  • 120-180 mm (C23, C24)
 • Käsijohde on kiinnitetty alhaalta, ero rakenteesta ≥ 40 mm (B12)
 • Käsijohteen etäisyys seinästä, pidikkeistä ja muista rakenteista
  • noin 50 mm (B03)
  • ≥ 45 mm (B12, B15)
  • 35-45 mm (C23, C24)
 • Käsijohteen pinta on sileä eikä sen kiinnikkeet tai etäisyys seinästä estä käden liu´uttamista (B12)
 • Käsijohteen pinnan ei tule sisältää nikkeliä, kumia, keinokumia (B30)
 • Pistekirjoitusopasteet asennetaan molemmilla puolilla olevien käsijohteiden takapintoihin molempiin päihin vähintään ylempään käsijohteeseen. Suositeltavaa on asentaa pistekirjoitusopaste sekä ylempään että alempaan johteeseen. (Ks. Tarkemmat tiedot kortista Koho-opasteet) (B12)

Suositukset

 • Käsijohde on muodoltaan pyöreä tai pyöristetty suorakaide (C01)

 • Portaiden pinnan tulee olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton (B12)
 • Graniittisten askelmakivien pinnoissa keskikarkea ristipäähakkaus, lämmittämättömät portaat (B30)
 • Uusille asemille ei saa asentaa avoportaita ja läpinäkyviä askelmia (B12)
 • Ainakin ensimmäinen ja viimeinen porras tulee merkitä huomioteipillä. Tätä vaatimusta sovelletaan, vaikka portaita olisi vain yksi. (A10)
 • Jokaisen askelman reunassa kontrastiraita koko portaassa
  • 20-40 mm ,(tumma kontrastiraita vaaleassa portaassa 20-25 mm) (B03)
  • (uusi portaikko) 30 mm (B12)
  • 30-40 mm  (B15)
 • Kontrastiraidan kontrastin suositus on 30 % (B12)
 • Tumma kontrastiraita erottuu selkeämmin vaaleista askelmista kuin vaalea tummista (B03)
 • Pysty- ja vaakapinnoilla on kontrastiero (B12)

Suositukset

 • Ulkoportaissa kontrasti voidaan saada aikaan käyttämällä kahta eri materiaalia, jolloin saadaan päälle maalattua kestävämpi kontrastiraita. (C40)
 • Ulkoportaiden merkinnät kuluvat helposti sään aiheuttaman kulumisen vuoksi ja ne tulee uusia säännöllisesti (C40)
 • Rakenteeltaan tai materiaaleiltaan läpinäkyviä portaita ei suositella (C24)

 • Kuljetusluiskan asentamista ei suositella uusille tai uudistettaville asemille (B12)
 • Parannettavan aseman tai portaiden kuljetusluiskat on poistettava, jos ne eivät täytä mitoitusmääräyksiä (B12)
 • Pyörä- ja/tai lastenvaunuluiska tulee erottaa kaiteella kompastumisvaaran vuoksi. Kuljetusluiskaa ei saa laskea mukaan portaiden vapaaseen leveyteen. (B12)
 • Kuljetusluiskan pinnan on oltava luistamaton, suositus rihlattu RST-levy tai kumipinta. (B12)
 • Kuljetusluiskan kapeamman osan tulee olla 150 mm leveä ja leveämmän osan 360 mm leveä. Luiskien välissä on oltava tilaa 260 mm, luiskan ja seinän välissä 50-100 mm ja luiskan reunojen korkeuden on oltava 30 mm. (B12)
 • Kuljetusluiskan molemmin puolin on asennettava käsijohteet sen mukaisesti mitä ohjeessa määrätään käsijohteista (B12)

 • Uusille asemille ei saa asentaa avoportaita (B12)
 • Helppokulkuisin ja turvallisin porras on suoravartinen ja tarvittaessa välitasanteella varustettu porras (B03, B15)
 • Tiukkaan mitoitetut kierreportaat ovat vaikeakulkuiset kaikille ja lähes mahdottomat kulkea esimerkiksi henkilöille, joilla toimii vain toinen käsi (B03)

Määräykset:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKLz


B30

29400/727 Sähkölämmitteiset kiviportaat, piirustus 1
25.4.2008, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C18

RT 98-11180 JALANKULKU- JA PYÖRÄILYVÄYLÄT (maksullinen)
1.4.2015, Rakennustieto, RT-kortti


C23

RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet (maksullinen)
helmikuu 2023, Rakennustieto, RT-kortti


C24

RT-103027 Portaat ja luiskat (maksullinen)
1.9.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
2008, päivitys 2022, Helsinki kaikille


C34

Helsingin kaupukitilaohje
15.5.2019, Helsingin kaupunki


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys


Print Friendly, PDF & Email