Hälytysjärjestelmät, kuuluvat ja näkyvät

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 6.2021

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Hälytysjärjestelmät, kuuluvat ja näkyvät


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. HISSIT
3. ESTEETÖN WC
4. ASEMAT

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat hygieniatilat varustetaan turvahälytyksellä avun saamiseksi. Jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille soveltuvista tiloista on oltava turvahälytysyhteys valvontaan (B01)
 • Savunpoistolaitteiden äänitasosta ei saa aiheutua haittaa hätäkuulutusten kuuluvuuteen ja erotettavuuteen hätätilanteessa (B02)
 • Hissejä ja taloteknisiä laitteita koskevat keski- ja enimmäisäänitasoarvot koskevat kaikkien ääntä tuottavien laitteiden yhteisvaikutusta joten, yksikään äänilähde ei voi tuottaa sellaisenaan ääniympäristöasetuksen lukuarvojen asettamaa äänitasoa (B02)
 • Palohälytys tulee suorittaa useilla 85 – 95 dB:n äänihälyttimillä, ei pienellä määrällä voimakasäänisiä hälyttimiä (A30)
 • Varoitusjärjestelmän ääniviestien tulee olla lyhyitä, tarkoituksenmukaisia ja helposti omaksuttavia (A30)
 • Varoitukset tulee ilmaista kielellä, jota rakennuksen käyttäjät ymmärtävät (A30)
 • Monikulttuurisessa ympäristössä viestit tulee ilmaista vähintään kahdella kielellä (A30)
 • Paloevakuointiärjestelmässä tulee olla suuntaava äänihälytin jokaisella hätäuloskäynnillä rakennuksen jokaisessa kerroksessa siltä varalta, että savu peittää ne (A30)
 • Hälytyspainikkeet muotoillaan siten, että ne kooltaan ja väriltään poikkeavat muista painikkeista ja seinäpinnasta, ja niiden käyttötarkoitus ilmaistaan selvästi. (B03)
 • Hälytyspainikkeet sijoitetaan siten, että myös lyhytkasvuiset ja pyörätuolia käyttävät henkilöt ylettyvät niihin (B03)
 • Mikäli hälytyspainiketta painettaessa saadaan ääneen perustuva kuittaus hälytyksen perillemenosta, järjestelmässä tarvitaan myös merkkivalo tiedon välittämiseksi kuulovammaisille henkilöille (B03)

Suositukset

 • Henkilöturvallisuuteen liittyvien hälytysjärjestelmien tulee olla kaikille soveltuvia. Äänisignaalin ohella tulee käyttää visuaalista hälytyssignaalia (C46)
 • Hälytyslaitteissa tulee olla riittävän laaja äänispektri. Yleensä kuulon alentuessa korkeiden taajuuksien aistiminen heikkenee. Siksi äänispektrissä olisi oltava myös matalia taajuuksia (C46)

 • Asemien uusien esteettömien hissien sisällä tulee olla induktiosilmukat (A32)
 • Hälytyslaitteen tulee antaa näkö- ja kuuloaistilla havaittava palaute hälytyksen lähettämisestä ja hälytyksen perille menemisestä (A32)
 • Hälytyslaitteen tulee mahdollistaa molemminpuolinen puheyhteys (A30)
 • Hälytyslaite varustetaan painonappitauluun tai sen yläpuolelle sijoitetuilla valo- (keltainen ja vihreä) ja äänimerkinannoilla (A32)
 • Hälytysjärjestelmä ilmaisee annetun hälytyksen keltaisella valokuviolla (kellosymboli) ja äänimerkillä (A30)
 • Hälytyspainike suojataan kauluksella väärien hälytysten välttämiseksi (B03)
 • Jokainen napin painallus tulee sekä näkyä valomerkillä että kuulua äänimerkillä (35 – 65 dB) (A32)

Suositukset

 • Tieto hälytyksen perillemenosta tulee saada sekä äänimerkillä (puheyhteys) että valomerkillä (C01)
 • Asemilla uusien esteettömien hissien edustilaan suositellaan asennettavaksi induktiosilmukat joukkoliikenneinformaation ja hälytystiedon jakamiseksi (B12)

 • Wc-tila on varustettava liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi. Jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, wc-tilasta on oltava turvahälytysyhteys valvontaan (A01)
 • Avunpyyntölaite ilmoitetaan asemalla merkillä, jonka tausta on vihreä tai keltainen ja jossa on valkoinen symboli, joka kuvaa kelloa tai puhelinta, merkki voi olla painikkeen tai kehyksen päällä tai erillisessä symbolikuvassa (A10)
 • Avunpyyntölaitteeseen sisältyy kohosymboleja. Siinä tarjotaan tarvittaessa lisätietoja laitteen toiminnasta (A10)
 • Hälytysjärjestelmän tulee antaa näkyvä ja kuuluva merkki käyttäjälle siitä, että sitä on käytetty (A10)
 • Hälytyslaitetta on voitava käyttää kämmenellä. Käyttämiseen tarvittava voima ≤ 30 N (A10)
 • WC-tiloihin asennettavien koho-opasteiden on annettava tiedot toimintaohjeista ja tarvittaessa tiedot avunpyytämisestä. Tiedot on asennettava oven vieressä olevan valokatkaisimen viereen (B12)
 • Wc-tila varustetaan turvahälytyksellä avun saamiseksi. Turvahälytykseen liitetään sekä tilassa että tilan ulkopuolelle kuuluva ja näkyvä ääni- ja valomerkki (B02)
 • Hälytyspainikkeiden sijainti suunnitellaan siten, että painikkeisiin ulottuu wc-istuimelta ja myös lattialta, mikäli henkilö on kaatunut tai pudonnut lattialle eikä pääse nousemaan (B02)
 • Avunpyyntölaitteeseen on oltava eri ohjain kuin WC:n muihin laitteisiin, ja ohjaimen on oltava erivärisiä kuin muiden laitteiden ohjaimien ja erotuttava värikontrastiltaan taustastaan (A10)
 • Avunpyyntö välitetään oven ulkopuolelle ja valvontaan. Tällöin tarvitaan myös tieto, mistä wc-tilasta hälytys tulee (B03)
 • Turvahälytykseen tulee liittää sekä WC-tilassa että tilan ulkopuolelle kuuluva ja näkyvä ääni- ja valomerkki (B01)

 • Asemarakennuksessa on kuulutettava turvallisuuteen liittyvät tiedot. Vähintään evakuointikäsky ja palohälytys on annettava (B12)
 • Metroasemien puhelinjärjestelmissä on huomioitava esteettömien WC-tilojen ja esteettömien hissien puheyhteydet valvomoon sekä kaikille käyttäjille sopivat hälytysjärjestelmät (B17)
 • Metroasemien paloilmoitinjärjestelmä ohjaa eri järjestelmiä kiinteistöautomaatiojärjestelmän (KIVA) ja turvaautomaation kautta. Hätäkuulutusjärjestelmä/äänievakuointijärjestelmä on ohjattava järjestelmä. (B23)
 • Metrovalvomo voi antaa kuulutuksia metron normaalin kuulutusjärjestelmän kautta.Äänievakuointijärjestelmä on standardien SFS-EN-60849 ja SFS-EN 54-16 vaatimusten mukainen. Äänievakuointijärjestelmä kattaa asemilla kaikki matkustajille avoimet tilat sekä uloskäytävät. (B23)


MÄÄRÄYKSET:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen


A39

SFS-EN 50849:2017 Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön
09.05.2017, Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B02

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä
28.6.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B23

Länsimetron suunnittelukäsikirja
9.5.2018, Länsimetro


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C02

Esteetön wc-ja pesutilaopas
Invalidiliitto ESKE


C10

RT 103141 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C14

RT 91-10788 SISÄÄNKÄYNTITILAT, JULKISET RAKENNUKSET (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti

Print Friendly, PDF & Email